Lausunnot 2020

ASIKKALA

 

4.12.2020

Asikkala, Vääksyn kanavan kahvilasuunnitelma
Museo katsoo, että valtakunnallisesti arvokkaalle Vääksyn kanava-alueelle suunniteltu merikonttikahvila on maankäyttö- ja rakennuslain, Vääksyn osayleiskaavan ja antikvaaristen viranomaisohjeiden vastainen. Suunnitelma heikentää vahvasti alueen kulttuuriarvoja. Museo ei puolla suunnitelmaa.
Lue koko lausunto


20.11.2020

Asikkala, Vääksyntie 17
Museolla ei ole huomauttamista asiasta.
Lue koko lausunto


3.11.2020

Asikkala Järvenpään tila
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto


16.10.2020

Asikkala Velhoniementie 14
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto


7.10.2020

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Asikkala, 16-417-7-47 Rajamäki
Lue koko lausunto

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Asikkala, 16-417-1-129 Vesansalo
Lue koko lausunto


25.9.2020

Asikkala, Toivo Kärki -alue
Museolla ei ole huomauttamista asiaan
Lue koko lausunto

 

11.8.2020

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Asikkala, 16-417-4-43 Puute
Lue koko lausunto


30.7.2020

Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaavaehdotus (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa.

Kaavaa on muokattu parempaan suuntaan Vesivehmaan osayleiskaavan hengessä mm. tonttien rakentamistehokkuutta on alennettu ja pyritty ohjaamaan korttelialueiden rakentamisen tapaa maisemaan ja kyläkuvaan sopeutuvaksi. Havainnekuvilta olisi toivonut ohjaavampaa otetta lisättynä havainnepiirroksilla millainen rakentaminen alueelle soveltuu ympäristönäkökohdat huomioiden.
Lue koko lausunto

Telakkarannan asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museo esittää joitakin tarkennuksia kaavaselostukseen ja -määräyksiin.

Kaavaehdotus on perusratkaisultaan luonnoksen mukainen. Museon luonnoksesta antamaa lausuntoa rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei ole huomioitu.  Museo ei puolla kaavaa, jossa osayleiskaavassa suojelumerkinnän (SR-2) saanut kulttuurihistoriallisesti arvokas entinen telakkatupa, nykyinen Tammenlehvätalo on esitetty siirrettäväksi sen paikalle suunnitellun kerrostalon tieltä.
Lue koko lausunto

 

1.7.2020

Järvenpään tilan ranta-asemakaavan muutos, ehdotus (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Kaavamuutokselle ei ole esteitä arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön kannalta.
Lue koko lausunto

 

27.4.2020

Vääksyn seurakuntakoti, Kalmarintie 3 uudisrakennussuunnitelmat  
Rakennuspaikka kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön osana kanavan ja vanhan huvilan läheisyydessä asettaa uudisrakentamiselle erityisvaatimuksia. Rakennuksen paikkaa on siirretty Kalmarintien suuntaan etäämmälle kanavan rantatörmän nurkkauksesta. Pääosin harmaasävyisen talon hirsipinta tulee käsitellä peittävällä hengittävällä maalilla.
Lue koko lausunto

 

20.4.2020

Päijännetalo Meijeritie 1, sisätilojen muutos ja varastokatos
Museolla ei suunnitelmiin huomautettavaa.
Lue koko lausunto


31.3.2020

Maantäyttö kiinteistöllä 016-410-5-61 Kenraali  (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Täyttömaan tuomisella kahdelle peltolohkolle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön eikä kulttuurimaiseman osalta.
Lue koko lausunto


30.3.2020

Järvenpään tilan ranta-asemakaavan muutos, luonnos  (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Kaava-alueella tulee järjestää arkeologinen inventointi/maastotarkastus ja rakennusinventointi kaavahankkeen toteuttamisen yhteydessä.
Lue koko lausunto


10.3.2020

Sähkönjakeluverkon saneeraustyö Kalkkisten alueella  (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Museo edellyttää, että Riihilahden kylätontin alueella, niiltä osin kun kaapeli ei kulje olemassa olevan tien reunassa, kaapeliojien ja puistomuuntamon perustusten kaivamiseen tulee liittää arkeologinen valvonta.  

Suunnittelualueelle on tulossa 10 puistomuuntamoa. Niiden sijoittamista avoimille paikoille ja pelloille tulee välttää ja väritys tulisi sopeuttaa ympäristön rakennuskantaan, kun muuntamo sijoitetaan lähelle pihapiiriä. Museo esittää näillä alueilla metallikuoristen muuntamoiden verhoamista puulla.
Lue koko lausunto

 

4.3.2020

Maantien 313 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vehkoontie--Lentotie, Asikkala – Tiesuunnitelma   (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Suunnitelmaan tehdyillä muutoksilla ole vaikutusta museon tiesuunnitelmasta aiemmin antamiin lausuntoihin.
Lue koko lausunto

 

17.2.2020

Ristikallion asemakaava, ehdotus
Museon edellyttämän arkeologisen inventontoinnin tulokset on huomioitu kaavaehdotuksessa. Museo katsoo, että kaavakarttaa, kaavamääräystä ja kaavaselostuksen tekstiä tulee tarkentaa ja täydentää.
Lue koko lausunto


14.2.2020

Peltouoman täyttö Vesivehmaalla (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Museolla ei ole ehdotukseen huomautettavaa.
Lue koko lausunto

 

16.1.2020

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Asikkala, Vesivehmaan lentokenttä 16-421-14-61
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2019

17.12.2019

Sähköverkon maakaapelointi Asikkala Salonsaari (arkeologia ja rakennuskulttuuri)

Suunnittelualueelta tunnetaan useita Muinaismuistolain (295/1963) suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä irtolöytöpaikkoja. Museo edellyttää, että maakaapelin kaivamiseen on liitettävä arkeologinen valvonta Kiiskintien 15 – 64 välillä ja Salonsaaren kylätontin kohdalla.

Puistomuuntamot on suunniteltu pääosin metsäisiin paikkoihin. Kylän keskustassa Kiiskintie 2 muuntamon osalta museo esittää sen verhoamista punamullan sävyisellä laudoituksella, Huhdintie 365 muuntamo tulisi niin ikään puulla verhoiltuna sopeuttaa maisemaan.
Lue koko lausunto

 

12.12.2019

Elenian sähköverkon saneeraus Asikkala Tontunniemi (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Hankkeen toteuttamiselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta.
Puistomuuntamoiden sijoittamista avoimille paikoille ja pelloille tulee välttää ja väritys tulisi sopeuttaa ympäristön rakennuskantaan etenkin, jos muuntamo sijoitetaan lähelle pihapiiriä. Museo suosittaa metallikuoristen muuntamoiden verhoamista puulla.
Lue koko lausunto


14.11.2019

Kanavatien asemakaavamuutos, ehdotus
Museon luonnosvaiheessa esittämä arviointitäydennys on kaavassa mukana. Museolla ei ole ehdotukseen huomautettavaa.
Lue koko lausunto

Ristikallion ranta-asemakaava, luonnos (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Ranta-asemakaava-alueella tulee järjestää arkeologinen inventointi kaavahankkeen yhteydessä.
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavahankkeeseen ei ole lausuttavaa.
Lue koko lausunto


13.11.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäsittelyalueen vieressä, Ali-Marttila
Lue koko lausunto

 

29.10. 2019

Sähkönjakeluverkon saneeraustyö Asikkalassa, Vähimaa–Myllykselä—Joenniemi—Lehmonkärki (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Museo edellyttää, että Myllykselän kylätontin alueella kaapeliojien ja puistomuuntamoiden perustusten kaivamiseen tulee liittää arkeologinen valvonta. Vähimaan kylätontilla kaapeliojat sijoitetaan olemassa olevan tiestön reunaan, joten valvontaa ei tarvita. Tehdasvalmisteiset metallikuoriset puistomuuntamot ovat vanhoilla kyläalueilla ja peltomaisemassa vieras elementti. Niiden sijoittamista avoimelle pellolle tulee välttää ja väritys tulisi sopeuttaa ympäristön rakennuskantaan.
Lue koko lausunto


20.9.2019

Äinään seudun kylätalon katon korjaus
Suomen Kotiseutuliiton 2017 myöntämä avustus on käytetty Äinään kylätalon peltikaton uusimiseen. Museo on hyväksynyt tehdyn työn.
Lue koko lausunto


26.8.2019

Kanavan Helmen kesäkahvilatilojen laajennus Vääksyn kanavalla
Museo hyväksyy kesäkahvilan laajennuksen puuverhoiltuun konttiin, mutta näköalatasannetta kontin katolle ei puolleta.
Lue koko lausunto


14.8.2019

Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaava, luonnos
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole huomautettavaa.
Vesivehmaan osayleiskaavan ohjausvaikutuksen tulisi välittyä kaava-alueen suunnitteluun laajemmin. Suhteellisen avoimeen peltomaisemaan sijoittuvaa teollisuusrakentamista (TY-1) tulisi ohjata niin, että pitkät näkymät säilyvät ja rakennukset sopeutetaan ympäristöön sijainnin, korkeustasojen, kattomuotojen, materiaalien ja värityksen osalta.
Lue koko lausunto

 

12.6.2019

Osuuspankin asemakaavan muutos, luonnos
Järvi-Hämeen Osuuspankki suunnittelee noin 30 vuotta vanhan toimitalonsa paikalle korkeampaa rakentamista. Yksittäisen tontin rakennustehokkuuden lisäyksen sijaan museo esittää Vääksyn liikekeskuksen rakennusinventointia ja kokonaistarkastelua, mihin korkeaa rakentamista miljöökokonaisuuden kannalta on mahdollista sijoittaa.
Lue koko lausunto


28.5.2019

Purkamislupa Taimenkuja 4
Museo ei puolla Vääksyssä ns. Asevelikylän vanhimpaan 1940-luvun kerrostumaan kuuluvan asuintalon purkamista. Sen hävittäminen merkitsisi maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuuden arvojen heikentämistä.
Lue koko lausunto


23.4.2019

Kanavatien asemakaavamuutos, oas ja luonnos
Kanavatien varrella on yksittäisiä rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita ja –alueita, muun muassa valtakunnallisesti arvokas Vääksyn kanava. Katualueeksi muuttamisen vaikutukset näihin kohteisiin ja niiden säilymiseen on syytä kirjata ja arvioida.
Lue koko lausunto


10.4.2019

Toimenpideilmoitus Kalkkisten entisen meijerin kattoremontti, Lomameijerintie 63
Museo hyväksyy peltikatteen uusimisen perinteisenä konesaumattuna peltikatteena.
Lue koko lausunto

Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutos, ehdotus
Maisemallinen muutos kapealla Isonkivenkärjen niemellä voi olla merkittävä rakennusoikeuden kasvattamisesta johtuen. Rakennustapaohjeiden tulee koskea molempia rakennuspaikkoja.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Lue koko lausunto (arkeologia 21.3.2019)


20.3.2019

Asunto Oy Asikkalan Jokirinteen puunkaatolupa
Museolla ei ole katselmuksessa todettujen puiden kaatamiseen huomauttamista.
Lue koko lausunto

 

14.3.2019

Vääksyn kanavan ympäristön kahden puistoalueen harvennushakkuut
Vääksyn kanavan länsipuolella tehdään puistoissa harvennushakkuita kulttuuriympäristön arvoalueilla. Pohjolanpuistossa Vääksyn joen rantavyöhykkeellä on syytä huomioida, että joen ranta säilyttää luonnonmukaisen ilmeensä vaihtelevan varjoisine alueineen ja kaartuvine puineen. Kanavaniemen Veljespuistossa on toivottavaa säilyttää kookkaimmat männyt ja rantamaisemalle ominaiset koivut.
Lue koko lausunto


25.2.2019

Tiesuunnitelma maantien 313 Vääksy – Vierumäki parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vehkoontie - Lentotie
Viiden kylän rajakiveä ei ole merkitty suunnitelmakartoille. Kiven säilyminen voidaan toivottavasti turvata kaapelinkaivuutöiden yhteydessä. Museolla ei ole suunnitelmaan muilta osin huomautettavaa.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Lue koko lausunto (arkeologia 12.2.2019)


19.2.2019

Danielson-Kalmarin huvilan puistometsän hakkuut
Museolla ei ole hakkuusuunnitelmaan huomautettavaa, mutta alueen suojeluarvojen vuoksi museolle olisi tullut tiedottaa hankkeesta 2017 maisematyölupaa käsiteltäessä.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Lue koko lausunto (arkeologia 12.2.2019)


21.1.2019

Vääksyn yhteiskoulun B – D -osien purkamislupa, Koulukuja 2
Modernin rakennusperinnön osalta Asikkalassa ei ole tehty erillistä inventointia eikä näin ollen myöskään arvioitu yhteiskoulun 1958, 1975 ja 1999 rakennettujen laajennusten rakennustaiteellista tai taajamakuvallista arvoa. Museo edellyttää, että yhteiskoulun rakennuksista laaditaan rakennushistoriallinen selvitys ja dokumentointi ennen kuin lopullinen päätös purkamisesta tehdään.
Lue koko lausunto

 

18.1.2019

Vääksyn yhteiskoulun A-osan purkamislupa, Koulukuja 2
Museo ei puolla yleiskaavassa suojellun Vääksyn yhteiskoulun vanhimman osan ns. A-osan purkamista koulun merkittävän kulttuurihistoriallisen ja paikallisen rakennushistoriallisen arvon vuoksi. Uusi koulu on mahdollista suunnitella ja rakentaa paikalle vanhaa A-osaa purkamatta.
Lue koko lausunto


14.1.2019

Reimarin asemakaava 2. ehdotus(rakennuskulttuuri ja arkeologia)
Kaavaehdotus sallii rakentaa paikalle rannan puolelta kolmikerroksisen 800 k-m2:n uudisrakennuksen, johon keskitetään majoitus, ravintola ja myymälä. Aikaisempaan kaavaehdotukseen verrattuna rakennusoikeutta on vähennetty, mutta yhteen rakennukseen keskitettynä se on edelleen paikkaan nähden suuri, kun ottaa huomioon kapean, veden ympäröimän niemekkeen Päijänteen rannalla Pulkkilanharjun valtakunnallisesti arvokkaassa maisemassa.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavahankkeeseen ei ole huomautettavaa.
Lue koko lausunto


8.1.2019

Telakkarannan asemakaavan muutos, luonnos
Telakkarannan rakennuksista ainoana säilynyt Telakkatupa nykyinen Tammenlehvätalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas muistuma telakan ja puutavaran kuljetuksen kukoistusajalta. Hyvin säilynyt hirsirakennus on osayleiskaavassa merkitty sr-2/10. Alueelle kaavailtu kerrostalohanke uhkaa yli 100-vuotiaan rakennuksen säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan. Museo katsoo, että rakennus tulee säilyttää nykyisellä paikallaan tärkeän historiallisen todistusarvonsa vuoksi.
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2018

3.12.2018

Telakkarannan asemakaavan muutos, luonnosvaihe
Lue koko lausunto

 

30.11.2018

Lupahakemus Meijeritie 1, Panimon laitetila
Maakuntamuseo hyväksyy pienehkön laitetilan rakentamisen Päijännetalon takasivulle. Museo haluaa kuitenkin muistuttaa, että talon toimintoja tulee suunnitella kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti talon eri toimijoiden tilatarpeet tasapuolisesti ja rakennuksen muutoskestävyys huomioiden.
Lue koko lausunto


18.10.2018

Pohjolan talon kunnostus
Pohjolan talo Vääksyn kanavan laidalla on saanut nykyisen muotonsa 1929 tehdyssä laajennuksessa. Julkisivulaudoituksen uusimisen yhteydessä talon ympäriltä tulee poistaa maata, jotta osin maan sisään jäänyt betonisokkeli saadaan näkyviin. Julkisivulaudoitukseen museo suosittaa keltamullan savyä pellavaöljymaalina ja saumapeltikatteeseen tiilenpunaista sävyä.
Lue koko lausunto


10.10.2018

Metsänkäyttöilmoitus Oja-Laurila ja Vesivehmaan lentokenttä - harvennus- ja avohakkuu
Lue koko lausunto

 

9.10.2018

Metsänkäyttöilmoitus Rytömaa - harvennushakkuu
Lue koko lausunto

Metsänkäyttöilmoitus Nuijala - avohakkuu
Lue koko lausunto

Metsänkäyttöilmoitus Mäyrämetsä - avohakkuu
Lue koko lausunto

 

27.9.2018

Kuhapolku 7 purkamislupa
Tiettävästi Vääksyn Honkaniemen vanhin huvila, joka tunnetaan Warosen huvilana, on ollut pitkään varastokäytössä eikä sitä ole kunnostettu. Huvila on asemakaavassa suojeltu sr-1 -merkinnällä. Museo ei puolla purkamislupaa. Kunnostuksen laiminlyönti ei ole sellainen pakottava syy, jonka perusteella purkaminen olisi mahdollista.
Lue koko lausunto


21.9.2018

Metsänkäyttöilmoitus Yrjölä - harvennushakkuu
Lue koko lausunto

 

9.8.2018

Metsänkäyttöilmoitus Rantala - kasvatushakkuu
Lue koko lausunto

 

19.6.2018

Aleksintien asemakaavamuutos, ehdotus
Kaavamuutosalueen lähellä on paikallisesti arvokas Mikkolan kartanon pihapiiri. Sen kulttuurihistoriallisia arvoja kaavamuutos ei oleellisesti heikennä. Museolla ei ole kaavaan huomautettavaa.
Lue koko lausunto

 

7.6.2018

Rismalahden ranta-asemakaavan muutosehdotus
Lue koko lausunto (rakennustutkimus)
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia 15.5.2018)

 

30.5.2018

Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke ja vanhimman A-osan purkaminen
Museo perää Vääksyn Yhteiskoulun vanhimman A-osan yksityiskohtaisempaa korjaussuunnitelmaa sekä tarkempaa kustannusarviota. Museo ei puolla A-osan purkamista sen merkittävän kulttuurihistoriallisen ja paikallisen rakennushistoriallisen arvon vuoksi.
Lue koko lausunto


21.5.2018

Sähköverkon maakaapelointi Asikkala kk - Pulkkila
Asikkalan kirkonkylän historiallisen kylätontin kohdalla kaapelointi työ tulee suorittaa arkeologin valvonnassa. 
Lue koko lausunto


16.5.2018

Elenia Oy:n sähköverkon saneeraus Asikkala kk - Pulkkila
Suunnittelualue, Asikkalan kirkonkylä on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja laajempana alueena Pulkkilassa valtakunnallista Kurhila – Pulkkilan maisema-aluetta. Museo edellyttää, että puistomuuntamoista toimitetaan mallikuvat museolle kommentoitavaksi. Muuntamot on syytä verhota maisemaan sopeutuvalla peittomaalatulla himmeäkiiltoisella laudoituksella, jotta uudisrakennus ei erotu maisemassa häiritsevästi.
Lue koko lausunto


15.5.2018

Sirkkusentie 5 sisätilamuutokset
Museolla ei ole muutossuunnitelmiin huomautettavaa.
Lue koko lausunto

 

3.4.2018

Lupahakemus Meijeritie 1

Museo ei näe estettä Kanavan Panimon pienialaiselle laajennukselle Päijännetalon 1. kerroksessa. Panimoon liittyvät muutostyöt eivät kuitenkaan saa vaarantaa Vapaa-ajankalastusmuseon näyttelytoiminnan jatkumista ja esineistön säilymisolosuhteita Päijännetalossa.

Lue koko lausunto


27.3.2018

Kanavalahden venesataman paikoitusalueen laajennus

Asikkalan Vesi ja Satama Oy on suunnitellut lisäävänsä pysäköintipaikkoja Kanavalahden venesataman ja lounasravintolan tarpeita varten. Maakuntamuseo pitää tärkeänä, että uusi pysäköintialue rakennetaan ympäristöön sopeutuvaksi ja ympäristön ehdoilla siten, että myös Vääksyn kanavan rannan kokonaisuus tulee huomioiduksi eikä pysäköintikenttä hallitse maisemaa.

Lue koko lausunto


12.3.2018

Sähköverkon maakaapelointi Asikkala, Joenniemi

Maakaapeloinnin toteuttamiselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto

 

7.2.2018

Asikkala, Salmenranta - hakkuusuunnitelma

Suunnitellulla hakkuualueella sijaitsee Salmenranta-niminen kiinteä muinaisjäännös. Hakkuut alueella on mahdollista toteuttaa lausunnossa määriteltyjen ehtojen puitteissa.

Lue koko lausunto

 

18.1.2018

Vääksyntie 4 liikehuoneiston muutostyöt

Museo hyväksyy suunnitelmat. 

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

12.12.2017

Rismalahden ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, luonnos

Rismalahden partiolaisten leirikeskus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Matkailu- ja lomarakentamisen vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan tulee arvioida yksityiskohtaisemmin.

Lue koko lausunto (rakennettu kulttuuriperintö)

Alueella sijaitseva kiinteä muinaisjäännös on merkitty kaavaan, kaavan merkintä tulisi korjata muotoon sm ja kaavamääräys Maankäyttö- ja rakennuslaissa suositeltavaan muotoon.

Lue koko lausunto (arkeologia 24.11.2017)

 

24.10.2017

Asikkala, Viitaila, Rouvala - harvennus- ja avohakkuu

Harvennus- ja hakkuualueella sijaitsee Muinaismuistolailla (295/1963) suojeltu kiinteä muinaisjäännös, Viitailan historiallisen ajan kylätontti. Metsänhoitotyöt alueella ovat mahdollisia lausunnossa esitetyin ehdoin.

Lue koko lausunto


21.9.2017

Sirkkusentie 5, poikkeamislupa

Vuosina 1915-16 rakennettu, kaavassa suojeltu Sirkkusen huvila Vääksyssä on siirtynyt kunnalta yksityisomistukseen. Uusi omistaja hakee poikkeamislupaa rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi. Museolla ei ole asiaan huomauttamista.

Lue koko lausunto


15.9.2017

Rismalahden ranta-asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Metsähallituksen omistaman alueen ranta-asemakaavan muutos tähtää Salonsaaren Rismalahden matkailu- ja virkistyskäytön tehostamiseen. Kaavoituksen yhteydessä on syytä inventoida alueen rakennukset ja selvittää kaavan vaikutukset rakennetun ympäristön arvoihin.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museo edellyttä, että kaavahankkeen yhteydessä tehtäviin selvityksiin liitetään alueen arkeologinen inventointi.

Lue koko lausunto (arkeologia 12.9.2017)


4.8.2017

Vääksyntie 10:n kunnostustyöt

Vääksyn vanhassa liikekeskustassa sijaitsevan 1912 rakennetun puutalon peltikate on tarkoitus kunnostaa ja julkisivulaudoitus uusia. Museo suosittelee tutkimaan vanhaa julkisivuväritystä vielä tarkemmin ja ottamaan huomioon Vääksyntien kyläkuvallinen kokonaisuus.

Lue koko lausunto


17.7.2017

Aleksintien asemakaavamuutos, luonnos

Vääksyn liikekeskustassa kortteleissa 168 ja 300 on tarkoitus laajentaa kaupallisia palveluja. Kaavamuutoksen yhteydessä olisi mahdollisuus yhtenäistää ja tiivistää uuden liikekorttelin ilmettä. Samalla tulisi paremmin selvittää, mitä rakentamisen sopeuttaminen maisemaan käytännössä tarkoittaa suojellun Mikkolan kartanon pihapiirin kannalta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museolla ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta

Lue koko lausunto (arkeologia 28.6.2017)

 

24.3.2017

Vääksyntie 12 muutostyöt

Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmiin.

Lue koko lausunto


20.3.2017

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, ehdotus

Yleiskaavassa on osoitettu vain maakunnalliset kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot, joten kaava jää hyvin yleispiirteiseksi. Ajantasaisia tietoja yksittäisten kohteiden kulttuurihistoriallisista ja rakennustaiteellisista arvoista tarvittaisiin rakennuslupakäsittelyssä.

Lue koko lausunto


7.3.2017

Talo Kuokkanen, uudisrakennus

Vääksyssä Varjantien ja Kompantien risteykseen on suunniteltu uusi asuintalo puretun omakotitalon paikalle. Museolla ei ole luonnossuunnitelmiin huomautettavaa.

Lue koko lausunto


27.2.2017

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, ehdotus

Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa kaavaluonnokseen.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2016

22.11.2016

Sähkölinjan maakaapelointi Asikkala, Vähä-Äiniö

Suunnitellulle maakaapeloinnin linjaukselle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuu kaksi Muinaismuistolain (295/1963) suojaamaa kiinteää muinaisjäännöstä. Kaapelointi tulee näiden kohteiden kohdalla suorittaa arkeologin valvonnassa tai kaapeloinnin linjausta tulee muuttaa muinaisjäännösten kohdalla.

Lue koko lausunto


14.9.2016

Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma

Suunnitelman tarkoituksena on luoda kokonaisnäkemys Vääksyn maankäytön tulevaisuudesta ja selkiyttää lähivuosien kaavoitustyötä. Tekijät ovat tunnistaneet rakennetun kulttuuriympäristön vanhentuneiden inventointien päivittämisen tarpeen, mutta pohjamateriaalina on käytetty edelleen vanhoja inventointeja ja Vääksyn osayleiskaavan aineistoa. Kokonaissuunnitelman tekstiosuutta havainnollistamaan tulisi liittää karttoja, joissa selkeästi ja yksityiskohtaisesti esitetään uuden ja tehokkaan rakentamisen alueet asukkaiden ja muiden osallisten kommentoitaviksi. Luonnosaineiston perusteella maankäytön linjauksista vuoteen 2030 saakka ei saa selkeää kuvaa.

Lue koko lausunto(rakennusperintö)

Tunnetut muinaisjäännökset on syytä merkitä koostekartoille.

Lue koko lausunto(arkeologia 5.9.2016)


12.9.2016

Vääksynjoen kalahautomon muutostyöt

Kalahautomon kunnostustöissä vanha hirsikehikko korvataan kevytsoraharkoista muuratulla seinärakenteella. Ulkopuoli säilyy laudoitettuna ja kattomateriaaliksi vaihdetaan saumapelti. Muutostyöt eivät vaikuta rakennuksen maisemalliseen arvoon.

Lue koko lausunto

 

1.9.2016

Asikkalan kunta, Aleksintien asemakaavamuutoksen OAS

Kaavamuutokselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta.

Lue koko lausunto


31.8.2016

Lentokonehallin suunnitelmat Vesivehmaan lentokentällä

Uusi halli on tarkoitus rakentaa lentokentän länsiosaan. Hallin sijoituspaikka ei vaaranna alueella olevien sotahistoriallisten kohteiden säilymistä. Museolla ei ole suunnitelmiin huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

7.7.2016

Saitan asemakaavamuutos, tarkistettu ehdotus

Saitan teollisuusalueen pohjoisosaan suunnitellaan sijoitettavaksi lämpölaitos. Kaava-alue on aiemmasta ehdotusvaiheesta oleellisesti pienentynyt. Museolla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

28.6.2016

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos, luonnos

Ruotsalaiseen kuuluvan Rutalahden Paskurinpohjassa aiotaan kaavamuutoksella muodostaa kaksi omarantaista lomarakennuspaikkaa. Museo kaipaa lisätietoja nykyisen kaavan RM-alueella sijaitsevan järjestötalon historiasta voidakseen arvioida kaavamuutoksen vaikutuksia.

Lue koko lausunto


2.6.2016

KOY Asikkalan Kanavankulman terassin muutokset

Vääksyssä taajamakuvallisesti merkittävällä paikalla sijaitsee puurakenteinen 1920-luvun lopulla valmistunut entinen kauppa, jossa on viime vuodet toiminut ravintola. Sen päätyyn rakennetulle kookkaalle terassille on suunniteltu markiisit. Museo hyväksyy suunnitelmat tietyin rajoituksin.

Lue koko lausunto


1.6.2016

Puistomuuntamo, Ämmäläntie 20, Vääksy

Museo hyväksyy puistomuuntamon suunnitelman.

Lue koko lausunto


3.5.2016

Vääksyn kalahautomon kunnostus

Museo hyväksyy ProAgria Etelä-Suomi ry:n suunnitelman Vääksynjoessa sijaitsevan kalahautomon sisäpuolen kunnostamisesta.

Lue koko lausunto


26.4.2016

Haravakoneen puiston asemakaava, ehdotus

Valtakunnallisesti arvokkaalle Kurhila - Pulkkilan maisema-alueelle Kurhilan kylässä suunnitellaan pientaloaluetta. Asemakaavassa on rakennusten kattomuotoa, materiaaleja ja väritystä ohjaavia määräyksiä. Museo pitää kuitenkin tonteille osoitettua rakennustehokkuutta 600 k-m2 liian suurena.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 30.3.2016)


7.3.2016

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, luonnos

Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan laadinta on aloitettu uudelleen. Rakennuslupia myönnettäessä kaava-alueella olevat arvokohteet tulee olla tiedossa, listattuna ja asianmukaisesti kaavaan merkittynä. Vanhentuneet kohdetiedot on syytä ajantasaistaa.

Lue koko lausunto


24.2.2016

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava, ehdotus

Museolla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto


16.2.2016

Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan luonnos

Lue koko lausunto (arkeologia)


15.1.2016

Päijännetalon sisäiset muutokset

Päijännetalon 1. kerroksen itäpäätyyn suunnitellaan olutpanimoa. Uudesta toiminnasta ei saa aiheutua vahingollisia kosteus- ja lämpötilavaikutuksia rakenteisiin eikä sen toivota vaarantavan vapaa-ajankalastusmuseon näyttelytoimintaa ja esineistön säilymistä. Sisätilan muutokset eivät tiettävästi vaikuta julkisivuihin.

Lue koko lausunto


Lausunnot 2015


10.12.2015

Korttelin 157 asemakaavan muutos, ehdotus

Vääksyn liikekeskuksen lähellä olevaan kortteliin on suunniteltu 7-kerroksista asuinkerrostaloa vastapariksi naapurissa olevalle samankorkuiselle talolle. Ympäristön asuintalot ovat suurimmaksi osaksi kerroskorkeudeltaan matalampia ja rakennettu 1980- ja 1990-luvuilla. Viitaten aikaisempaan lausuntoonsa museolla ei ole kaavahankkeeseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto


15.9.2015

Toimenpidelupa, kasvutunneleiden rakentaminen

Asikkalan Pulkkilan kylään on haettu toimenpidelupaa kasvutunneleiden toteuttamiseen. Vaikka hanke tuottaakin uusia elementtejä valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan, näkee museo, että hanke edistää omalta osaltaan peltoalueiden säilymistä arvoalueella. Museon mielestä tunnelit eivät vaurioita maisemaa radikaalisti. Varsinkin talviaikaan, kun kehikot ovat ilman kalvoja, vaurioita maisemaan ei muodostu käytännössä lainkaan. Lisäksi kehikoista vain osa on katettuina ympärivuotisesti. Museo puoltaa kasvutunneleiden toteuttamista.

Lue koko lausunto


2.9.2015

Rakennuslupalausunnot Sulkumiehentie 4:ään ja Kanavatie 17:sta

Museolla ei ole huomautettavaa kiinteistä terassirakenteista. Sen sijaan terassiin kiinnitetyt mainoslevyt ja muoviset terassin katteet ja seinämät eivät sovi historiallisesti arvokkaan rakennuksen yhteyteen eivätkä maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön taajamakuvaan. Osoitteeseen Sulkumiehentie 4 on toteutettu verkkoaita. Kun aitaa seuraavan kerran korjataan tai se uusitaan, esittää museo aidan toteuttamista puurakenteisena, pystylaudoitettuna säleaitana.

Lue koko lausunto25.8.2015

Korttelin 157 asemakaavan muutos, luonnos

Asemakaavan muutosalueelle suunnitellaan seitsenkerroksista asuinrakennusta. Museolla ei ole kaavahankkeesta huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


12.6.2015

Korttelin 53 asemakaava, ehdotus

Museon mielestä entisen kanavakoulun (1925) suojelumerkintää sr-2/17 tulee täsmentää ja myös kaavamääräyksen tulee olla selkeämpi. museon mielestä Kanavatieltä on säilytettävä jatkossakin avoin näkymä alueen historiallisesti tärkeimmälle kohteelle eli entiselle kanavakoululle. Kaavassa kortteli on jaettu kahteen tonttiin. Entisen kanavakoulun tontille (nro. 5) annetaan rakennusoikeutta 1 500 kerrosneliömetriä ja mahdollisuus toteuttaa tontille kolmikerroksinen rakennus. Museon mielestä kaava sallii koulun viereen liian korkean rakennuksen. Naapuritontin numero 7 osalta museo toteaa, kaavan mahdollistama viisikerroksinen uudisrakennusmassa ei sopeudu riittävän hyvin maisemaan eikä taajamakuvaan.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

Rakennuslupahakemus, KOY Asikkalan Kanavankulma

Koy Asikkalan Kanavankulma suunnittelee vuonna 1920 valmistuneeseen päärakennukseen kahta laajennusta: vastaanottotiloja rakennuksen pihanpuolelle ja wc-tiloja kohteen kaakkoispäätyyn. Museon mielestä tavaran sisäänottokuisti on suunniteltu sopeutuvaksi hyvin historiallisen päärakennuksen yhteyteen. Museo puoltaa sisäänottokuistin rakennuslupahakemusta. Wc-tila on suunniteltu entiseen merikonttiin. Merikontti on puisen päärakennuksen laajennusrakenteena vieras eikä Koy Asikkalan Kanavankulman julkisivuissa tule olla metallijulkisivuja. Museo ei puolla wc-rakennuksen osalta rakennuslupahakemusta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

29.4.2015

Vääksyn keskustaajaman kortteli 157, asemakaavan muutos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

25.3.2015

Lauttaniemen ranta-asemakaavan ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavanmuutosehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 8.5.2015)

 

10.3.2015

Saitan asemakaavamuutosehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 9.4.2015)


18.2.2015

Humalon alueen asemakaavaehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia 25.2.2015)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


12.1.2015

Anianharju, korttelin 100 asemakaavan muutosehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 29.1.2015)


Vähä-Rannan ranta-asemakaavaehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 29.1.2015)


Lausunnot 2014


18.12.2014

Puiden kaataminen Vääksyn kanava-alueella, maisematyölupahakemus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

Vääksyn kalahautomon kunnostussuunnitelma

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


11.11.2014

Saitan asemakaavamuutos, luonnos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


31.10.2014

Haravakoneenpuiston asemakaavaluonnos

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 1.12.2014)


21.10.2014

Vesivehmaan rukoushuoneen (2.) purkamislupahakemus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


22.9.2014

Humalon asemakaava, luonnos

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 17.10.2014)

 

Metsä-Aakalan asemakaava, Asikkala-OAS

Lue koko lausunto (arkeologia)


9.9.2014

Vesivehmaan Iso-Pietilän purkamislupa

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


8.9.2014

Sähköverkon maakaapelointi Asikkalassa

Lue koko lausunto (arkeologia)


20.8.2014

Vähä-Rannan ranta-asemakaava, kaavaluonnos ja OAS

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 16.9.2014)


19.8.2014

Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutos, kaavaluonnos

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 16.9.2014)


15.7.2014

Asikkala, Kortteli 100 Aniantie 7, asemakaavan muutos, ehdotus

Lue koko lausunto


10.7.2014

Asikkala, Korttelin 53 (Nuokun) asemakaavamuutos, luonnos

Lue koko lausunto


13.6.2014

Vääksyntie 12:n julkisivukorjaus

Lue koko lausunto


11.6.2014

Vääksyntie 20:n julkisivukorjaus

Lue koko lausunto


20.5.2014

Lauttaniemen ranta-asemakaavan ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos, luonnos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia, 12.5.)

 

20.5.2014

Maantien 313 (Anianpellontie) ja maantien 14133 (Salonsaarentie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri, 2.6.)

Lue koko lausunto (arkeologia)


24.4.2014

Lausunto ankeriasarkun asentamisesta Vääksynjokeen

Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmiin.

Lue koko lausunto


21.3.2014

Korttelin 53 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Korttelissa sijaitsee 1925 rakennettu Vääksyn vanha kansakoulu, joka on muutettu nuorisotiloiksi. Asemakaavamuutoksen lähtökohtana tulee olla Nuokun säilyttäminen osana lisärakennettavaa korttelia. Kaavan vaikutuksiin tulee lisätä vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2013

 

22.10.2013

Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutos

Museo viittaa vastaavasta kaavaluonnoksesta 4.4.2013 antamaansa lausuntoon. Maisemaan sopeuttavia määräyksiä on täydennetty. Museolla ei ole kaavaan huomauttamista.

Lue koko lausunto

 

22.10.2013

Suvirannan ranta-asemakaava

Museo viittaa vastaavasta kaavaluonnoksesta 11.7.2013 antamaansa lausuntoon. Kaavamääräyksiä on täydennetty museon esittämällä tavalla, joten kaavaan ei ole huomauttamista.

Lue koko lausunto

 

15.8.2013

Vesivehmaan osayleiskaavaehdotus

Osayleiskaavaehdotus on yleislinjaukseltaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY2009) Vesivehmaan kylän kulttuurimaiseman ominaispiirteitä säilyttävä ja vaaliva. Museo esittää Vesivehmaan lentokentän rakentamisaikaan liittyvien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden sodanaikaisten rakennelmien ja rakennuksien huomioimista kaavassa.

Lue koko lausunto 

 

9.8.2013

Vesivehmaan rukoushuoneen purkamislupa 

Asikkalan seurakunta on hakenut purkamislupaa Vesivehmaan tyhjillään olevalle rukoushuoneelle. Rakennus oli myynnissä keväällä, mutta hyväksyttäviä ostotarjouksia ei saatu. Seurakunnan, Hämeen ely-keskuksen, rakennusvalvonnan ja maakuntamuseon välisessä neuvottelussa joulukuussa 2012 todettiin, että MRL 139 §:n mukaiset edellytykset paikallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen purkamiselle eivät täyty. Maakuntamuseo ei näe rakennuksen olosuhteissa tapahtuneen sellaista muutosta, joka puoltaisi purkamislupaa.

Lue koko lausunto

 

11.7.2013

Lausunto Suvirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta

Salonsaaren lounaisosaan on tekeillä ranta-asemakaava, jossa osoitetaan kaksi rakennuspaikkaa. Rakentamisella ei ole vaikutusta Salonsaaren kulttuuriympäristön arvoihin. Museo esittää kaavaan lisärakentamista ohjaavia materiaali- ja värityssuosituksia. 

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 24.6.)

Lue koko lausunto (arkeologia 20.9.)

 

2.7.2013

Tiesuunnitelma valtatien 24 parantamiseksi Pasolan kohdalla

Pasolan alueelle on kaavoitettu asumista ja toimitilaa. Uuden liittymän ja muiden liittymäjärjestelyjen vuoksi laaditusta tiesuunnitelmasta museolla ei ole huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

24.6.2013

Lausunto Vesivehmaan osayleikaavaehdotuksesta

Lue koko lausunto

 

28.5.2013

Lausunto Asikkalantien tiealueen asemakaavaehdotuksesta

Asikkalantien alkupää merkitään kaavassa kunnan katualueeksi.  Virheellinen tieto ja kaavamerkintä Asikkalantien kuulumisesta valtakunnallisesti merkittävään Vääksyn kanavan kulttuuriympäristöön on syytä poistaa. 

Lue koko lausunto

 

4.4.2013

Vanhakartanon ranta-asemakaavan muutos, luonnos

Kaavamuutosalue sijaitsee Vähä-Äiniön niemellä Päijänteen kallioisella rannalla. Tarkoituksena on lisätä kymmenen lomarakennuspaikan rakennusoikeutta Päijänteen ranta-alueiden yleiskaavan linjausten mukaisesti. Museo esittää tarkempia kaavamääräyksiä rakennusten sopeuttamiseksi jyrkkäpiirteiseen kalliomaastoon.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)


2.4.2013

Pasolanharjun asemakaava, ehdotus

Kaavaa on valmisteltu arkkitehtikilpailun pohjalta Pasolanharjulle, joka sijaitsee Valtatie 24:n varressa Vääksyn itäosassa. Alue rakentuu pääosin pientaloalueena. Luonnosvaiheessa museo esitti kaavan yleismääräyksiä tarkentavia rakentamisohjeita asuinkortteleiden ohella myös valtatien varren toimitilarakennusten korttelialueelle. Kaavan jatkovalmistelussa museon esittämiä näkökohtia on huomioitu. Museolla ei ole kaavaehdotukseen huomauttamista.

Lue koko lausunto

Tarinoita torin alta -aineistopaketti koulujen käyttöön

Lahden museoiden koostama aineistopaketti Tarinoita torin alta on julkaistu Finna Luokkahuoneessa.

Pysäkkinäyttöjen taidehanke Risteyksessä käynnistyy 1.1.2021

Tammikuussa nähdään Laura Konttisen teos Talo ja museon kokoelmista Markus Heikkerön teos Churning of the Sea.

Katso kuvia Ihanasti laulettu -yhteislaulutilaisuudesta

Radio- ja tv-museo Mastolan pihalla järjestetty yhteislaulutilaisuus, jossa laulettiin Leevi and the Leavingsien rakastettua tuotantoa Minja Kosken, Mikael Saaren ja Niklas Hagmarkin johdolla.

Julistetriennalen ilmoittautumista jatkettu 14.12. asti

Ilmoittautumista Lahden kansainväliseen julistetriennaleen on jatkettu viime hetken ilmoittautumisen tasoittamiseksi.

Suomen naiset ladulla ja mäessä -julkaisu ilmestynyt

Suomen naiset ladulla ja mäessä tarjoaa elävän ja monipuolisen yleiskatsauksen naisten kilpahiihdon ja mäkihypyn historiaan Suomessa. Teoksessa perehdytään myös harrastehiihtoon, valmennuksen saloihin sekä eri aikakausien hiihtomuotiin.