Kauppalanhallituksen pöytäkirja 25.1.1902 i

[Niteen sivut 572-575]

Pöytäkirja, tehty Kauppalan Hallituksen kokouksessa Lahden Seurahuoneella Tammikuun 25 päivänä 1902 kello 12 päivällä. Läsnä kokouksessa olivat: Puheenjohtaja, Waratuomari F. F. Frostell sekä jäsenet Kauppiaat Aug. Veltheim ja K. W. Kunnas, Leipuri O. Lefrén ynnä Postimestari Gabriel Riigoin.

§ 1

Esitettiin Hämeenläänin Kuvernöörin 13 päivänä Joulukuuta 1901 No 3213 antama päätös Asioitsija J. A. Hietalan tekemistä valituksista Lahden kauppalan Hallituksen 5 päivänä Tammikuuta, oikeastaan 10 päivänä Toukokuuta 1901 tekemää päätöstä vastaan siitä, että tontti No 75 Lahden kauppalassa, koska se ei Ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa ollut tullut rakennetuksi, oli tontin omistajan laskuun uudestaan myytävä julkisella huutokaupalla; ja havaittiin Kuvernöörin jättäneen kauppalan Hallituksen päätöksen voimaansa. Kun kumminkaan kuvernöörin päätöksessä mainittu 90 päivän valitusaika ei vielä ollut umpeenkulunut, päätti Hallitus huutokaupan toimeenpanemisella odottaa siksi kunnes päätös voittaa lain voiman.

§ 2

Puheenjohtaja kertoi Arkkitehti Jac. Ahrenberg'in lähettäneen hänelle ehdoituksen tulevan Lahden kaupungin vakuunaksi ja luvanneen, siinä tapauksessa että Hallitus hyväksyy sanotun vaakunaehdoituksen, luovuttaa sen maksutta Kauppalalle. Tämän johdosta esitti puheenjohtaja, että kauppalan Hallitus hyväksyisi sanotun vaakunaehdoituksen ja antaisi siitä pöytäkirjan otteella tiedon Arkkitehti Ahrenberg'ille; vaan kun vaakunapiirustus ei ollut kokouksessa nähtävänä eikä Hallituksen jäsenet sitä tarkemmin tunteneet, jätettiin tämän ehdoituksen hyväksyminen toistaiseksi.

§ 3

( Katso eri pöytäkirjaa )

§ 4

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin alentaa tiilien hinnat kauppalan omistamalla tehtaalla siten, että pesätiilit maksaa 40:, valkeat 45: ja punaiset 50: markkaatuhat. Samalla jätettiin tiilitehtaanhoitajalle valta tänä talvena ostaa tehtaalle tiilipuita korkeintaan viisisataa parmasta enintään 18 markan hinnasta parmalta.

§ 5

Esitettiin pöytäkirjan 3 §:ssä mainittu Rahatoimikamarin virkakirje kuluvan Tammikuun 14 päivältä No 1 ja päätettiin sen johdosta Rahatoimikamarille ilmoittaa, että mitä metsänhoitaja valitsemiseen tulee, niin on kauppalan metsänvartija Kolavan torpassa asuva Muurari Abel Karisto ja että Rahatoimikamarin velvollisuus on samalla tavalla tarkastaa hänen toimiaan kuin se pitää huolta siitä, että muut kauppalan palveluksessa olevat henkilöt täyttävät tehtävänsä. Jos Rahatoimikamari harkitsee muutosta välttämättömäksi ja uusia vakinaisia virkamiehiä tai palvelijoita kauppalan asioiden hoitamisessa tarpeelliseksi, on sen seikkaperäisen selityksensä kanssa tehtävä ehdotus siitä kauppalan Hallitukselle huomioon ottamalla vuoden tulo- ja meno-arvion.

§ 6

Esitettiin Kauppalan Hallitukselle Rahatoimikamarilta tullut näin kuuluva kirje liitteineen:

Katso Liite A. § 6.

Kauppalan Hallitus harkitsi kumminkin tämän anomuksen olevan niin vaillinaisesti tehdyn ja epäselvän sekä kauppalan hallintoasioiden nykyään olevan niin monenlaisten muutosten alaisia, ettei Hallitus katso nyt voivansa ottaa päätettäväkseen kysymyksessä olevaa kauppalan puolelta suurta uhraavaisuutta vaativaa anomusta, etenkin kun vanha palolaitos Hallituksen mielestä on tähän saakka varsin hyvin toiminut.

§ 7

Esitettiin Rahatoimikamarilta tullut näin kuuluva kirje liitteineen:

Katso Liite A. § 7.

Tämän johdosta päätti Hallitus kehoittaa Rahatoimikamaria toimimaan siten, että kansakoulurakennus kokonaisuudessaan valmistuu niin pian kuin mahdollista ja että Rahatoimikamari ottaa tämän seikan erityisesti huomioonsa valmistaessaan tulo- ja menoarviota kuluvaksi vuodeksi. Kaikki tämän vuotiset kauppalalle tulevat voittovarat Seurahuoneen liikkeestä on Rahatoimikamarin vähentämättä käytettävä kansakoulurakennuksen valmistamiseen.

§ 8

Kuluvan vuoden tulo- ja menoarviota varten päätti Hallitus Rahatoimikamarille ilmoittaa, että tonttien myynnistä saaduilla rahoilla ovat kauppalan uudet kadut laitettavat kuntoon. Etupäässä Rautatien katu, niin pian kuin sitä voidaan tehdä. Maarian katu saa toistaiseksi jäädä entisellensä paitsi, että kauppalan puolelta katua saisi ottaa soraa niin paljon, että kadun pinta alenee siihen määrään kuin katujen punnitusarvio osoittaa

§ 9

Kun kauppalan tulo- ja meno-arvio kuluvalle vuodelle olisi Rahatoimikamarin toimenpiteestä tehtävä ja Kuvernöörin tarkastettavaksi lähetettävä tämän Tammikuun kuluessa, vaan kun kauppalan viime vuoden tilien päätösaika kestää tämän kuun loppuun ja Rahatoimikamarin ilman niitä on mahdotonta tulo- ja menoarviota valmistaa, niin päätti Hallitus läänin Herra Kuvernööriltä anoa, että sanottu tulo- ja meno-arvio saataisiin vasta Helmikuun kuluessa Kuvernöörin tarkastettavaksi lähettää.

§ 10

Luettiin Rahatoimikamarin Hallitukselle lähettämä, näin kuuluva virkakirje:

Katso Liite A. § 10.

Tämän johdosta päätti Hallitus Rahatoimikamarille ilmoittaa, ettei kirjeessä mainittu seikka tällä haavaa anna aihetta Hallituksen puolelta mihinkään toimenpiteeseen, koska kauppalan tilit sääntöjen mukaan ovat päätettävät Tammikuun kuluessa ja Hallitus pöytäkirjan edellisen §:n alla oli päättänyt läänin Herra Kuvernööriltä pyytää, että tulo- ja menoarvio saataisiin vasta Helmikuun kuluessa Kuvernöörin tarkastettavaksi lähettää.

§ 11

Kauppalan irtaimiston arviomiehiksi valittiin Tehtailija Henrik Mattsson ja Kauppias Aug. Veltheim.

§ 12

Päätettiin, että Hallitksen kokousten pöytäkirjat ovat kirjoitettavat valmiiksi sidottuun kirjaan ja  tarkastettavat puhtaksikirjoitettuina sekä että pöytäkirjaan kuuluvat liitteet ovat säilytettävät erityisessä tallessa ja pöytäkirjassa ainoastaan viitattava liitteeseen, joka siihen kuuluu.

§ 13 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja allekirjoittajiksi valittiin Kauppiaat Aug. Veltheim ja K. W. Kunnas.

Kauppalanhallituksen puolesta:
F. F. Frostell     O. Lyytikäinen

Tarkastettu ja hyväksytty.
K. W. Kunnas.   Aug. Veltheim