Vesijärvi

Mannerjäätikkö paljasti muinaisen kallioperän, ja muodosti näihin nykyiset järvialtaat. Vesijärvi syntyi Salpausselkien väliin. Sen pääsyvänteiden kulkusuunta on sama kuin Päijänteellä ja viittaa samaan geologiseen alkuperään. Vesijärvi kuuluu Kymijoen vesistöön. Järvi jakautuu neljään salmien ja matalikkojen erottamaan altaaseen: Enon-, Kajaan-, Komon- ja Laitialanselkään sekä kahteen pienempään lahteen, Paimelanlahti-Vähäselkä-alueeseen ja Kirkkolahteen.

Vesijärvi muotoutui itsenäiseksi järveksi noin 9000 vuotta sitten. Päijänteen muinaisvaiheen aikana Vesijärvi oli yhteydessä siihen toisen Salpausselän puhkaiseen salmen välityksellä. Maanpinnan kohoamisen myötä Päijänteen pinta laski ja lopulta laskusuuntakin muuttui kun Kymijoki hieman yli 6000 vuotta sitten syntyi. Tuolloin Päijänteen vedenpinta aleni nopeasti lähelle nykyistä tasoaan, ja Vesijärvi jäi sen yläpuolelle selkeästi omaksi altaakseen. Vesijärven lasku-uomaksi muotoutui pieni Vääksynjoki.

Vesijärveä on myös keinotekoisesti laskettu useita kertoja. Järvenpintaa laskemalla saatiin helposti hyvää viljelysmaata ja pystyttiin vaimentamaan kevättulvien vaikutuksia. Järvenlaskua harjoitettiin erityisesti 1700- ja 1800-luvuilla. Viimeisin suuri vedenpinnan lasku tapahtui vuosina 1870-71 kun Vääksyn kanava valmistui. Vuonna 1976 Vesijärvi sai keinotekoisesti lasku-uoman myös etelään. Vesijärven vettä ohjataan maanalaista putkea myöten Porvoonjokeen laimentamaan jätevesiä.

Nykyisin Vesijärven pinta-ala on 109 km2. Järvenpinta on 81 metriä merenpinnan yläpuolella. Vesijärvessä on noin 50 saarta ja karia, joiden yhteispinta-ala on 4,5 km2. Vesijärven valuma-alueen pinta-ala on 515 km2. Järven keskisyvyys on kuusi metriä. Syvin kohta, 42 metriä, on Kajaanselällä.

Vesijärvi oli tunnettu kirkkaasta ja puhtaasta vedestä. Järvi oli hyvin kalaisa ja tarjosi hyvän kulkureitin pohjoiseen. Vesijärven tarjoamat olosuhteet myötävaikuttivat olennaisesti pysyvän asutuksen muotoutumiseen sen rannoille. Itse asiassa siitä kehittyi eräs muinaisen Hämeen keskuksista.