Lausunnot 2019

HOLLOLA

 

11.12.2019

Puistomuuntamo Särkäntie, Hollola (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Puistomuuntamon sijoittamiselle suunnitellulle paikalle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta. Museo esittää puistomuuntamon julkisivumateriaaliksi pellin sijasta maisemaan paremmin soveltuvaa, tumman ruskeaksi peittomaalattua pystylautaa.
Lue koko lausunto


15.11.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäsittelyalueen vieressä, Ylätalo
Lue koko lausunto

 

8.11.2019

Suunnittelutarvehakemus 98-2019-248, Tuulivoimala, Tuohijärvenkallio (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Aiempiin samalle alueelle tehtyihin tuulivoimaloiden rakennussuunnitelmiin liittyen museo teki laajemmalla alueella arkeologisen tarkastuksen syksyllä 2013. Hankkeen toteuttamiselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Tuulivoimalan näkyvyysmalli on tehty puutteellisin kulttuuriympäristön lähtötiedoin, muun muassa paikallista lähimmillään 1,5 kilometrin etäisyydellä olevaa Miekkiön maisemakohtaa ei ole merkitty karttaan ja vaikutusten arviointi on ylimalkaista.
Lue koko lausunto


10.10.2019

Kalliolan – Paimelan osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Kaavatyön yhteydessä laadittaviin selvityksiin sisältyy muinaisjäännösinventointi, rakennusinventointi ja maisemaselvitys. Lähtökohdat kaavan laatimiselle ovat hyvät ajantasaisten selvitysten pohjalta. Selvityksiin liittyvistä yksityiskohdista on syytä neuvotella museon kanssa erikseen.
Lue koko lausunto


3.10.2019

Parinpellontien asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Katusuunnitelmassa ja kaavassa tulee varautua siihen, että tien leventäminen ja muut maanrakennushankkeet tulee arvioida arkeologisen kulttuuriperinnön osalta koko tien matkalta. Lisäksi hautausmaan, vanhan pitäjänmakasiinin sekä sisällissodan muistomerkkialueen kohdalla suunnitelmia on käsiteltävä yhdessä maakuntamuseon kanssa. Vaikutukset alueen merkittäviin kulttuuriympäristöarvoihin on selvitettävä.
Lue koko lausunto


30.9.2019

Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos, oas (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Museolla ei huomauttamista kaavaan arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Lue koko lausunto


5.9.2019

Muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Hollola Siikaniemi, Upila
Lue koko lausunto

 

10.6.2019

Metsänhakkuu, Kukonkoivun teollisuusalue
Metsänhakkuu tontilla on mahdollista lausunnossa asetettujen ehtojen puitteissa.
Lue koko lausunto

 

4.6.2019

Kiventöyryntien asemakaava, ehdotus
Museolla ei ole asemakaavaehdotukseen huomautettavaa.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Lue koko lausunto (arkeologia 15.5.2019)


24.4.2019

Hollolan esinemuseon (viljamakasiinin) katon ja sähköjärjestelmän korjaussuunnitelma
Museo suosittaa ensisijaisena katemateriaalina nykyistä vastaavaa savitiiltä.
Lue koko lausunto

 

16.4.2019

Parinpellon asemakaava-alueen laajennus, ehdotus
Museolla ole kaavaan huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia)
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 9.4.2019)

 

27.3.2019

Hälvälän koulun uudisrakennussuunnitelmat
Uusi lisäosa liikuntahalleineen on tarkoitus rakentaa purettavan 1970-luvun lisärakennuksen tilalle. Kolmikerroksinen 1940-luvun kivikoulu säilyy lisärakentamisesta huolimatta edelleen maisemallisena kiintopisteenä.
Lue koko lausunto


26.3.2019

Messilän ranta-alueen asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Kaavan toteutukselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Kartanon entinen työväenasunto tulee inventoida ja uudisrakentamisen vaikutuksia tulee selvittää ja arvioida useasta suunnasta lähi- ja kaukomaisemassa.
Lue koko lausunto


21.3.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Hollola, Koivisto 98-406-1-369
Lue koko lausunto

 

12.2.2019

Maisematyölupa kiinteistölle 98-406-1-369 Herrala, Hollola
Lue koko lausunto

 

7.2.2019

Rantatien asemakaavan muutos Pyhäniemen kartanon kohdalla, ehdotus
Museolla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2018

13.12.2018

Metsänkäyttöilmoitus Rautala ja Eskola - kasvatus- ja harvennushakkuu
Lue koko lausunto

 

3.12.2018

Metsänkäyttöilmoitus Pelto-Seppälä, kasvatus- ja uudistushakkuu
Lue koko lausunto

 

27.11.2018

Tiesuunnitelma maantien 2956 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie – Pyhäniementie
Uudenmaan ELY-keskuksen pyytämässä lausunnossa museo viittaa tiesuunnitelmasta 5.3.2010 antamaansa aiempaan lausuntoon, jossa arvosteltiin aivan Pyhäniemen kartanon entisen työväenasunnon vierestä linjattua tukimuuri- ja kaideratkaisua, koska se voi vaarantaa rakennuksen säilymisen. Museo esittää tarkemmassa suunnittelussa tutkittavaksi, voidaanko kevyen liikenteen väylä toteuttaa rakennus ja ympäristö paremmin huomioiden.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 23.11.2018)


19.11.2018

Kiventöyryntien asemakaava, luonnos
Museo esittää kaavaselostuksen kulttuuriympäristöosiota täydennettäväksi Kukkilan Yläkylän rakentumisen osalta ja Kiventöyryntien vanhan mutkittelevan linjauksen säilyttämistä koko matkaltaan, vaikka tien rooli muuttuu tonttikaduksi.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 7.11.2018)


1.11.2018

Seniorikortteli, asemakaavamuutos, ehdotus
Kaavaehdotukseen on tehty joitakin tarkennuksia, muilta osin ratkaisut, kuten rakennustehokkuus ja kerroskorkeus ovat luonnoksen mukaiset. Uudisrakentamisen vaikutuksia Terveystien ympäristöön voisi parhaiten arvioida havainnekuvin.
Lue koko lausunto

Hyvinvointiasema, asemakaavamuutos, ehdotus
Terveystien alkupäässä vierekkäisten seniorikorttelin ja hyvinvointiaseman kaavamuutosten myötä uudisrakentaminen tulee vaikuttamaan sekä Terveystien että Tiilijärventien miljööseen. Terveystie ei siedä montaa voimakasta elementtiä, sillä esimerkiksi 2017 valmistunut Heinsuon koulu on jo varsin hallitseva ympäristössään. Uudisrakentamisen vaikutuksia voisi parhaiten arvioida havainnekuvin.
Lue koko lausunto


29.10.2018

Kalliolan ja Sorvasen alueen kaavarunko
Lue koko lausunto

 

24.9.2018

Parinpellon asemakaava-alueen laajennus, luonnos
Museolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.
Lue koko lausunto


18.9.2018

Metsänkäyttöilmoitus Hämeenkoski Etu-Nikula ja Nisula - harvennushakkuu
Lue koko lausunto


5.7.2018

Metsänkäyttöilmoitus Hämeenkoski, Alastalo - kasvatushakkuu
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto

 

18.6.2018

Seniorikorttelin asemakaavan muutos, luonnos
Tavoitteena on muuttaa Salpakankaan terveysaseman korttelialue senioriasumiseen ja siihen liittyviin oheispalveluihin. Terveysasemasta ja viereisestä Ristolan toimistorakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys, jossa on käyty perusteellisesti läpi terveysaseman rakentamisen vaiheet 1970-luvulta lähtien ja materiaalit dokumentoinnin tasolla. Varsinainen analyysi jää kuitenkin suppeaksi, vertailu valtakunnalliseen kehitykseen ja suunnitteluperiaatteisiin puuttuu. Paikallista sosiaalihistoriallista arvoa ja ainutlaatuisuutta nykyisellä terveysasemalla on Hollolan ainoana terveyskeskuksena. Terveystien alkupään kaavamuutokset ja uudisrakentaminen tulevat vaikuttamaan koko Terveystien miljööseen. Niiden vaikutuksia tulee arvioida yhtä tonttia tai korttelia laajempana.
Lue koko lausunto

Kiventöyryntien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Suunnittelualue noin 33 ha sijaitsee Rajaharjussa Kukkilassa. Alueen läpi kulkee Kiventöyryntie. Tavoitteena on osoittaa alueelle omakotitalotontteja. Kaava-alueen rakennukset tulee inventoida kulttuuriympäristön arvojen selvittämiseksi.
Lue koko lausunto


14.6.2018

Hyvinvointiaseman asemakaavan muutos, luonnos
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden noin 3500 kerrosneliömetrin suuruisen hyvinvointiaseman rakentaminen Terveystie 2:een Salpakankaalle. Purettavaksi aiotusta, vuosina 1976-1998 rakennetusta Ristolan toimistorakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys. Rakennusoikeuden tuntuva lisäys vaikuttaa Terveystien ja Tiilijärventien kulmatontin miljööseen. Hyvin suunniteltuna uudisrakennus voi olla taajamakuvaa elävöittävä tekijä. Tosin kovin montaa voimakasta elementtiä viime vuosina uudistunut Terveystien ympäristö ei siedä.
Lue koko lausunto


22.5.2018

Parinpellon asemakaava-alueen laajennus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavalla on tarkoitus laajentaa aiemmin rakennettua Parinpellon asuinaluetta viereiselle metsäiselle alueelle. Museolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomauttamista. Karttojen tulisi olla informatiivisempia kuin oas:ssa esitetyt.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia 3.5.2018)


27.2.2018

Hyvinvointiaseman asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden noin 3500 kerrosneliömetrin suuruisen hyvinvointiaseman rakentaminen Terveystie 2:een Salpakankaalle. Museo edellyttää rakennushistoriaselvityksen tekemistä purettavaksi aiotusta vuosina 1976-1997 rakennetusta toimistorakennuksesta. Kuntakeskuksen viimeaikojen nopea muutostahti on johtanut lukuisiin modernien rakennusten purkamisiin. Kaavahankkeen vaikutusten arviointi tulisi tehdä yhtä tonttia tai korttelia laajempana, modernin kulttuuriympäristön arvot tunnistaen.

Lue koko lausunto

Seniorikorttelin asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Salpakankaan terveysaseman korttelialue senioriasumiseen ja siihen liittyviin oheispalveluihin. Museo edellyttää, että nykyisestä 1970-luvun lopulla rakennetusta ja viimeksi 2000-luvulla laajennetusta terveysasemasta laaditaan rakennushistoriaselvitys. Kuntakeskuksen viimeaikojen nopea muutostahti on johtanut lukuisiin modernien rakennusten purkamisiin. Kaavahankkeen vaikutusten arviointi tulisi tehdä yhtä tonttia tai korttelia laajempana modernin kulttuuriympäristön arvot tunnistaen.

Lue koko lausunto

Hollola, Hämeenkoski, Norola - avohakkuu ja istutus

Suunnitellullla hakkuualueella sijaitsee historiallisen ajan kylätontti, joka on luokitteltu muuksi kulttuuriperintökohteeksi. arkeologisen kultuuriperinnön osalta hakkuille ei ole estettä.

Lue koko lausunto

Hollola, Hämeenkoski, Ylöstalo - avohakkuu ja istutus

Suunnitellullla hakkuualueella sijaitsee historiallisen ajan kylätontti, joka on luokitteltu muuksi kulttuuriperintökohteeksi. arkeologisen kultuuriperinnön osalta hakkuille ei ole estettä.

Lue koko lausunto

 

11.1.2018

Hollola, Hämeenkoski, Kurjala - harvennushakkuu

Suunnitellulla hakkuualueella sijaitsee rajattu kiinteä muinaisjäännös. Hakkuut on mahdollista suorittaa lausunnossa todettujen ehtojen puitteissa.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

7.11.2017

Hollola, Jussila, metsänkäyttöilmoitus - hakkuu ja istutus

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


10.7.2017

Rakennuslupa 2017 – 141, purkamislupahakemus ja uudisrakennuksen suunnitelmat Jaakkolantie 59

Museo hyväksyy Pihkostenkärjessä vanhan kaksoishuvilan purkamisen ja paikalle suunnitellun uuden asuinrakennuksen suunnitelmat. Kookkaan huvilan rakenteet osoittautuivat arvioitua huonokuntoisemmiksi pysyvään asuinkäyttöön korjattaviksi.

Lue koko lausunto

 

8.6.2017

Rakennuslupa 2017 – 114, pienryhmäkodin laajennus

Museo hyväksyy laajennussuunnitelman avokuistin muuttamisesta huoneeksi.

Lue koko lausunto


5.6.2017

Esiintymislavan pystytys Pyhäniemen kartanon puistoon

Asemakaavan mukaan kartanopuistoon ei ole mahdollista rakentaa mitään uusia pysyviä rakennelmia. AVARC Arkkitehdit suunnittelema moderni ja eleetön juhlateltta / esiintymislava on hyväksyttävissä kartanopuistoon kesäksi 2017 vain väliaikaisena rakennelmana, niin että se mahdollisimman vähän muuttaa puiston nykyistä luonnetta kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ympäristönä. Jatkossa vastaavat rakennelmat tulee sijoittaa kaavan osoittamalle rm-alueelle.

Lue koko lausunto


14.2.2017

Strategisen yleiskaavan ehdotus

Museo esittää kartan nro 3 Maisema, kulttuuriympäristö ja virkistys yleismääräyksiin tarkennuksia ja lisäyksiä. Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaavan (2010) kumoutumista museo pitää valitettavana ja ongelmallisena kulttuuriympäristön suojelun kannalta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Muinaisjäännökset on otettu kaavan laadinnassa huomioon riittävällä tarkkuudella. Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Lue koko lausunto (arkeologia 9.2.2017)


14.2.2017

Vesihuoltolinjan rakentaminen, Hollola Aikkalantie

Museo edellyttää arkeologista valvontaa niillä kohdin, joissa vesihuoltolinja leikkaa kartalle rajattujen historiallisten kylätonttien alueita. 

Lue koko lausunto


2.2.2017

Raikkosen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos, Lehtoranta, ehdotus

Museolla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto


2.2.2017

Valkinharjuntien asemakaava ja asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Museolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto


26.1.2017

Lausunto metsänkäyttöilmoituksesta ja sen mukaisista tomenpiteistä Hollolan Toivolan Mäkelässä

Suunnitellulla hakkuualueella sijaitsee Muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös. Puiden kaato muinaisjäännöksen alueelta voidaan suorittaa lausunnossa annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Lue koko lausunto


16.1.2017

Lausunto Valkinharjuntien asemakaavasta ja kaavamuutoksesta

Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2016

19.12.2016

Paimelantie 86, navetan päädyn purkaminen

Kalliolan Iso-Söyrilän pihapiiristä aiotaan purkaa hirsiseen navettaan (1908) myöhemmin rakennettu hirsinen päätyosa. Museo ei puolla purkamislupaa, koska perustelut purkamiselle eivät ole riittävät.

Lue koko lausunto


14.11.2016 

Strategisen yleiskaavan luonnos

Museo vaatii varmistamaan arkeologisen kulttuuriperinnön osalta, että suojelukohteita (muinaisjäännöksiä) esittävien teemakarttojen tiedot ovat oikeellisia ja että niillä esitetyt suojelumääräykset tulevat huomioon otetuiksi kaavan oikeusvaikutteisessa osassa.

Lue koko lausunto (arkeologia)

Kaavan yleispiirteisyyteen vedoten valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet on esitetty erillisellä teemakartalla virkistykseen liittyvien kohteiden ja reittimerkintöjen kanssa. Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden rajaukset tulee osoittaa myös varsinaisella yleiskaavakartalla. Suojeltujen rakennusten osalta teemakarttaa tulee täydentää. Museo on huolissaan 2010 valmistuneen Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaavan kumoamisesta ja maankäytön muutoksista: asuinaluevarauksista ja tiehankkeista maisemallisesti arvokkailla pelloilla. Kaavakartan selkeyttä ja merkintöjen näkyvyyttä tulee parantaa.

Lue koko lausunto (3.11.2016 rakennuskulttuuri)

 

26.10.2016

Heinlammin Eskolan tilan kulttuurihistoriallinen arvo

Eskolan talouskeskuksella rakennuksineen ja ympäristöineen on erityisesti kylän asutushistoriaan liittyen paikallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen arvo, perinnemaiseman osalta myös valtakunnallisia arvoja. Nämä arvot on pyritty turvaamaan kaavoituksen keinoin. Pihapiirin rakennuksia ja ympäröiviä perinnemaisemakohteita tulee edelleen vaalia. 

Lue koko lausunto


5.9.2016

Hollolan seurakunta, vesihuoltolinja Hollolan hautausmaa

Museo edellyttää linjan kaivamista arkeologin valvonnassa

Lue koko lausunto


2.9.2016

Hollolan kunta, Hämeenkosken Heikkilän vesihuoltolinja

Museo edellyttää linjan kaivamista arkeologin valvonnassa.

Lue koko lausunto


14.7.2016

Strategisen yleiskaavan rakennemallit

Museo on jo aiemmissa kannanotoissaan tuonut esiin, että yleiskaavan kulttuuriympäristöselvitysten tulee kaikilla tasoilla olla ajantasaisia, esimerkiksi Salpakankaan ja kuntakeskuksen tiivistämistä ja laajentamista suunniteltaessa tiedossa tulee olla, miten em. toimenpiteet vaikuttavat modernin rakennusperinnön arvoihin. Rakennemallien vertailussa näkökulman toivoisi olevan laaja-alaisempi.

Lue koko lausunto


30.3.2016

Yli-Kartanon korttelin 134, Salpakankaantie 4 asemakaavan muutos, ehdotus

Puretun koulun ja päiväkodin paikalle on suunniteltu kahta kerrostaloa ja niiden yhteyteen hoivakotisiipeä. Uudistalojen massoitteluun, kerroskorkeuksiin ja kattomuotoihin on haettu viitteitä vastapäisistä Salpakankaantien 1960-luvun kerrostaloista. Asemakaava on laadittu tontinkäyttösuunnitelman pohjalta. Museolla ei ole kaavaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto

3.2.2016

Salpakangas korttelin 217 tonttien 1 ja 1 asemakaavanmuutos, ehdotus

Museo on huolissaan yksittäisten pienialaisten kaavamuutosten vaikutuksista 1970-luvun lopulla syntyneen kuntakeskuksen ominaispiirteisiin.  Museo ei vastusta vanhan marketrakennuksen korvaamista uudisrakentamisella. Kerrosluvultaan uudisrakennusten tulisi olla yhdenmukaisia Keskuskadun varteen jo kaavoitettujen kerrostalojen kanssa.

Lue koko lausunto


Lausunnot 2015

4.12.2015

Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Pyhäniemen kartanoon liittyy huomattavia valtakunnallisia maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.  Tavoite kulttuuriympäristön arvojen säilyttämiseksion kaavassa toteutumassaitse kartanon ydinalueellaja yksittäisten rakennusten suojeluna. Sen sijaan tehokasta rakentamistamm. AP-alue, on museon mielestä osoitettu liian lähelle kartanoa. 

Lue koko lausunto  (rakennuskulttuuri)

Kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta.

Lue koko lausunto (arkeologia 2.12.2015)


Tervatien ja Tiilijärventien kulman asemakaavamuutos, ehdotus

Museolla ei ole huomautettavaa Salpakankaalla puistoalueen kulmaukseen rakennettavan asuinkerrostalon kaavahankkeesta. Nykyinen asemakaava on vuodelta 1975.  

Lue koko lausunto


26.11.2015

Yli-Kartanon korttelin 134 asemakaavan muutos, luonnos

Yli-Kartanon entinen ala-aste ja päiväkoti purettiin kesällä 2015. Rakennuksen paikalle on suunniteltu kahta kerrostaloa. Paikka on kaupunkikuvallisesti tärkeä Salpakankaan tien varressa alueella, johon rakennettiin 1966 Salpakankaan ensimmäiset kerrostalot. Museo esittää Kartanon alueen kokonaisvaltaista rakennusinventointia, jotta voidaan arvioida, mikä vaikutus suunnitellulla täydennysrakentamisella on alueen kokonaisrakenteeseen ja modernin rakennusperinnön arvoihin.

Lue koko lausunto


Lausunto Hollolan kirkonkylän kioskin ja huoltorakennuksen uudisrakennussuunnitelmista

Hollolan Kirkonseudun Kylät ry. on laatinut suunnitelmat uuden isomman kioskin rakentamiseksi Hollolan kirkolle. Museo esitti nykyisen, 1959 rakennetun pulpettikattoisen kioskin säilyttämistä, mutta sen laajentaminen ja korottaminen vanhat rakenteet säilyttäen olisi ollut vaikeaa. Uuden kioskin tulee sopeutua ympäristöönsä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Museo hyväksyy huoltorakennuksen suunnitelmat pysäköintialueen reunalla. Molemmista rakennuksista tulee esittää tarkennetut värityssuunnitelmat.

Lue koko lausunto


21.9.2015

Vesijohdon ja jätevesiviemärin rakentaminen Hollolan Paimelaan

Lue koko lausunto (arkeologia)


28.8.2015

Asemakaavan muutoksen luonnos kuntakeskuksen kortteli 217, tontit 1 ja 2, Salpakangas

Kaavan vaikutusten arvioinnit kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön on luonnoksessa esitetty lyhyesti. Museon mielestä kaavaselostuksessa vaikutukset ennen kaikkea maisemaan ja taajaman rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin tulee arvoida syvällisemmin. Lisäksi museo toivoo, että jatkossa keskustaajamaa suunnitellaan aikaisempaa suurempina kokonaisuuksina. Tämä helpottaa keskustaajaman rakennetussa ympäristössä olevien arvojen tarkastelua.

Lue koko lausunto18.8.2015

Kapatuosian näkötorni, rakennuslupa

Hollolan kunta/toimitilapalvelut aikoo kunnostuttaa Kapatuosian linnamäellä sijaitsevan näkötornin. Näkötorni on valmistunut ilmeisesti viimeistään 1950-luvulla. Suunnitelmien mukaan tornin julkisivut uusittaisiin siten, että vanhojen julkisivujen päälle toteutettaisiin uusi laudoitus. Museo ei pidä menettelytapaa sopivana. Myös ikkunoiden peittämiseen museo suhtautuu kielteisesti. Museo esittää, että näkötornista kerättäisiin historiallisia tietoja tai toteutettaisiin perusteellinen rakennusinventointi, jotta museolla olisi mahdollisuus arvioida rakennuksen kaikkia arvoja. Museo esittää, että tiedonkeräämisen tai perusteellisemman inventoinnin sekä uusien korjaussuunnitelmien jälkeen siltä pyydetään hankkeesta uusi lausunto.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 20.8.2015)


 

26.6.2015

Lausunto Kaapinlähteen kievarin muistomerkistä

Muistomerkin ympärille suunnitellaan kiveystä, joka tuo muistomerkin aiempaa paremmin esiin. Museo puoltaa suunnitelmaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

24.6.2015

Salpakankaan Tervatien ja Tiilijärventien kulma, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Tervatien ja Tiilijärventien kulmaukseen suunnitellaan kaavamuutoksella uutta asuinkerrostaloa. Kaavaluonnoksessa suunnittelualueen toteutusvaihtoehtoja oli pohdittu monipuolisesti ja siinä oli esitetty uudisrakennukselle kolme vaihtoehtoista luonnosta. Näistä museo kannatti vaihtoehto C:tä, jossa uudisrakennuksen massat olisivat kolmi- ja nelikerroksisia.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

13.5.2015

Salpakankaan kuntakeskuksen kortteli 217, asemakaavanmuutos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

Lausunnot 2014

HOLLOLA


5.12.2014

Herralan junapysäkin alueen asemakaava ja sen muutos

Lue koko lausunto (arkeologia)


28.11.2014

Yläkoulun ja Heinsuon urheilukeskuksen ympäristön asemakaavamuutos, luonnos

Lue koko lausunto


14.10.2014

Miekkiön tuulivoimahanke

Lue koko lausunto (arkeologia)


25.9.2014

Kalliolan koulun ympäristöä koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Lue koko lausunto


16.7.2014

Hollola, Raikkosen alue, Lehtoranta, asemakaavaluonnos

Lue koko lausunto


15.7.2014

Hollola, Yläkoulun ja Heinsuon urheilukeskuksen ympäristön asemakaavan muutos, OAS

Lue koko lausunto


9.7.2014

Hollola, Strateginen yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lue koko lausunto


3.7.2014

Sivulan rakennusten muutostyöt

Lue koko lausunto


12.6.2014

Kalliolan koulun ympäristöä koskeva asemakaavan muutos, luonnos

Lue koko lausunto


6.5.2014

Herralan junapysäkin seutua koskeva asemakaavan muutos, luonnos

Lue koko lausunto


25.4.2014

Lausunto Teppolan asuinrakennuksen laajennuksesta

Museo puoltaa laajennussuunitelman hyväksymistä.

Lue koko lausunto


15.4.2014

Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutos, luonnos

Pyhäniemen kartanon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajaus tulee merkitä kaavakarttaan. Kartanon eteläpuolelle piirrettyjen AO-alueiden laajuutta ja rakennusoikeutta tulee vielä tutkia sekä ohjata alueiden rakentamista tarkemmin. Sr-1 ja sr-2 –määräyksiä on vielä täsmennettävä. Jatkosuunnittelussa olisi hyvä esittää havainnekuvin muutos- ja uudisrakentamista.

Lue koko lausunto

 

10.4.2014

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma,
Rudus Oy:n Korkeamäen kiviaines toiminta Hollolan Okeroisten kylässä

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaiksi todettuja rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Porvoonjoen viljelyseudun maisema-alueisiin kuuluvia maakunnallisesti arvokkaita alueita on lähimmillään noin 300-600 metrin etäisyydellä. Näkyvyysanalyysiin on syytä lisätä hankealueen infrastruktuurin rakentamisen vaikutus maisemakuvaan.

Lue koko lausunto

 

2.4.2014

Raikkosen alueen asemakaava

Kaava-alue Kukkilassa Vesijärven rannalla on luonnontilainen lukuun ottamatta yhtä vapaa-ajanasuntoa. Huvilan inventointitiedot tulee lisätä kaavaselostukseen.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 3.6.2014)

 

27.2.2014

Manskiven toimintakeskuksen ranta-asemakaava

Museolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 18.2.2014)

 

Lausunnot 2013

HOLLOLA

 

14.10.2013

Tiesuunnitelma Maantien 14037 (Nostavantie)  parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt14037 Koskimyllyntie-Lintulantie, Hollola ja Lahti

Nostavalla ja Okeroisissa olevat kulttuurimaiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet ovat jääneet vähäiselle huomiolle tiesuunnitelman selvitysaineistossa. Väylän linjauksella ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kulttuuriympäristöön.

Lue koko lausunto (arkeologia 14.10.)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 27.11.)

 

17.9.2013

Lausunto Hollolan Lakikallion kivirakenteesta

Lue koko lausunto

 

26.4.2013

Messilä-Tiirismaa osayleiskaava, ehdotus

Kaavan tavoitteena on turvata Messilän – Tiirismaan alueen moninaiset luonto- ja maisema-arvot sekä yleiset virkistysmahdollisuudet, toisaalta varautua Messilän matkailukeskuksen voimakkaaseen kasvuun.  Kaavaan ei sisälly tietoja rakentamisen määrästä, mikä vaikeuttaa kaavan vaikutusten arviointia. Messilän entisen kartanon pihapiirin rakennusten teknisluonteinen luettelointi ei vastaa kaavatyön pohjana tarvittavaa analyyttistä selvitystä. 

Lue koko lausunto

 

26.3.2013

Hedelmätarhantie 9, asemakaavan muutos, ehdotus

Hedelmätarhan alueelle on suunniteltu kerrostalo matalan 1970-luvulla rakennetun elementtirakenteisen kerho- ja asuintalon paikalle. Museolla ei ole kaavamuutokseen huomauttamista. 

Lue koko lausunto

 

13.2.2013

Pyhäniemen kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, Pyhäniemen kartanon ja sen lähiympäristön asemakaavoitus on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Kaavaa varten tehdään kulttuuriympäristöselvitys, jonka pohjalta voidaan tehdä linjaukset kartanomiljöön ja vanhojen rakennusten suojelusta, historiallisen ajan muinaisjäännösten tutkimustarpeesta sekä kulttuurimatkailua palvelevan lisärakentamisen alueista. Museolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)