Arkeologiset kaivaukset torilla ovat päättyneet

18.11.2013

Lahden toriparikkiin liittyvät arkeologiset kaivaukset saatiin valmiiksi 15.11.2013. Tiukasta aikataulusta ja ennätyksellisen suuresta tutkimusalueesta huolimatta työt valmistuivat kaksi viikkoa etuajassa. Arkeologien työt jatkuvat vielä aineiston järjestämisen, analysoinnin ja raportoinnin parissa huhtikuuhun 2014 asti.

Lahden torikaivaukset päättyivät viime perjantaina, kun arkeologit saivat tutkimuk-sensa torilla valmiiksi. Työt aloitettiin kauppatorilla toukokuun lopussa ja niille oli varattu aikaa marraskuun loppuun asti. Tutkimuksia tehtiin torilla kesästä alkaen sa-manaikaisesti rakentamiseen liittyvien maansiirto- ja rakennustöiden kanssa. Arkeo-logien työt sujuivat haasteellisista työolosuhteista huolimatta hyvin, ja kaivaukset valmistuivat reilusti etuajassa.

Kysymyksessä ovat olleet kautta aikojen Suomen suurimmat arkeologiset kaivaukset. Tutkittavan alueen pinta-ala on ollut 1,3 ha ja kuuden kuukauden kenttätyöt ovat työl-listäneet kaikkiaan 35 henkilöä.

Kaivausten tavoitteena oli saada talteen kaikki torin alla säilynyt tieto Lahden kylän historiasta. Nyt kylän maan alla kätköissä olleet jäännökset ovat muuttuneet sadoiksi näytteiksi sekä kymmeniksi tuhansiksi dokumenteiksi, muistiinpanoiksi, kuviksi ja mittauksiksi. Lisäksi alueelta on otettu talteen massiivinen löytöaineisto, jossa yksit-täisten löytöjen lukumäärä lasketaan sadoissa tuhansissa kappaleissa.

Kaivauksissa saatiin esille useita kymmeniä rakennusten ja piharakenteiden jäännöksiä, viisi kaivoa ja neljä kaivon teelmää, tonttien rajoja, kylän halki Viipurista Turkuun johtanutta Ylistä Viipurintietä sekä sen varrella sijainneen kaupan jäännökset. Kaivauksissa paljastunut aineisto ajoittuu pääasiassa 1800-luvun jälkipuolelle, mutta joukossa on myös vanhempaa aineistoa aina 1500-luvun alkupuolelta alkaen. Kylän perustamisen tarkka ajankohta ei näissä kaivauksissa vielä paljastunut, mutta koko-naisuudessaan talteen saatu aineisto antaa merkittävän lisän Lahden kylän historian ja ennen kaikkea sen asukkaiden jokapäiväisen elämän ja materiaalisen kulttuurin tutki-mukselle.

Tutkimukset jatkuvat välittömästi kaivausaineiston jatkokäsittelyllä: löytöjen puhdis-tamisella, luokittelulla ja luetteloinnilla sekä myös muun dokumenttiaineiston analy-soimisella ja työstämisellä raportin muotoon. Tämän vuoden puolella aineiston käsit-telyssä on vielä mukana 15 henkilöä ja ensi vuoden puolella töitä jatketaan 10 henkilön voimin.

Arkeologien työtä aineiston parissa voi seurata jatkossakin facebookin kautta.

 

Arkeologiset tutkimukset torikadun puoleisessa päässä päättyvät

23.8.2013

Lahden torikaivauksissa, tulevana maanantaina rakentamiselle luovutettavalta alueelta 2, on vielä tälläkin viikolla paljastunut uusia rakenteita. Juhakkalan ja Juustilan tontin rajan tuntumasta tuli esille kivillä vuorattu kaivo, jonka halkaisija oli yli 2 metriä. Kaivon pohja ulottuu yli 7 metrin syvyyteen, eikä sen etsimistä enää tässä vaiheessa jatkettu. Kaivon kaivaminen ja rakentaminen on ollut aikanaan suuri ponnistus, sillä itse kaivon kaivanto on ollut halkaisijaltaan yli 4 metriä. Kaivo sijaitsee Juustilan tontin puolella, paikalla, mihin 1800-luvun kartan mukaan sijoittuisi rakennus. Tämän mukaan kaivo olisi tätä ajankohtaa vanhempi. Kaivon ikä voidaan mahdollisesti selvittää sen kivien välistä otetulla radiohiilinäytteellä. Kaivo on täytetty lähes puhtaalla maalla, vaikka hylätty kaivo olisikin voinut toimia hyvänä jätekuoppana.

Juustilan tontin puolelta saatiin esille vielä rakennuskokonaisuus, missä on mahdollisesti kaksi eri rakennusvaihetta. Kokonaisuus ajoittunee uuden ajan alkuun 1600–1700-luvuille. Toisen rakennuksen sisältä löytyi kolikko, josta oli erotettavissa vuosiluku 1564, mitä vanhempi rakennus ei siten ainakaan ole.

Tällä viikolla Aleksanterinkadun puoleisella tutkimusalueella on keskitytty tutkimaan Viipurintien varrella sijainneen Mäkelän talon jäännöksiä, joka on tuhoutunut kylän tulipalossa 1877. Samalla paikalla on ilmeisesti sijainnut myös Mäkelän tilan vanhempi rakennus. Talossa on ollut vankasti perustettu kaakeliuuni, mistä oli säilynyt todisteina myös runsaasti kaakeleita. Talon väki ei ole ainakaan 1800-luvulla tyytynyt puisiin puurokuppeihin, vaan ruokapöytää ovat koristaneet hienot posliinit ja lasipikarit.

Torikadun puoleisen tutkimusalueen 2 tutkimukset saatetaan päätökseen tällä viikolla ja alue luovutetaan kokonaisuudessaan toriparkin rakentajille maanantaina 26.8. Alueen pinta-ala on yli 3500 m2. Arkeologisesti alue on ollut yllättävän hyvin säilynyt: sieltä on löytynyt kaikkiaan jopa 17 eri rakennuksen jäännökset, 3 kaivoa ja mahdollisesti todisteita 4:stä kaivon kaivannosta, joista ei ole löytynyt kaivon rakenteita. Lisäksi alueelta on löytynyt noin 70 m2 kokoinen humalatarha sekä erilaisia piharakenteita ja maakuoppia.

Tulevien viikkojen aikana tutkimukset jatkuvat Aleksanterinkadun puoleisella reunalla sekä torin keskiosassa ja länsipäässä. Voitte jatkossa seurata arkeologisten töiden etenemistä päivittäin torikaivauksen facebook-sivuston kautta.

Torikadun kaivausalue kutistuu elokuun loppua kohden

16.8.2013

Kuluneella viikolla arkeologiset kaivaukset ovat keskittyneet Torikadun puoleiseen päähän, mikä luovutetaan valmiiksi tutkittuna toriparkin rakentajille elokuun lopussa. Alueen pohjoisosa on jo saatu valmiiksi. Vanhimmat alueella sijainneet tulisijalliset rakennuksen jäännökset ajoittunevat 1700- ja 1800-luvuille. Talven aikana tehtävät aineistoanalyysit paljastanevat enemmän tietoja rakennusten käyttötarkoituksesta ja ajoituksesta.

Myös Torikadun vierellä sijainneet kellarit on jo purettu. Alueen keskiosassa on jatkettu vielä rakennusten ja muiden rakenteiden tutkimista. Paikalla on sijainnut useampi asuinkäytössä ollut rakennus, joista on säilynyt tulisijojen sekä kivijalkojen jäännöksiä. Joihinkin rakennuksiin on tehty vankat tulisijojen perustukset; yhdessäkin tulisijassa oli 6–7 seinälinjojen alapuolelle ulottuvaa kivikertaa. 

Alueen eteläosassa on saatu myös kaikki rakenteet purettua. Juustilan tontilla sijainneen kivikellarin itäseinä otettiin numeroituna talteen, jotta se voisi mahdollisesti muistuttaa tulevan toriparkin tiloissa paikalla olleen Lahden kylän historiasta.

Tutkimuksen kohteena ovat kuluneella viikolla olleet myös aivan Aleksanterinkadun vierellä olleet rakenteet, jotka paljastuivat koneellisessa kuorinnassa heinäkuun puolenvälin jälkeen. Aiemmin oli oletettu, että alueen jäännökset olisivat tuhoutuneet nuoremmissa kunnallisteknisissä töissä, mutta alueelta paljastui pätkä Ylistä Viipurintietä sekä tien eteläpuolella sijainneiden Mäkelän ja Kittilän tonttien rakennuksia. Säilyneet jäännökset ja kulttuurikerrokset tullaan tutkimaan erillisenä kokonaisuutena, ja tämä uusi alue on nimetty tutkimusalueeksi numero 5. Tällä hetkellä alueella sijainneesta Viipurintiestä on tutkittu noin 12 metrin pituinen osuus kokonaan, minkä päälle tehtiin alkuviikosta kulkuväylä palvelemaan alueella tehtävää maansiirtoa.

Tähän mennessä Torikadun puoleiselta tutkimusalueelta (nk. alue 2) on valmistunut rakentajille noin 87 %, ja tutkimukset saatetaan loppuun jäljelle jääneellä alueella ensi viikon aikana.  Tämän jälkeen arkeologiset tutkimukset jatkuvat välittömästi torialueen keskiosassa. Viikottainen tiedottaminen torialueen kaivauksista päättyy kuitenkin alueen 2 luovutukseen ensi viikolla. Jatkossa voitte seurata torin arkeologisten töiden etenemistä facebook-sivuston kautta 

 

Vanhoja rakenteita on ryhdytty purkamaan uuden rakentamisen tieltä

9.8.2013

Elokuu on alkanut torikaivauksilla helteisten säiden ja monenlaisten töiden merkeissä. Kuluneella viikolla torialueella on tutkittu menneisyyttä samaan aikaan kuin alueella on tehty kaivutöitä tulevaa parkkilaitosta varten. Arkeologit ovat työskennelleet myös Marolankadun kohdalla, jossa rakennuttajan toiveesta on tutkittu kuluneella viikolla valmiiksi noin 10 metriä leveä alue tulevaa työmaaliikennettä varten. Tältä alueelta paljastui jopa neljän eri rakennuksen jäännöksiä, joista osa jatkuu nyt kaivetun alueen ulkopuolelle. Löytöaineiston perusteella rakennukset edustavat Lahden kylän 1800-luvun asutusvaihetta.

Torin Vapaudenkadun puoleiselta alueelta, on paljastunut vielä kolmas mahdollinen kaivon kaivamiseen liittyvä kaivanto. Alueen kaivannot ovat hyvä todiste siitä, että hyvän kaivonpaikan löytäminen on ollut Lahden kylässä kovan työn takana. Vapaudenkadun puoleisella alueella on purettu kuluneella viikolla myös kahden rakennuksen jäännöksiä. Arkeologiset purkutyöt ovat olleet käynnissä myös Torikadun puoleisella reunalla, mistä on saatu esille kahden kellarin jäännökset. Molemmat kellarit ovat sijainneet Juhakkalan tontilla. Toisesta kellarista oli säilynyt ainakin alaosastaan kivistä ladotun kellaritilan lisäksi kivistä tehtyä porrashuonetta. Tämän vieressä sijainneesta kellarista paljastui useita eriaikaisia lattiatasoja. Molempien kellareiden purkutyöt ovat käynnistyneet loppuviikosta. Dokumentaatio ja kaivutyö jatkuvat myös purkutyön edetessä, jolloin selvitetään rakentamisessa tehdyt ratkaisut ja mahdolliset muutokset.

Alueen parhaiten säilynyt kellari on sijainnut Juustilan tontilla, Ylisen Viipurintien varrella. Sen purkutyöt käynnistyivät myös loppuviikosta. Myös tämä kellari on ollut pitkään käytössä, ja siinä on todettavissa ainakin kaksi selvää rakennusvaihetta. Kuluneella viikolla on ryhdytty tutkimaan myös Viipurintietä sekä tien eteläpuolella sijainneita Mäkelän tontin rakennuksia. Alueen keskiosassa on jatkettu Juhakkalan tontin rakennusten tutkimista. Alueelta on paljastunut myös ahjon paikka, joka todistaa sepän työskentelystä kyseisellä paikalla.

Kuluneella viikolla on saatu jälleen esille runsaasti todisteita Lahden kylän asukkaiden käyttämistä astioista ja muista tavaroista. Esineitä ryhdytään tutkimaan tarkemmin vasta kenttätyövaiheen päätyttyä, mutta jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että esille saatu aineisto ulottuu vähintään keskiajan ja uuden ajan taitteeseen, sillä vanhimmat tunnistetut rahalöydöt ajoittuvat Kustaa Vaasan aikaan 1520-luvulle. 

 

Kaivauksissa on paljastunut lisää kaivoja, kellareita ja kummallisia kuoppia

2.8.2013

Heinäkuun viimeisellä viikolla arkeologisia töitä on tehty sekä alatorin, Marolan-kadun että kauppatorin itäpuoleisella alueella. Alatorin aluetta jouduttiin laajen-tamaan vielä kertaalleen kohti Rauhankatua pilaantuneen maakerroksen esiin-tymisen takia. Tutkittavana on ollut noin 20 m2 alue, jolta paljastui neljä paalun-sijaa ja kivillä täytetty kuoppa, johon oli haudattu hevosen kallo ja reisiluun pal-lonivel sekä jonkun pienemmän nisäkkään kylkiluita ja selkärangan luita. Hauta-us on tehty muun aineiston perusteella 1900-luvun alussa, jolloin Lahti oli jo kaupunki.

Marolankadun kohdalta on paljastettu tässä vaiheessa vanhempien katupintojen alta yhden asuinrakennuksen jäännöksiä sekä vahva palo- ja purkukerros, joka liittyy Lahden kylän tuhoutumiseen vuonna 1877. Vastaavanlaista palo- ja pur-kukerrosta ei tavoitettu lainkaan viereiseltä alatorin alueelta. Kerrostuma sisäl-tää erittäin runsaasti erilaista löytöaineistoa.

Torikadun puoleisella alueella tutkimuksen kohteena olivat alkuviikosta kaksi vierekkäistä, ympyränmuotoista ilmiötä, jotka pinnalta katsottuna vaikuttivat kodan pohjilta. Kaivamisen edetessä kävi kuitenkin ilmi, että kysymyksessä on noin 4,5-5 metriä syvät leikkaukset, joiden pohjalle ja reunoille oli kertynyt jon-kin verran orgaanista ainesta. Toisen leikkauksen pohjalta paljastui aivan viime vaiheessa puunrungon kehä, minkä johdosta voidaan ajatella, että alueelle olisi pyritty tekemään kaivo, joka olisi päätynyt kahteen epäonnistuneeseen yrityk-seen löytää juuri tältä alueelta pohjavettä. Näiden kaivojen ikää pyritään selvit-tämään radiohiiliajoituksilla, sillä niiden yhteydestä ei löytynyt mitään löytöai-neistoa. Aivan toisen kaivannon pinnalta löytyi yksi pala keramiikkaa, joka voi olla peräisin myöhäiseltä rautakaudelta tai varhaiskeskiajalta.

Torikadun puolelta, Juhakkalan tontilta, on löytynyt kuluneella viikolla myös yksi kaivo, joka on ollut toiminnassa 1800-luvulla. Kysymyksessä on yläosastaan kivillä vuorattu kaivo, jonka alaosa on vuorattu hirsikehikolla. Kaivon pohjaa ei ole toistaiseksi vielä tavoitettu. Kaivojen lisäksi Juhakkalan tontilta on paljastunut myös kivisen kellarin jäännöksiä. Torialueelta on siten paljastunut tässä vaiheessa jo kaksi kivikellaria ja neljä kaivoa – tai kaksi toiminnassa ollutta kaivoa ja kaksi kaivon rakentamiseen tähtäävää yritystä. Alueen keskiosassa on jatkettu Juhakkalan eri rakennusvaiheiden selvittelyä ja saatu esille vanhempaa asutusvaihetta ja mahdollisesti yhden uuden asuinrakennuksen ja aittarakennuksen jäännökset.

 

Arkeologien tutkimusalueet laajenevat sekä rakennustöiden että pilaantuneiden maiden poiston takia

26.7.2013

Arkeologit ovat työskennelleet kuluneella viikolla Lahden kauppatorilla laajalla alueella, ja palanneet tehotiimillä takaisin myös alatorin alueelle, missä todettiin pilaantuneiden maiden ulottuvan laajemmalle alueelle kuin mittausten perus-teella arveltiin. Kaivualuetta on laajennettu luoteeseen, Rauhankadun ja Vapau-denkadun risteystä kohti pariin otteeseen, sillä tavoitteena on ollut löytää ker-rokset, missä maa olisi täysin puhdasta.

Alatorin alueelta on paljastettu kylän aikaisia kerrostumia muutaman kymme-nen neliömetrin alueelta. Esille saatiin yhden rakennuksen nurkkaa, pari paalun-sijaa, oja, peltoa ja noin pari metriä leveä kulkuväylä, joka on sijainnut alueella olleen pellon päällä. Esille saatu löytömateriaali liittyy kylän viimeisimpiin vai-heisiin.

Pilaantuneen maan metsästys jatkui tällä viikolla myös Marolankadun alueella, sen pohjoisella puolikkaalla, mistä on poistettu asfaltin alla sijainnut nupukiveys ja sen alla sijainnut paksu kadun pohjustuskerros. Alla olevia kerrostumia on ryhdytty juuri kartoittamaan katuun poikittain tehdystä leikkauksesta, mistä on nähtävissä palokerrosta sekä palon jälkeistä purkukerrosta, jonka päällä on mahdollisesti kauppalan aikaan liittyvää maapäällysteistä katupintaa.

Arkeologit ovat kartoittaneet kuluneella viikolla myös vuosina 1997-1998 kaive-tun kaivausalueen todellisia reunoja ja samalla on kuorittu laajemmin esille kauppatorin keskiosaa, jota ryhdytään tutkimaan sen jälkeen, kun Torikadun puoleinen alue on saatu valmiiksi.

Torikadun puoleisella alueella on jatkettu Juhakkalan ja Juustilan tontin raken-nusten ja rakenteiden tutkimista. Juustilan tontilla sijainnut puukaivo saatiin tutkittua pohjaan asti. Esille saatiin seitsemän alinta hirsikertaa, joista pyritään saamaan edustava ajoitusnäyte. Kaivon pohja löytyi noin viiden metrin syvyy-destä, mutta vettä emme onnistuneet esille vieläkään saamaan. Juustilan tontilla, Ylisen Viipurinkadun vieressä sijainneen talon kellari on ollut edelleen työn alla. Kysymyksessä on merkittävä löytö, sillä kyläasuinpaikoilta ei ole tähän mennes-sä löydetty montakaan kivikellaria. Juustilan kellari on nähtävästi ollut pitkään käytössä ja kokenut kaksi erillistä rakennusvaihetta. Kellaria ei ole käytetty löy-töaineiston perusteella ainakaan jätekuoppana, sillä löytöaineistoa sieltä on löy-tynyt yllättävän vähän. Kahden palokerroksen välistä on löytynyt kuitenkin ki-vellisen sormuksen katkelma sekä muutamia hioinkiviä ja niiden aihioita.

 

Useita rakennuksia paljastunut Lahden torin arkeologisista kaivauksista

19.7.2013

Arkeologien työt torialueella ovat jatkuneet Juhakkalan ja Juustilan tonteilla, jotka ovat sijainneet Torikadun puoleisessa torin itäpäässä. Kuluneella viikolla arkeologisissa kaivauksissa on paljastunut useita uusia rakennusten pohjia. Niistä ensimmäisenä paljastui yksi rakennus, joka löytyi alueella sijainneen Juhakkalan kasvimaan ja takapihan alta. Rakennuksen koko oli reilu 20 m2, ja siitä oli säilynyt nurkkakivien lisäksi seinälinjojen kohdalla puuta sekä tiivistämiseen käytettyä savea. Kysymyksessä voi olla piharakennus, jonka ikä pyritään selvittämään radiohiiliajoitusten avulla. Samalta alueelta paljastui myös toinen rakennuksen pohja, josta oli säilynyt vain nurkkapaalujen paikat.

Tältä Vapaudenkadun puoleiselta alueelta paljastui edellä mainittujen rakennusten lisäksi vielä kaksi vanhempaa, vierekkäistä rakennetta, joiden yhteydestä löytyi pala mahdollisesti rautakautista tai varhaiskeskiaikaista keramiikkaa. Kysymyksessä on kaksi pyöreää, kodanpohjaa muistuttavaa rakennetta, joiden lattiataso on tehty tampatusta savesta. Rakenteiden halkaisijat ovat noin 4,5 m, ja kehän reunoilla ja ulkopuolella on havaittavissa pieniä paalunsijoja.

Alueen keskiosassa on jatkettu Juhakkalan tontilla sijainneiden rakennuksen tutkimista. Paikalla sijaitsee useampia rakennuksia, joista osa on vaurioitunut pahoin aiemmissa kunnallisteknisissä töissä. Tämän vuoksi kaivutyön aikana on pystyttävä tulkitsemaan eri rakenteiden ja kerrostumisen mahdollista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä suhdetta. Alueelta on poistettu purkukerroksia, jotka ovat sisältäneet runsaasti erilaista löytöaineistoa. Aineiston joukossa on ollut mm. paljon erilaisia tupakkapiippuja, astialasia, eläinten luita sekä jonkin verran metalliesineitä ja rahoja. Aineisto ajoittuu pääasiassa 1700-1800-luvuille. Purkukerrosten alta on paljastunut kivijalkojen jäännöksiä sekä tulisijojen ja lattiarakenteiden jäännöksiä.

Alueen eteläosassa on jatkettu Juustilan talon kivikellarin tutkimuksia, ja esille on saatu myös kellarin koillispuolella sijainneet puiset rappuset. Juustilan tontilla sijainneen kaivon tutkimukset ovat olleet tällä viikolla myös työn alla.

Kuluneella viikolla Aleksanterinkadun reunan koko kesän jatkuneet kunnallistekniset työt on saatu siihen vaiheeseen, että olemme voineet ryhtyä paljastamaan loppuviikosta vielä lisää aluetta työn alle. Parin päivän aikana tehdyssä kuorinnassa alueelta on saatu esille kolmen rakennuksen sekä Ylisen Viipurintien jäännökset, joiden kartoitus ja dokumentointi otetaan työn alle lähipäivien aikana.

 

Arkeologien työt kauppatorilla jatkuvat

12.7.2013

Arkeologien työt ovat keskittyneet kuluneella viikolla kauppatorin Torikadun puoleiseen päähän. Tämän alueen pohjoisosasta, Vapaudenkadun puoleiselta alueelta, on kaivettu kokonaan pois aiemmin esille saatu kasvimaa sekä osa Juhakkalan tonttiin kuulunutta pihamaata.

Alueen keskiosassa on ryhdytty tutkimaan Juhakkalan tontilla sijainneita rakennuksen jäännöksiä, jotka voivat edustaa kahta päällekkäistä rakennusvaihetta. Rakennukset ovat osittain tuhoutuneet 1900-luvulla tapahtuneissa maansiirtotöissä, Osa rakenteista ja kulttuurikerrostumista on poistettu vuosina 1950-1951, jolloin tori sai kiveyksen. Tällöin torialuetta tasattiin ja kiveys pohjustettiin hiekka- ja sorakerroksella.

Mielenkiintoisimmat löydöt ovat tällä viikolla tulleet esille alueen eteläosasta, Aleksanterinkadun puoleiselta kaivausalueelta, missä on jatkettu Ylisen Viipurintien varressa olleiden rakennusten tutkimista. Juhakkalan tontin puolella sijainneen rakennuksen lattiatason alta paljastui esille vielä kaksi erillistä, hirsistä tehtyä tasoa, jotka ovat mahdollisesti tulisijan perustuksia. Alun perin hirret ovat olleet rakennuksen seinähirsiä, ja niissä on säilynyt sekä salvoksia että tappiliitoksia. Hirret olivat säilyneet savessa erittäin hyvin, ja todennäköisesti niiden kaatoajankohta voidaan ajoittaa hyvin tarkasti dendrokronologian avulla.

Myös toinen Ylisen Viipurintien varrella sijainnut rakennus paljasti uutta tutkittavaa. Romahtaneen kiveyksen ja palokerroksen alta paljastui Juustilan tontin rakennukseen kuulunut kylmämuurauksella tehty kivinen kellari, jonka seiniä oli säilynyt vajaan metrin korkeudelta. Kellarin sisäpinta-ala on noin 12 m2. Toistaiseksi kellarista on löytynyt lähinnä palamatonta luuaineistoa, mutta kellarin tutkimukset ovat vielä kesken. Vuoden 1877 palon jälkeen laadituissa korvausasiakirjoissa mainitaan Juustilan talon palamaton kivikellari, jonka sijainti on tuntematon. Kysymyksessä lienee sama kellari, jonka sijainti on nyt siten saatu paikallistettua.

Juustilan tontilta paljastui myös toinen yllätys: Alueelta paljastui noin neljän metrin syvyydeltä kivillä täytetty kaivo, josta paljastui myös sitä reunustanut hirsikehikko. Kaivo on saatu esille jo vuoden 1998 kaivauksissa, jolloin sitä oli paljastettu noin kaksi metriä. Tämän vuoden tutkimuksissa voimme mahdollisesti selvittää kuinka syvälle kaivo on alun perin tehty. Toivon mukaan tutkimuksissa myös selviää, milloin kaivo on alun perin tehty. Asiakirjojen mukaan vuonna 1880 kauppalanhallitus päätti rakennuttaa vanhan Juustilan talon kaivon paikalle uuden kaivon. Vuonna 1902 kauppala päätti luopua kokonaan torin kaivosta, jolloin se on täytetty tarpeettomana. Mahdollisesti myös tämä löytö on sama kuin asiakirjoissa mainittu, ja sen sijainti on saatu nyt määritettyä.

 

Torin arkeologiset kaivaukset siirtyivät Kauppatorille

5.7.2013

Kesäkuu päättyi torikaivausten osalta kiireisissä, mutta hyvissä tunnelmissa. Perjantaina 28.6. alatorin alueen eteläreunasta, kulkuluiskan alta, paljastui vielä yhden rakennuksen tulisija ja seinälinjoja. Rakennus sijaitsi Marolan tontilla, ja se on ollut käytössä kylän viimeisessä vaiheessa 1800-luvun lopussa. Rakennuksen yhteydestä löytyi ajoittavana löytönä ruotsalainen liitupiippu, jota on valmistettu Andreas Gulbrandsonin tehtaassa vuosien 1870-1874 välisenä aikana. Rakennuksen dokumentointi ja purku päätti arkeologiset työt alatorin alueella, ja maanantaina 1.7. alueella aloitettiin pilaantuneiden maiden vaihtoon ja pysäköintilaitoksen kulkuluiskan rakentamiseen liittyvät maansiirtotyöt. Arkeologien työt alatorin alueella kestivät yhteensä viisi viikkoa.

Heinäkuun alussa työt jatkuivat torin itäosan kaivausalueella täydellä miehityksellä. Tällä viikolla alueen pohjois- ja itäreunassa on poistettu koneellisesti vielä jäljellä ollutta torikiveystä ja asfalttia sekä niiden alla olleita sora- ja hiekkakerroksia. Näiden kerrostumien alta on paljastunut lisää Lahden kylän kulttuurikerroksia ja rakennuksia. Alueen luoteiskulmasta on löytynyt tähän mennessä ainakin kolmen rakennuksen jäännökset, joista yksi ajoittuu asemointinsa perusteella 1700-luvulle. Kaksi rakennuksista ajoittunee 1800-luvulle ja niiden yhteydestä on löydetty runsaasti lasiastioiden, erityisen pullojen palasia. Rakennukset sijaitsevat Juhakkalan ja Juustilan tonteilla.

Itäosan eteläosassa on jatkettu Ylisen Viipurintien varressa olleiden rakennusten tutkimista. Tällä viikolla, torstaina ja perjantaina, työmaallamme on vieraillut kaksi Turun yliopiston kasvijäännetutkijaa, dosentti Terttu Lempiäinen ja väitöskirjatutkija Mia Lempiäinen-Avci, joiden erityisen mielenkiinnon kohteena on ollut Juhakkalan tontilta löytynyt kasvimaa. Ryhdyimme tutkimaan kasvimaata torstaina avaamalla sen poikki koeojan ja ottamalla alueelta runsaasti näytteitä. Tutkijoiden mielestä kysymyksessä voi olla humalatarha, mutta alueella viljeltyjen kasvien määritys varmistuu vasta laboratoriotutkimuksissa. Maasta löytyi jo tässä vaiheessa myös luumun jäännöksiä. Luumut eivät välttämättä ole olleet Lahden kylässä tuontitavaraa enää tässä vaiheessa, sillä on voitu viljellä kotipuutarhoissa jo 1700-luvulla. Humalaa on käytetty jo keskiajalla mm. oluen mausteena ja säilytysaineena. Sitä käytettiin myös kuitukasvina aina 1700-luvulle asti. Tällöin yleisempänä kuitukasvina lienee ollut kuitenkin pellava, jonka siemeniä löydettiin tällä viikolla myös Juhakkalan tontin alueelta kiinnittyneenä Juhakkalan tontin asuinrakennuksen sisäpuolelta löytyneeseen kuonanpalaan. Pellavansiemenet, kuten muutkin hyvin säilyneet kasvien siemenet, voidaan ajoittaa radiohiilimenetelmällä. Lahden kylän kasvimaa on toistaiseksi ainoa arkeologisesti löytynyt kasvimaa koko Suomessa, ja tutkijoiden mukaan vastaavat löydöt ovat erittäin harvinaisia koko Euroopassa.

 

Torikaivauksessa löytyi ammus vuodelta 1918

28.6.2013

Kesäkuun viimeisellä viikolla arkeologien työt Lahden torilla ovat jatkuneet erittäin lämpimässä säässä. Tutkimukset ovat keskittyneet alatorin alueelle, missä on paljastunut vielä viime vaiheessa peltokerroksen alla olleita vanhempia rakenteita: rajamerkintöjä, aitauksia, ojia sekä täytettyjä kuoppia. Lisäksi alueelta on paljastunut vielä yksi rakennuksen jäännös ja siihen kuuluneita perustuskiviä.

Juhannuksen alla alatorilta tuli esille metalliesineen katkelmia ja lyijykuulia, joiden käyttötarkoitus selvisi heti juhannuksen jälkeisenä maanantaina, kun löytöpaikkaa ryhdyttiin tutkimaan syvemmältä. Esille saatiin ruostuneen metalliesineen pintaa, joka tunnistettiin ammukseksi. Koska kysymyksessä oli mahdollinen vaaratilanne, arkeologiset tutkimukset keskeytettiin alueella. Paikalle kutsuttiin poliisit, jotka puolestaan pyysivät asiantuntija-apua Hämeen rykmentiltä ammuksen nostamisessa.

Löytö liittyy Lahden tapahtumiin vuonna 1918. Esille saatu ammus on srapnelli, luodeilla täytetty tykinammus, joka on räjähtänyt iskeytyessään savikerrokseen. Esille saatu ammus oli siten vaaraton, mutta tämänkaltaisten löytöjen tullessa esille on syytä varautua aina räjähdysvaaraan, ja siksi on noudatettava asiaan kuuluvia toimintatapasuosituksia. Srapnelli saatiin kokonaisuudessaan esille, ja sen yhteydestä löytyi kaikkiaan noin 250 lyijykuulaa, joihin ammuksen tuhovoima on perustunut. Todennäköisesti ammus on osunut alatorin peltoon 21.4. - 29.4.1918 välisenä aikana, jolloin punaiset ampuivat runsaasti tykeillä Lahden keskustan rakennuksia. Kyseinen ammus kuuluu 107 mm kaliiberin kanuunaan, joita valkoisilla ei historian tietojen mukaan olisi tähän aikaan ollut Lahden alueella käytössään. Arkeologisissa kaivauksissa ei paljasteta siten pelkästään Lahden kylän historiaa, vaan saatetaan päivän valoon myös nuorempia todisteita, jotka liittyvät Lahden kauppalan ja kaupungin varhaiseen historiaan.

Torin itäosan kaivausalueella on jatkettu Juhakkalan ja Juustilan tonteilla olevien rakennusten tutkimista.

Kuluneella viikolla torityömaalla vieraili kahden päivän ajan virolainen arkeologi, joka on opastanut torikaivausten arkeologeja fotogrammetriaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin kenttätöiden dokumentaatiossa.

Kesän helleaalto on koetellut arkeologien lisäksi myös dokumentaatioon käytettäviä mittalaitteita, joiden toiminnalle liiallinen lämpö on aiheuttanut ongelmia. Torstain ukkoskuurot ja rankkasateet katkaisivat auringon porotuksen, mutta samalla ne keskeyttivät myös dokumentaation, joten töiden sujumisen kannalta toivomme sittenkin poutapäivien suosivan torin kaivauksia.

 

Lahden palosta 136 vuotta

25.6.2013

Juhannuksena täyttyi kuukausi siitä, kun arkeologit aloittivat työnsä Lahden torilla. Keskiviikkona, 19.6., tuli kuluneeksi tasan 136 vuotta siitä, kun Lahden kylä tuhoutui suurelta osin tulipalossa. Kylän tuhoutuminen oli kuitenkin alkusoitto Lahden kaupungin perustamiselle, ja seuraavana vuonna Aleksanteri II mahtikäskyllä Lahti sai kauppalanoikeudet ja ensimmäisen asemakaavansa, jota kaupungin ydinkeskusta edelleenkin noudattaa. Tämän kesän arkeologisissa kaivauksissa Lahden kylä herätetään uudelleen henkiin, ja esille saatujen rakenteiden, löytöjen ja näytteiden avulla pyritään tulkitsemaan kylän historiaa.

Arkeologiset kenttätyöt keskittyivät juhannusviikolla pääasiassa alatorin alueelle, jonka peltokerroksen alta on paljastunut useita alueen varhaisimpaan käyttöön liittyneitä rakenteita. Yksi viime viikon lopulla esille saatu rakenne osoittautui ojilla reunustetuksi peltotieksi, jonka pinnan painanteissa oli nähtävissä vielä selvät eläinten jäljet. Alueelta on saatu esille myös Hennalan ja Marolan tontin rajat sekä rajapaalujen sijat. Alueen varhaisimmasta viljelystä kertovat alimman kerroksen rajapinnasta esille saadut auranjäljet, lapionpistot, ojat ja peltojen rajat. Lisäksi alueelta on paljastunut muita kivillä ja maalla täytettyjä kuoppia, joiden käyttötarkoituksista on erilaisia tulkintoja. Lahden kylään liittyvä löytöaineisto on ollut hyvin niukkaa. Juuri juhannuksen alla esille saatiin kukkaron jäännökset, mutta valitettavasti sen sisältö ei antanut löydölle raha-ajoitusta. Juhannuksen jälkeisenä maanantaina alueelta paljastui yhdestä kuopasta yli parisataa lyijykuulaa ja ammus, joka viittaa vuoden 1918 tapahtumiin Lahden silloisessa kaupungissa. Poikkeuksellinen löytö tutkittiin ja nostettiin paikalle kutsuttujen puolustusvoimien edustajien toimesta ja otettiin tarkempiin analyyseihin Hämeen rykmenttiin.

Torin itäosan kaivausalueella on kartoitettu esille saatuja Juhakkalan ja Juustilan tontin rakennuksia, jotka ovat sijainneet aivan Ylisen Viipurintien varrella. Tulevalla viikolla tutkimuksissa tullaan keskittymään näiden rakennusten tarkempaan tutkimukseen.

Arkeologisista kaivauksista kerrottiin juhannusviikolla myös Radio Suomessa ja Päijät-Hämeen alueuutisissa

 

Viljelyn merkkejä Lahden kylästä

17.6.2013

Arkeologien työt Lahden torilla ovat jatkuneet nyt jo neljä viikkoa. Tässä vaiheessa torikaivauksilla työskentelee kaikkiaan 27 arkeologia ja alan opiskelijaa. Toukokuun lopusta alkaen työt ovat keskittyneet kahdelle eri alueelle: alatorin alueelle sekä torin itäreunaan, jotka molemmat on tarkoitus saada tutkittua kesäkuukausien aikana.

Alatorin alueen tutkimukset on tarkoitus saada valmiiksi lähiaikoina. Kahteen koeojaan tehtiin kuluneella viikolla syvemmät kaivannot, joista analysoitiin mahdollista maan pilaantuneisuutta. Pilaantuneen maan esiintymiskorkeus on hyvä selvittää, ennen kuin alueelta ryhdytään poistamaan esille saadun peltokerroksen alapuolisia kerrostumia.

Viime viikolla arkeologien valvonnassa ryhdyttiin poistamaan koneellisesti alueelta esille saatua peltokerrosta. Tarkoituksena on kuoria peltokerros pois siten, että varhaisin kyntökerros saataisiin paikoin esille ja dokumentoitua kuvin sekä mittauksin. Varhaisimmista kyntöjäljistä pyritään saamaan ajoitus- ja maanäytteet, jotta voitaisiin selvittää, milloin aluetta on ryhdytty käyttämään viljelytarkoituksessa. Alueelta on paljastunut vielä uusia rakenteita, jotka antavat tietoja alatorin varhaisemmasta käytöstä. Hennalan tontin alueelta on saatu esille molemmin puolin ojilla reunustettua kulkureittiä, jonka pinnassa oli vielä erotettavissa eläinten jälkiä. Lisäksi on saatu esille tonttien rajoja sekä yhden rakennuksen perustuskiviä. Rakenteita ei ole voitu ajoittaa esinelöytöjen perusteella, mutta toivon mukaan ajoitus voidaan selvittää radiohiiliajoitusten avulla. Alueelta on otettu jo nyt yli 100 maanäytettä ja yli 30 ajoitusnäytettä, ja näytteenottoa täydennetään vielä tällä viikolla.

Torin itäosan kaivausalueen pohjoisosasta (Vapaudenkadun puoleisesta päästä) saatiin kuluneella viikolla esille Juhakkalan tilan kasvimaa, jossa oli nähtävissä vielä penkit ja ojat. Löytö on kasvitutkimuksen kannalta erittäin merkittävä, eikä vastaavia löytöjä ole arkeologisissa kaivauksissa aiemmin tehty Suomessa. Kasvimaa ajoittuu mahdollisessti Lahden kylän viimeisiin vaiheisiin, ja tulevissa analyyseissä selvitetään, mitä hyötykasveja Juhakkalan tilalla on aikanaan suosittu. Lisäksi selviää, onko tilalla kokeiltu mahdollisesti uusia tulokkaita, ja millaiset vihannekset ja yrtit täydensivät ruokapöydän antimia. Loppuviikosta alueen eteläosassa on käynnistetty tarkemmat tutkimukset esille saaduista rakenteista.

Viime viikon tiistaina (11.6.) työmaalla järjestettiin ilmakuvaus. Torialue kuvattiin ylhäältä päin siten, että koko työmaa saatiin kuvattua samaan kuvaan. Lisäksi ilmasta käsin otettiin lähikuvia yksittäisistä rakennuksista ja rakenteista.

 

Torikaivauksessa on paljastettu Juhakkalan ja Juustilan tonttien rakennuskantaa

10.6.2013

Arkeologien työt Lahden torilla ovat jatkuneet kolme viikkoa. Joukkomme on kasvanut pariin otteeseen ja tällä viikolla torikaivauksilla ahertaa kaikkiaan 27 arkeologia. Lämpimät säät ovat suosineet töitä viime aikoina, mutta auringon paiste on kuivattanut esille saatuja rakenteita, joita on jouduttu kastelemaan ja suojaamaan liialliselta kuivumiselta. Nopea kuivuminen voi vahingoittaa orgaanista materiaalia ja vaikeuttaa rakenteista otettujen näytteiden ajoittamista.

Alatorin alueella sijainneelle pellolle on kuluneen viikon aikana tehty neljä itä-länsisuuntaista koeojaa. Testiojien seinämistä on kartoitettu säilyneen kulttuurikerroksen paksuutta ja muita ihmisen aikaansaamia jälkiä. Koeojien maaleikkauksista on otettu runsaasti näytteitä: kasvijäänne-, eläinjäänne-, siitepöly- ja radiohiilinäytteitä sekä maaperän kuormittumisen tarkasteluun liittyviä geokemian näytteitä. Näytteiden avulla saadaan tietoa mm. siitä, millainen alueen ympäristö on ollut ennen Lahden kylän perustamista, millaisia kasveja alueella on kylän aikana kasvanut ja millaisia lajeja kylän asukkaat ovat viljelleet.

Alatorin eteläosasta paljastuneen rakennuksen jäännökset on poistettu, joten sen osalta kenttätutkimukset on suoritettu. Rakennuksen ajoitusta ei ole voitu selvittää löytöaineiston perusteella, ja toivottavasti tulevat analyysit paljastavat sekä rakennuksen ajoituksen että sen käyttötarkoituksen.

Torin itäosan kaivausalueella on otettu lisää esille vuoden 1877 palokerrosta ja Lahden kylän aikaista kulttuurikerrosta. Alueelta on paljastunut tähän mennessä kaikkiaan viiden rakennuksen jäännökset, joista neljä sijaitsee Juhakkalan tontilla ja yksi sen länsipuolella sijainneella Juustilan tontilla. Tässä vaiheessa rakennukset on otettu vasta esille, ja niiden tarkempi tutkiminen aloitetaan tämän viikon aikana. Viime viikolla esille saatu aineisto sisältää muutamia näyttäviä löytöjä. Alueen eteläreunasta saatiin esille kivestä ja lasimassasta valmistettuja helmiä, jotka ovat mahdollisesti kuuluneet kaulanauhaan. Samasta yhteydestä saatiin esille myös 1700-luvun loppupuolelle ajoittuvia tupakkapiippuja, nk. liitupiippuja, jotka antavat samalla ajoituksen myös edellä mainituille lasihelmien käytölle.

Tällä viikolla aloitamme tutkimukset ainakin yhden rakennuksen kohdalla ja toivomme löytävämme aineistoa, joka kertoo meille rakennuksen käytöstä ja rakennushistoriasta.

 

Kaivaus etenee alatorilla kovaa vauhtia

4.6.2013

Arkeologien työt Lahden torilla ovat jatkuneet yli kaksi viikkoa.
Tähän mennessä alatorilta on paljastettu konekaivuna Lahden kylän aikana viljeltyä peltokerrosta yli 1000 m2.  Arkeologit kartoittavat esille saadun säilyneen peltokerroksen laajuuden, pinnanmuodon ja paksuuden, minkä jälkeen kerrostumasta otetaan runsaasti näytteitä: kasvijäänne-, eläinjäänne-, siitepöly- ja radiohiilinäytteet sekä maaperän kuormittumisen tarkasteluun liittyvät geokemian näytteet.

Alatorin eteläosasta on paljastunut rakennuksen jäännös, joka liittyy Lahden kylän vaiheisiin. Rakennus voi olla sama, joka on merkitty 1800-luvun karttaan tälle kohdalle.

Torin itäosan kaivausalueella on saatu esille vuoden 1877 palokerros sekä kolmen rakennuksen jäännökset. Kaikki rakennukset sijaitsevat Juhakkalan tontilla, ja niistä kaksi on sijainnut aivan Viipuriin johtaneen Ylisen Viipurintien varrella.  Kolmas rakennus on sijainnut keskemmällä tonttia, ja siihen liittyviä kiviä on paljastunut jo vuoden 2011 koekaivannossa, joka tehtiin Torikadun kohdalle.

Kaivauksen tieteellinen ohjausryhmä aloitti toimintansa torstaina 30.5. Ryhmään on kutsuttu akateemikko Matti Saarnisto, professori Jussi-Pekka Taavitsainen, dosentti Terttu Lempiäinen, dosentti Teppo Vihola sekä Lahden museosta tutkija Päivi Siikaniemi. Puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö Hannu Takala. Ohjausryhmän tarkoituksena on toimia kaivausorganisaation tukena kenttätyövaiheessa ja erityisesti kaivauksen jälkeen siirryttäessä tutkimus- ja analysointivaiheeseen. 

 

Lahden kylän palokerrosta on jo paljastettu

27.5.2013

Lahden torin arkeologiset kaivutyöt aloitettiin viime maanantaina (20.5.) Torikadun puoleisessa päässä, mistä poistettiin koneellisesti nykyinen torikiveys ja sen alla sijainnut pohjustus- ja täyttömaakerros. Arkeologien valvonnassa kuorittiin pois myös 1900-luvun torikerrostuma ja saatiin esille vuonna 1877 tuhoutuneen Lahden kylän palokerros säilyneiltä osiltaan. 

Lahden kylän aikainen palokerros on säilynyt paremmin Vapaudenkadun puoleisella alueella. Aleksanterinkadun puolella uudemmat kunnallistekniikkaan liittyvät kaivannot ovat tuhonneet jossakin määrin kylän aikaisia kerrostumia, mutta tälläkin puolella on säilynyt joitakin kohtia, missä päästään tarkastelemaan kylän aikaisia kerroksia ja rakenteita. 

Alueelta on paljastunut muutamia rakenteita ja rakennuksen pohjia. Esille saadut rakenteet sijaitsevat Lahden kylän Juhakkalan tontilla, joka mainitaan jo 1600-luvun asiakirjoissa kylän yhtenä kantataloista. Tähän mennessä esille saatu löytöaineisto on pääasiassa aivan palokerroksen pinnasta, johon on sekoittunut jossakin määrin vanhinta torikerrostumaa 1800-luvun lopusta ja 1900-luvun alusta. Esille on saatu mm. erilaisia metalliesineiden katkelmia, lasi- ja posliiniastioiden sirpaleita, ikkunalasia, tekstiiliä, tupakkapiipun katkelma sekä 1 pennin raha vuodelta 1900.

Torstaina 23.5. aloitettiin kaivutöitä myös Alatorin alueella. Kysymyksessä on pilaantuneiden maa-alueiden poistoon liittyvä arkeologinen valvonta. Työt etenevät konekaivuun valvontana ja kaivaminen keskeytetään arkeologista tutkimusta varten, mikäli alueelta paljastuu Lahden kylän historiaan liittyviä tai sitä vanhempia kerroksia ja rakenteita. 

Arkeologiset työt ovat edenneet hyvin. Sekä kaupunkilaiset että median edustajat ovat osoittaneet jo ensimmäisellä viikolla kaivauksia kohtaan suurta mielenkiintoa.


Torikaivaus alkoi

20.5.2013

Maanantaina 20.5.2013 kello 07.00 alkoivat arkeologiset kaivaukset Lahden torilla. Kaivaus liittyy kauppatorin pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä alatorin maansiirtotöihin. Kaivausten yhteenlaskettu pinta-ala on yli 10 500 neliömetriä. Kyseessä ovat kaikkien aikojen suurimmat arkeologiset kaivaukset Suomessa.

Vuoden 2013 kaivauksen tarkoituksena on kerätä lisätietoa Lahden kylän asutushistoriasta 1400-luvulta 1800-luvun loppuun sekä etsiä merkkejä tätäkin vanhemmasta asutuksesta. Kaivauksen jälkeen tulokset analysoidaan ja koko kaivaushanke päättyy jälkitöihin huhtikuussa 2014. Kaivaus päättyy marraskuun lopussa 2013 ja sillä tulee työskentelemään yli 30 henkeä eri pituisissa työsuhteissa. Kenttätöiden vastuullisena johtajana toimii FT Liisa Seppänen Lahden kaupunginmuseosta. Kaivaukset rahoittaa Lahden kaupungin ympäristö- ja tekninen toimiala.

Lahden kaupunginmuseo kaivoi kauppatorilla kylän jäännöksiä edellisen kerran vuosina 1997–1998, kun torin kiveystä kunnostettiin ja routivia maamassoja vaihdettiin. Tuolloin kaivauksissa löytyi runsaasti paikalla olleiden talojen rakenteita, jonkin verran kotieläinten luita sekä runsaasti kasvijäänteitä. Tiedämme, että Lahden kylän asukkaat viljelivät mm. ruista, ohraa, vehnää, kauraa, pellavaa, hamppua ja humalaa.

Kaivausalue sijaitsee rakennustyömaalla, joka tullaan ympäröimään umpinaisella puuaidalla kesäkuussa 2013. Museo tiedottaa kaivauksen etenemisestä säännöllisesti internetin välityksellä sekä facebookissa. Mahdollisista tutustumiskäynneistä kaivaukselle kerrotaan erikseen.