Lausunnot 2019

HARTOLA

 

15.11.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäsittelyalueen vieressä, Kujala
Lue koko lausunto


16.10.2019

Puiden kaataminen Kaikulantie 6, Hartola (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Hartolan vanhan kirkon paikka ja sitä ympäröivä kiviaita on suoja-alueineen muinaismuistolailla (295/1963) suojeltu historiallisen ajan kiinteänä muinaisjäännöksenä. Museo ei näe estettä kuivuneen kuusen ja haljenneen koivun kaatamiseen, ottaen huomioon kaatoluvan perusteluissa esitetyt vaaratekijät. Puiden kaato on sallittua, mutta työtä tehtäessä on pidettävä huoli siitä, että kiviaita tai kirkon muistomerkki eivät vahingoitu. Mahdollinen uusien puiden istutustyö edellyttää suunnitelman, uuden lausunnon ja arkeologisen valvonnan.
Lue koko lausunto


9.10.2019

Perviikintie 41 purkamislupa
Vuorilahden entinen torppa on kulttuurihistoriallisesti arvokas paikallisesti ja se on merkitty rantayleiskaavaan arvokkaana rakennuksena. 1800-luvulla rakennetun tuvan kunnostuksen laiminlyöminen ei ole riittävä syy purkamiselle. Lupaa ei tule myöntää ilman perusteellista ja puolueetonta selvitystä, jossa rakennus todetaan teknisesti mahdottomaksi korjata.
Lue koko lausunto


21.1.2019

Sähköverkon maakaapelointi ja ilmajohtojen purku, Kauhtueentie 
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2018

3.12.2018

Sähköverkon saneeraus Ruskeala-Uitto
Lue koko lausunto

Metsänkäyttöilmoitus Näsi kasvatus- ja uudistushakkuu
Lue koko lausunto

 

10.10.2018

Kirkonkylän taajama-alueen osayleiskaavamuutos, 2. ehdotus
Kaavaan on tehty joitakin museon aiemmissa lausunnoissa esittämiä täydennyksiä. Museo ei puolla Tainionvirran etelärannan entisen Niemen koetilan peltojen muutosta AP-alueeksi. Pellot ovat MU-alueena osa maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 3.10.2018)


9.10.2018

Metsänkäyttöilmoitus Kankaala - harvennus- ja avohakkuu
Lue koko lausunto

 

28.9.2018

Metsänkäyttöilmoitus Joku - uudistushakkuu
Lue koko lausunto


29.8.2018

Koulun ympäristön korttelin 106a tontin 1 asemakaavamuutos, luonnos
Museo pitää selvitettävänä lähtökohtana, että entinen Tainionvirran koulun rakennus säilytetään tontin uutta käyttötarkoitusta suunniteltaessa. Rakentamistehokkuutta on kaksinkertaistettu ja kerrosluku on kasvanut IV:ään. Nykyistä korkeamman ja tiiviimmän rakentamisen vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti sekä maiseman että rakennetun kulttuuriympäristön näkökulmasta.
Lue koko lausunto

 

2.7.2018

Metsänkäyttöilmoitus Rauhamaja - harvennus- ja avohakkuu
Museolla ei ole asiaan huomautettavaa.
Lue koko lausunto


9.1.2018

Hartola, Juoppila - hakkuu Muikunlahdella

Hakkuualueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Hakkuu on mahdollista toteuttaa lausunnossa annettujen ehtojen puitteissa.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

11.12.2017

Vanhanmyllyntie 7 purkamislupa

Purkamislupaan ei ole muutoin huomauttamista, mutta museo katsoo, että uuden asuinrakennuksen tulee sopeutua ympäristöönsä.

Lue koko lausunto


24.10.2017

Hartola, Lähteenmäki - ensiharvennus

Museo toeteaa, ettei metsänhoidollisille toimenpiteille ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta estettä.

Lue koko lausunto


15.5.2017

Hartola Vastamäen yhteismetsä, lausunto muinaisjäännöksestä metsänkäyttöalueella

Hakkuutöille ei ole estettä Metsäkeskuksen ilmoituksessa merkityllä alueella. Alueella on yksi historialliseen kylätonttiin liittyvä kaivanto, jonka päältä ei saa ajaa metsäkoneella.

Lue koko lausunto


2.5.2017

Itä-Hämeen opiston puiston hoitosuunnitelma

Museo hyväksyy puiston täydennetyn hoitosuunnitelman ja asemapiirroksen, mutta pitää edelleen tärkeänä, että jatkossa varaudutaan teettämään asiantuntijan laatima puistoinventointi.

Lue koko lausunto


2.3.2017

Hartola Etelälahti Metsäkeskuksen metsänkäyttöilmoitus 

Hartolan Vesaniemeen suunniteltujen hakkuutöiden alueella sijaitsee Etelälahti niminen Muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiineteämuinaisjäännös. Hakkuut muinaisjäännöksen alueella voidaan suorittaa lausunnossa annettujen ohjeiden mukaan. Ennen töiden aloittamista tulee olla yhteydessä museoon.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2016

14.11.2016

Jääsjärven rantayleiskaava

Museo toteaa, että Jääsjärven arkeologinen kulttuuriperintö on nyt selvitetty riittävällä tarkkuudella ja arkeologisessa inventoinnissa todetut havainnot tulee ottaa kaavan jatkovalmistelussa huomioon.

Lue koko lausunto


2.11.2016

Parantala metsänkäyttöilmoituksen mukaiset toimenpiteet.

Museolla ei ole arkeologisenkulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

6.6.2016

Metsänkäyttöilmoitus tunnetulla muinaisjäännöksellä

Lue koko lausunto (arkeologia)


22.4.2016

Kirkonkylän taajama-alueen osayleiskaavamuutos, ehdotus

Paikallisesti arvokas rakennusperintö on kaavassa epätasaisesti edustettuna, kun inventoiduista alueista ei ole merkitty yksittäisiä arvokohteita suojelumerkinnällä. Valtakunnallisesti (kmv) ja maakunnallisesti (ma) merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rajaukset ovat asianmukaiset, mutta näitä alueita koskevat maankäyttöä ja rakentamista säätelevät määräykset puuttuvat kaavasta.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 28.4.2016)


22.4.2016

Itä-Hämeen kansansivistystyösäätiön maisematyölupahakemus

Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön Itä-Hämeen opiston puistoalueella on syksyllä 2015 kaadettu puita ilman asianomaista maisematyölupaa. Aurinkorannan ja ympäristön ranta-asemakaavassa (2003) opiston alueelle on osoitettu mm. rakennuksia, piha-aluetta ja VL-alueita koskevia suojelumääräyksiä. Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiön laatima hoitosuunnitelma vuosille 2016 - 2023 on ylimalkainen ja suppea. Museo esittää, että alueelta laaditaan historiallisiin puutarhoihin perehtyneen asiantuntijan tekemänä inventointi ja hoitosuunnitelma.

Lue koko lausunto


11.2.2016

Hartolan kunnan rakennusjärjestys, ehdotus

Maakuntamuseon esittämät täydennykset luonnostekstiin on kirjattu ehdotukseen. Museolla ei ole rakennusjärjestykseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2015

 

14.12.2015

Hartolan rakennusjärjestysluonnos

Rakennusjärjestysluonnos on selkeä ja ytimekäs. Museo esittää joitakin täydentäviä kohtia kulttuuriympäristön arvojen huomioimiseksi.

Lue koko lausunto


13.10.2015

Jääsjärven rantayleiskaavan muutosehdotus, Murakan kyläyleiskaavaehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

Jääsjärven kaavan suunnittelumääräyksiin on tehty maakuntamuseon esittämiä täydennyksiä. Maakunnallisesti arvokas Tainionvirran kulttuurimaisema tulee huomioida määräyksin. Murakan kyläkaavaan museo esittää lisättäväksi Murakan kyläkulman rajauksen.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 28.10.2015)

 

29.7.2015

Väliaikaisen padon rakentaminen, Hotilankoski

Liittyen Hartolan Hotilankosken myllyn vesirännin korjaamiseen / uusimiseen rännin eteen on suunniteltu väliaikaisen padon rakentamista. Museo puoltaa hanketta vesirännin uusimis- ja kunnostustöiden mahdollistamiseksi.

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

 

8.4.2015

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos, Taajama-alueen osayleiskaavan muutos, Murakan kyläyleiskaava

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

Lue koko lausunto (arkeologia 9.4.2014)

 

Lausunnot 2014

 

HARTOLA


17.2.2014

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos, III ehdotus

Vuorenkylän Purnuvuorelle suunniteltujen tuulivoimaloiden määrää on vähennetty kolmesta yhteen. Museolla ei ole lisättävää aikaisemmin hankkeesta antamiinsa lausuntoihin.

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

Lue koko lausunto (arkeologia 18.1.2014)

 

Lausunnot 2013


6.9.2013

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos, II ehdotus

Vuorenkylän Purnuvuoren laelle ja rinteelle suunnitellaan kolmen tuulivoimalan rakentamista. Museo on lausunut aikaisemmin kaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta. Museo esittää yleismääräyksiä täydennettäväksi. Muilta osin museo viittaa 2.5.2012 antamaansa lausuntoon.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)