Lausunnot 2019

HEINOLA 

 

19.12.2019

Toisen maailmansodan aikaisen väestösuojan tarkastus, Heinola: Rauhankatu-Kaivokatu-Virtakatu
Lue koko lausunto


28.11.2019

Fingrid Oyj:n sähköasemien rakentamisen ympäristöselvitykset (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Fingrid Oyj suunnittelee sähköasemien rakentamista useilla paikkakunnilla muun muassa Heinolassa. Suunnittelualue sijaitsee Heinolan Jyrängön kaupunginosassa lähes rakentamattomalla metsäalueella, jossa on ennestään sähköasema. Maakuntamuseolla ei ole hankkeeseen huomautettavaa.
Lue koko lausunto


4.11.2019

Asemakaavan muutos 684 Heinolan lukio, ehdotus
Kaavaehdotusta on työstetty luonnoksen VE1:n pohjalta. Festénin tontin käyttötarkoitusta on laajennettu ALY-alueeksi ja luonnosvaiheen puistoalue on poistettu. Suojellun huvilarakennuksen lisäksi tontin toisessa päässä on 300 k-m2 lisärakennusoikeus. Museo esittää ALY-merkintään määräystä tontin puistomaisen luonteen säilyttämisestä.
Lue koko lausunto


30.10.2019

Laajennus KOY Heinolan Torikatu 8
Torin itälaitaa reunustava Nordean, alkuaan Pohjoismaiden Yhdyspankin toimitalo on valmistunut 1944. Funktionalistisen pelkistetty pankkiliiketalo lukeutuu Heinolan keskustan vanhimpiin kivitaloihin. Se on suojeltu rakennushistoriallisesti merkittävänä ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeänä. Kaava sallii ullakon käyttöönoton ja sinne on suunniteltu asuintiloja, jonka vuoksi pulpettikattoa on tarkoitus korottaa. Museo esittää tutkittavaksi, voisiko suojellun Nordean talon ullakkoasumisen ratkaista suunnitelmassa esitettyä paremmin rakennuksen kaupunkikuvallista merkitystä arvostavalla tavalla.
Lue koko lausunto


13.9.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - heinola, Hämeenniemi 111-405-5-47
Lue koko lausunto


27.6.2019

Lusin koulun laajennus
Lusin koulun 1930-luvun vanha osa tuhoutui tulipalossa 2018. Sitä korvaamaan on laadittu laajennusosa. Museolla ei ole rakennussuunnitelmiin huomautettavaa.
Lue koko lausunto


8.5.2019

Julkisivutoimenpide Heinola1 sähköasemamuutokset
Sähkölaitokselle luonteenomaisten korkeiden ikkunakenttien peittäminen heikentää rakennuksen rakennustaiteellista arvoa eikä toimenpide noudata kaavamääräyksen henkeä. Museo esittää tutkimaan ratkaisua, jossa ikkunat säilytetään ja tarvittava palosuojaus tehdään rakennuksen sisäpuolelle.
Lue koko lausunto

 

25.4.2019

Purkamislupa 111-2019-103, Savontie 11, Heinola
Modernin tyyppisen talousrakennuksen purkaminen ei vähennä korttelin rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Talousrakennuksen viereistä maakellaria ei purkamisen yhteydessä saa vahingoittaa.
Lue koko lausunto

Poikkeamispäätös (MRL 171 §) 111-2019-110, Koivurinne 3
Asemakaavamääräyksen mukaan tontin asuintaloja ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Maakuntamuseon näkemyksen mukaan rakennuksen hoidossa ja kunnossapidossa havaitut laiminlyönnit eivät sinällään voi olla purkamisen perusteena. Museo jättää Heinolan rakennusvalvonnan harkintaan, onko purkamisen mahdollistava pakottava syy todennettavissa.
Lue koko lausunto


3.4.2019

Asemakaavan muutos 695 Vanha paloasema, luonnos
Museo ei puolla Heinolan vanhan paloaseman purkamisen mahdollistavaa kaavamerkintää sen kaupunkikuvallisen, rakennustaiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi.
Lue koko lausunto

Asemakaavan muutos 684 Heinolan lukio, luonnos
Museo pitää kaavamuutosvaihtoehdoista VE1 parempana suojeltavaksi esitetyn Festénin talon ja sen ympäristön kannalta.
Lue koko lausunto


22.3.2019

Sähköverkon saneeraushanke välillä Marjoniemi - Kalkkinen
Lue koko lausunto

 

21.3.2019

Kulttuuriperintökohde metsänkäyttöalueella - Heinola, Nynäsinsalo 111-406-40-52
Lue koko lausunto

 

19.3.2019

Purkamisilmoitus, Opintie 2
Vuonna 1967 valmistunut Heinolan entinen kauppaoppilaitos on ollut jo jonkin aikaa tyhjillään. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä haluaa purkaa rakennuksen. Museo ei puolla purkamislupaa, kun purkamista perustellaan pelkästään taloudellisilla syillä.
Lue koko lausunto


1.2.2019

Heinolan kaupungin rakennusjärjestys, luonnos
Museo esittää joitakin tarkennuksia rakennusjärjestykseen.
Lue koko lausunto


29.1.2019

Purkulupahakemus Heinolan kaupunginsairaalan N-osa
Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan Heinolan vanhimman sairaalaosan purkamista.
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2018

20.12.2018

Metsänkäyttöilmoitus 1-2018-135052
Lue koko lausunto


13.12.2018

Rakennuslupa Heinolan lukio ja nuortenpalvelut, Maaherrankatu 13
Uuden lukion näyttävä volyymi ja ruutukaavan suoralinjaisuudesta poikkeava asemointi tontilla on ratkaistu jo 2017 arkkitehtuurikilpailun tuloksena. Uudisrakennus on aikaisempaa paikalta purettua seminaarin koulua huomattavasti kookkaampi. Tarvittaisiin useammasta kohtaa katutasosta havainnekuvia, jotka auttaisivat arvioimaan rakennuksen asemaa valtakunnallisesti arvokkaan ympäristön osana.
Lue koko lausunto


23.10.2018

Yleiskaava 61 Hevossaari, luonnos
Rakennusperintökohteet on selkeyden vuoksi syytä erottaa muinaisjäännöksistä eri kohdemerkinnällä ja osoittaa Saarelan tila yhtenä arvokkaana kokonaisuutena, johon sisältyy koko tilan pihapiiri rakennuksineen. Korpinmaan-Vasikkasaaren loma-asutuksen inventointi toteutunee kaavan valmistelun aikana täydennysselvityksen mukaisesti.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia 1.10.2018)


1.6.2018

Osayleiskaava 50 Laajalahti – Kouvolantie, II ehdotus
Museolla ei ole osayleiskaavan II ehdotukseen huomautettavaa.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia 15.5.2018)


19.4.2018

Rantayleiskaava 49 Ala-Rääveli – Keskinen, luonnos

Kaavaa varten tehtävistä täydennysinventoinneista on syytä neuvotella vielä maakuntamuseon kanssa. Museo esittää tarkennuksia kaavamerkintöihin ja –määräyksiin sekä vaikutusten arviointiin.

Lue koko lausunto

 

3.4.2018

Ala-Rääveli - Keskinen rantaosayleiskaava, luonnos

Kaavaselostuksessa mainitaan, että aluella tullaan teettämään arkeologinen inventointi. Museolla ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto

 

28.3.2018

Poikkeamislupa Heinolan lukio ja nuortenpalvelut, Maaherrankatu 13

Puretun Seminaarin koulun paikalle on suunniteltu uutta kookasta rakennusta, joka sisältää tilat lukiota ja nuorisopalveluita varten. Tontti liittyy osana Heinolan seminaarin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön. Arkkitehtuurikilpailun tuloksena paikalle suunniteltava rakennus ylittää asemakaavassa sallitun rakennusoikeuden. Museolla ei ole poikkeamisluvasta huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

5.12.2017

Kalaporras ja kalatie, Kuorekoski, Heinola

Museo toeteaa, ettei esitetylle kalaportaan rakentamiselle ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta estettä.

Lue koko lausunto

 

1.12.2017

Vanhan lintutalon purkamislupa

Vanha lintutalo tulee inventoida ennen purkamista, muilta osin museolla ei ole asiaan huomauttamista.

Lue koko lausunto


29.9.2017

110 kV voimajohtohanke Tampella - Nuoramoinen

Elenia Oy suunnittelee 110 kV voimajohdon rakentamista Heinolan Tampellan Kuikkavuoren ja Sysmän Nuoramoisen sähköasemien välillä. Voimajohto uusitaan nykyisen voimajohdon paikalle noin 33,1 km matkalla. Hankkeesta on laadittu ympäristöselvitys, jossa mainittujen maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueiden lisäksi museo esittää täydennyksiä. Suunniteltu johtoreitti ei näytä vaikuttavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman arvoihin, koska se rakennetaan nykyisen paikalle samalle johtoalueelle.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museo edellyyttä, että Heinolan Martinlammen asuinpaikalla olevan voimalinjan pylvään poisto ja pystytys on tehtävä arkeologin valvonnassa.

Lue koko lausunto (arkeologia 12.9.2017)


7.6.2017

Lyseonmäen koulun laajennus

Vuosina 1949-50 rakennettu Heinolan yhteislyseo, nykyinen Lyseonmäen koulu on kaupunkikuvassa merkittävä. Uudisosa sopeutuu vanhaan luontevasti. Museo yhtyy Heinolan kaavoitusyksikön kantaan uudisosan ikkunaväleihin suunniteltujen värikenttien poisjättämisestä. 

Lue koko lausunto


24.5.2017

As Oy Kymenkartanon julkisivujen perusparannus

Museo hyväksyy 1953 valmistuneen asuin-liiketalon perusparannukseen liittyvät suunnitelmat parvekekaiteiden korottamisesta sekä tähtikuvioisten suojapeltien uusimisesta alkuperäisen mallisina ja korkuisina.

Lue koko lausunto


31.5.2017

Tiesuunnitelma, kantatien 46 parantaminen Heinolassa välillä valtatie 4 – Päijät-Hämeen raja

Tiesuunnitelmassa kantatielle 46 tien linjausta oikaistaan ja tasausta loivennetaan yhteensä noin 12,5 kilometriä.  Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja kohteet on sivuutettu suunnitelma-asiakirjoissa ja vaikutusten arvioinnissa. Konniveden rantayleiskaavassa suojellun Hujansalon kulttuurimaisemaan kuuluvan Aatamilan pihapiirin kohdalla tien oikaisu tulee suunnitella uudestaan niin, että pihapiiri voi säilyä eheänä kokonaisuutena. Muilta osin vaikutukset kulttuuriympäristöissä ovat vähäisempiä. 

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Tiesuunnitelman vaikutusalueelta tunnetaan kaksi muinaisjäännöskohdetta. Tarkastuskäynnin perusteella tien parantaminen sekä uusi linjaus eivät vaikuta tunnettuihin muinaisjäännöksiin. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan.

Lue koko lausunto (15.5., arkeologinen kulttuuriperintö)


12.4.2017

Seminaarin koulun rakennushistoriaselvitys

Museovirasto ja maakuntamuseo eivät vastusta Seminaarin koulun (entisen Seminaarin uuden harjoituskoulun) purkamista, mutta edellyttivät lausunnossaan, että ennen purkamista koulusta tehdään rakennushistoriaselvitys. Selvitystyö Aholan tekemä rakennushistoriaselvitys antaa selkeän ja riittävällä tavalla dokumentoidun kuvan 1957 valmistuneen harjoituskoulun rakentamisvaiheista, muutoksista ja nykytilasta sekä sen asemasta kaupunkikuvassa.

Lue koko lausunto


22.3.2017

Kajoamislupa, Heinola Vierumäki

Museo  ei puolla haudan siirtämistä. Lopullisen lausunnon kajoamisluvasta ely-keskukselle laatii Museovirasto kuultuaan asiasta ensin Lahden kaupunginmuseota.

Lue koko lausunto


7.3.2017

Sahan päiväkodin purkamisasia

Museo ei puolla purkamisluvan myöntämistä 1950 valmistuneelle entiselle sahan konttori- ja asuinrakennukselle. Kuntoarviossa ei osoiteta, että rakennus olisi niin huonokuntoinen, etteikö sitä voitaisi kunnostaa.

Lue koko lausunto


20.2.2017

Asemakaavan muutosehdotus 690, Heinolan tori

Torin rakennusalojen uudelleen sijoittelu ja rakennusoikeuden pienentäminen on onnistunut ratkaisu. Museo puoltaa torikahvilan säilyttämistä ja kunnostamista. Torin laidoille ja eteläosaan kuuluvat puurivistöt tulisi merkitä kaavakarttaan.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Kaavan vaikutusalueella sijaitsee 1700-luvun kylätontti ja 1787 rakennettu Heinolan residenssin hallintokeskus. Museo edellyttää, että tulevan kaavan toteutusvaiheeseen tulee liittää arkeologinen valvonta ja mahdollinen koekaivaus.

Lue koko lausunto (arkeologia 17.2.2017)


24.1.2017

Raalan stuugan uudelleen pystytys Heinolaan

Nurmijärven Raalan kartanosta purettu pieni asuintalo on tarkoitus pystyttää Heinolan Pirttiniemeen. Museo ei näe estettä 1800-luvun lopun hirsirakennuksen uudelleen pystyttämiselle. 

Lue koko lausunto


13.1.2017

Lausunto Heinolan Pirtinpohjan Kahinkärjen metsänkäyttöilmoituksesta ja sen mukaiset toimenpiteet

Suunnitellulla hakkuualueella sijaitsee Muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös, jota ei ole rajattu. Puiden kaato muinaisjäännöksen alueelta voidaan suorittaa lausunnossa annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Lue koko lausunto

 

12.1.2017

Maantien 313 Vääksy – Vierumäki parantaminen välillä Heikkimäen kaava-alue – maanteiden 140 ja 363 liittymä, Heinola, tiesuunnitelma

Tiesuunnitelman selostusosaan kohtaan 1.6. Maisema, kulttuuriperintö ja suojelualueet tulee lisätä maininta, että Vierumäen keskusta, johon suunnitelman risteysalue kuuluu, on paikallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Varsinaiseen tiesuunnitelmaan museolla ei ole huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2016

28.11.2016

Asemakaavan muutos 689, Kirkkokatu 9

Kymenkartanonkadun varteen, puretun puutalon paikalle on tulossa kolmikerroksinen asuin-liiketalo. Uudisrakennuksen suunnittelussa on huomioitava sen rajautuminen valtakunnallisesti merkittävään Heinolan Perspektiivin puistoon ja Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kirkkokadun varren kolmikerroksisella 1950-luvun kerrostalolla on rakennustaiteellisia arvoja ja kaupunkikuvallista merkitystä. Sen arvojen säilymistä on kaavassa edistetty julkisivuja koskevilla määräyksillä, joihin museo esittää joitakin muutoksia. Muilta osin museo hyväksyy kaavamuutoksen. 

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museo toteaa, että Heinolan keskusta-alueella ei ole tehty historiallisen ajan muinaisjäännösselvitystä, jonka vuoksi museo edellyttää arkeologista valvontaa mahdollisissa kaavahankkeen tulevissa rakennustöissä. Museo myös suosittaa tulevia keskustan kaavoitushankkeita varten Heinolan keskusta-alueen arkeologista inventointia ja kartta-analyysiä.

Lue koko lausunto (arkeologia 22.11.2016)


22.9.2016

Asemakaavan muutos 690 Tori, luonnos

Museo kannattaa alkuaan huoltoasemaksi 1936 rakennetun torikahvilan säilyttämistä ja kunnostamista. Eteläosan puistikko ja toria reunustavat puut tulisi merkitä kaavakartalle. Torin perinteiseen luonteeseen kuuluvan avaruuden ja näkemälinjojen soisi säilyvän suurista rakennusalavarauksista huolimatta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Kaavamuutokselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta. Kaavaselostuksessa mainitaan, että maanalaiset kaivuut edellyttävät yhteydenottoa museoviranomaisiin.

Lue koko lausunto (arkeologia 2.9.2016)


29.6.2016

Toimenpidelupa, Auto-Vatén Oy

Heinolan entisen 1952 valmistuneen paloaseman autohalliosaan on tulossa autojen huolto-, pesu- ja renkaanvaihtopiste. Paloasema on kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Autohallin julkisivuille on suunniteltu mainoksia, joita museo muutoin puoltaa, mutta digitaalista mainosnäyttöä museo ei hyväksy.

Lue koko lausunto

 

18.3.2016

Rajakatu 13:n purkamislupahakemus

Museo ei vastusta purkamisluvan myöntämistä laho- ja tuhoeläinten vaurioittamalle asuintalolle.

Lue koko lausunto

 

1.3.2016

Heinola, Isosaari, muinaisjäännöksen huomioonottaminen hakkuulaueella

Hakkuualueella sijaitsee yksi lailla suojeltu kiinteä muinaisjäännös, kalkkiuuni. Hakkuut alueella ovat muutoin sallittuja, mutta uuni suoja-alueineen tulee säilyttää.

Lue koko lausunto

 

23.2.2016

Sahan päiväkodin purkamislupa

Heinolan kaupunki hakee lupaa Helsingin kaupungin entisen sahan konttorin purkamiseksi. Vuonna 1950 valmistunut rakennus oli sahan päättymisen jälkeen päiväkotina. Museo ottaa kantaa purkamisasiaan, kun rakennuksesta on tehty kuntoselvitys.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2015


13.10.2015

Maisematyöluvat Sulkavanlahdella

Lue koko lausunto (Arkeologia)

 

 

8.10.2015

Valolinnan lämpälaitoksen muutostyöt

Entisen Reumasäätiön sairaalan lämpölaitoksen kellariin tehdään hakelämpölaitos. Museolla on julkisivumuutoksiin huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

17.6.2015

Heinola, keskustan kortteli 20, tontit 10 ja 11, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi päärakennusta. Luiston talo on valmistunut ennen vuonna 1838 ja laajennettu 1902. Luiston talolle on myönnetty purkulupa 21.11.2013. Sen vieressä sijaitsee vuonna 1955 valmistunut asuin- ja liiketalo. Museon mielestä jälkimmäinen kohde tulee inventoida mahdollisten suojeluarvojen selvittämiseksi. Museon mielestä suunnitelmat uudisrakennuksen toteuttamiselle Kymenkartanonkadun ja Kirkkokadun kulmaukseen ovat lähtökohdiltaan hyvät.

Lue koko lausunto

 

 

9.4.2015

Terassin rakentaminen Vanha-Tuusjärven kartanoon

Vanha-Tuusjärven päärakennus on omistajavaihdoksen myötä muuttumassa juhlatilaksi. Ala-Pajujärven puoleiselle julkisivulle on suunniteltu puolipyöreä terassi ja rantaan johtavat portaat, joiden rakentaminen aiheuttaa myös muita julkisivumuutoksia. Museo puoltaa suunnitelmaa, mutta esittää suunnitelmia täsmennettäviksi.

Lue koko lausunto

 

 

15.1.2015

Heinolan Heilin piharakennuksen korjaussuunnitelmat

Museolla ei ole piharakennuksen peruskorjaussuunnitelmiin huomauttamista.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2014


16.10.2014

Vanha-Taipaleen purkamishanke

Lue koko lausunto


22.9.2014

Asemakaavan muutos 681/AKM Rantakasino, ehdotus

Lue koko lausunto


16.7.2014

Heinola, Iso-Huovilan entisen vanhainkodin neljän talousrakennuksen purkamislupa

Lue koko lausunto

 

2.7.2014

Heikkimäki asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lue koko lausunto

 
 

21.3.2014

Laajalahti – Kouvolantie osayleiskaava 2030, ehdotus

Kaava-alueella on merkitty vain yksi paikallisesti arvokas kohde Vanha-Sukuran tilakeskus. Esitetyssä muodossa tilakeskuksen  merkintä AM/s, sääntelee vain uudisrakentamista. Museo esittää rakennuksille yksityiskohtaisempia sr-merkintöjä. Inventoidun entisen Sahan päiväkodin tiedot tulee lisätä ja arvioida rakennuksen suojelustatus.

Lue koko lausunto

 

 

15.1.2014

Asemakaavan muutos Mömmö-Hiekanlahti, luonnos

Toteuttamiselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta.

Lue koko lausunto (Arkeologia)

 

Kuusakoski Oy:n asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Kuusakoski Oy:n kierrätys-, käsittely- ja jatkojalostustoiminnoille kaavoitetaan yhtenäistä toiminta-aluetta Heinolan Myllyojalla. Museo esitti kaavaluonnoksesta 24.10.2013 antamassaan lausunnossa tutkittavaksi Lahti-Heinola rautatien entisen Myllyojan asemarakennuksen säilyttämistä. 1930-luvun asema sijaitsee rakennusalan reunassa, joten kaavallisesti Kuusakoski Oy:n omistuksessa olevan rakennuksen säilyminen on mahdollista. Museolla ei ole kaavaan huomauttamista.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2013

HEINOLA


24.10.2013

Kirkonkylän keskustan asemakaavan muutos, ehdotus

Valtakunnallisesti merkittävä Heinolan maaseurakunnan kirkon maisemakokonaisuus on hyvin huomioitu kaavaehdotuksessa samoin kuin maakuntamuseon kaavaluonnoksesta 24.10.2010 esittämät huomautukset. Museo esittää lisäksi suojelumerkintää (sr) nykyiselle kylätalolle.

Lue koko lausunto


24.10.2013

Rantakasinon asemakaavan muutos, luonnos

Kaavamuutosalue sisältyy Heinolan Perspektiivin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) ja kansalliseen kaupunkipuistoon. Lisärakentamista tulee ohjata sopeutumaan kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Lue koko lausunto

 

24.10.2013

Kuusakoski Oy:n asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnos

Kuusakoski Oy:n kierrätys-, käsittely- ja jatkojalostustoiminnoille kaavoitetaan yhtenäistä toiminta-aluetta Myllyojalle. Lahti-Heinola rautatien Myllyojan seisake ja sen entinen asemarakennus ovat kaava-alueella. Museo esittää tutkittavaksi, voisiko asemarakennuksen säilyttää.

Lue koko lausunto

 

12.8.2013

Jamekselan ranta-asemakaavaluonnos

Kaava-alue on entinen Mattisen Teollisuus Oy:n työntekijöiden lomanviettopaikka.  Ranta-asemakaavaa on suunniteltu lomakylämäiselle rakentamiselle. Museolla ei ole huomauttamista kaavahankkeeseen.

Lue koko lausunto 


26.3.2013

Heinolan strateginen yleiskaava 2035, ehdotus

Museo pitää myönteisenä, että kaavan strategisesti keskeisiin kehittämistavoitteisiin maankäyttöratkaisujen pohjana kuuluu luonnon- ja kulttuuriarvojen suojelu. Kaavaselostuksessa ja -kartalla on joitakin korjattavia ja täydennettäviä tietoja, muun muassa paikallisesti arvokkaiden kohteiden suppeaa valikoimaa tulisi täydentää.

Lue koko lausunto


15.1.2013

Hiidenhaudantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus


Kymenvirran, rautatien, Tommolankadun ja Rullatien rajaama alue on rakentunut kerroksellisena pääosin 1900-luvun kuluessa. Museo on aikaisemmin esittänyt sähkölaitoksen alueella olevan 1950 valmistuneen asuintalon säilyttämisvaihtoehdon tutkimista, mutta kaavaehdotuksessa on säilytetty aiempi rakennusoikeus viisikerroksiselle kerrostalolle, mitä museo pitää puutteellisena valmisteluna. Arvokkaita kulttuuriympäristökohteita osoittavissa kaavamerkinnöissä ja –määräyksissä on edelleen tarkentamista.

 Lue koko lausunto


Ihanasti laulettu -yhteislaulutilaisuus 6.8.klo 18.00

Radio- ja tv-museo Mastolan pihalla järjestetään yhteislaulutilaisuus, jossa kajautetaan Leevi and the Leavingsien rakastettua tuotantoa Minja Kosken, Mikael Saaren ja Niklas Hagmarkin johdolla.

Jussi Jokisen työ Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi 2021

Vuonna 2021 järjestettävän 21. Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi valittiin yksimielisesti Jussi Jokisen ehdotus.