Lausunnot 2019

KÄRKÖLÄ

 

15.4.2019

Kulttuuriperintökohde metsänkäyttöalueella - Kärkölä, Mäkelä 316-407-1-448 
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2018

14.8.2018

Purkamislupa, Mikkolantie 12
Museolla ei ole huomauttamista 1970-luvulla rakennetun kotieläinsuoja-kuivurin purkamisesta.
Lue koko lausunto


6.7.2018

Opintien alueen asemakaavamuutos, ehdotus
Järvelän Opintien koulua on tarkoitus laajentaa urheilukentän puolelle. Kaavaratkaisussa on varauduttu myös liikuntasalin ja tarvittaessa erillisen koulun rakentamiseen urheilukentän itäpuolelle, millä on kielteisiä vaikutuksia ns. virkailijatalon säilymiseen. Entinen terveystalo voidaan säilyttää uuden katulinjauksen myötä.
Lue koko lausunto


15.5.2018

Opintien asemakaavamuutos, luonnos
Järvelän Opintien koulua on tarkoitus laajentaa urheilukentän puolelle. Suunnitelmissa on myös erillisen liikuntahallin rakentaminen. Kaava-alueella olevia rakennuksia ei ole inventoitu eikä arvotettu. Museo edellyttää, että alueen rakennuskannan arvot selvitetään ja kaavan vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön arvioidaan.
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

15.12.2017

Vanhatie 19 purkamisasia

Museo ei puolla purkamislupaa Kivisillan alueella sijaitsevalle huonokuntoiselle asuinrakennukselle ennen kuin uudisrakennusta koskevat suunnitelmat on hyväksytty. Asemakaavassa on uudisrakentamista ohjaavia määräyksiä.

Lue koko lausunto

 

18.7.2017

Teollisuustien asemakaavamuutos, ehdotus

Museo puoltaa kaavamuutosta Järvelässä, erityisesti 1920-luvun vanhan puusepänverstaan ja 1940-luvun alussa rakennetun johtajan asuintalon suojelua sekä Vanhatien pään palauttamista liikenteelle.

Lue koko lausunto

Kivisillan alueen asemakaava, ehdotus

Museo puoltaa kaavaehdotusta Järvelän Kivisillan alueella. Kaavassa on hyvin otettu huomioon alueen kulttuuriympäristöarvot.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto (arkeologia 27.6.2017)


5.6.2017

Savusaunan rakennuslupa

Museo hyväksyy savusaunan rakentamisen Marttilan entisen kansakoulun pihapiiriin.

Lue koko lausunto


5.4.2017

Maa-aines ja ympäristölupa tilalle r n:o 316-410-2-61 Vuorela

Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


23.2.2017

Koulunkuja 22 muutostyöt

Uusikylän kouluna pitkään toiminut entinen Ali-Helkalan pihapiiri kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Tienmutkan (Uusikylä) kulttuurimaisemaan. Päärakennuksen peltikatetta uusittaessa se tulee tehdä perinteisenä saumapeltikattona. Pihapiiriin rakennettaviin autokatokseen ja uuteen saunaan museolla ei ole huomautettavaa. 

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2016


2.12.2016

Rakennusjärjestyksen päivittäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Museoviraston ja Päijät-Hämeen maakuntamuseon väliseen yhteistyösopimukseen viitaten maakuntamuseo tulee lisätä osalliseksi ja viranomaisena lausunnon antajaksi.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2015

 

14.10.2015

Suunnittelutarveratkaisu Yli-Sihvola

Museolla ei ole huomauttamista Uudenkylän Tienmutkan Yli-Sihvolan suunnittelutarvehakemuksesta. Samalla kuitenkin muistutetaan, että maakuntamuseon lausunto tulee pyytää asian valmisteluvaiheessa.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2014

 

26.2.2014

Huovilan päärakennuksen katon korjaus

Museo puoltaa toimenpidelupahakemuksessa esitettyä uuden tiilikatteen vaihtamista vanhan tiilen tilalle.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2013

 

23.9.2013

Poikkeamislupahakemus, Pietarinkuja 

Museo ei puolla poikkeamislupaa asuinrakennukselle, joka sijoittuisi maisemallisesti arvokkaalle avoimelle peltoalueelle Hevonojan kylässä.

Lue koko lausunto

 

19.7.2013

Kivisillan asemakaava, ehdotus

Museo on aikaisemmin antanut lausunnon (13.2.2013) Järvelän Kivisillan alueen kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotuksen yleismääräyksiä on vielä joitain osin täydennettävä.  

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 19.7.)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 13.2.)

Lue koko lausunto (arkeologia 24.6.)

 

10.7.2013

Wanha pappilan asemakaava, ehdotus

Kansikkalan tilan eli vanhan pappilan alueelle on kaavoitettu 19 erillispientalon rakennuspaikkaa. Suurimmalle osalle rakennuspaikoista voidaan rakentaa myös hevostallit.  Suunnittelumääräyksissä on ohjattu uudisrakentamista maakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan sopeutuvaksi. Museolla ei ole kaavaan erityistä huomautettavaa. 

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

24.5.2013

Järvelä Kukonmäentie 9, korjaussuunnitelmat

Koskisen sahan työntekijöiden entinen asuintalo, 1966 rakennettu rivitalo Järvelän Sahanmäellä on tarkoitus kunnostaa perusteellisesti. Ulkonäöllisesti merkittävin muutos on 1980-luvun lopulla tehdyn pystylomalaudoituksen vaihtaminen vaakapaneloinniksi. Alkuperäinen julkisivumateriaali on ollut levyrakenne. Museo hyväksyy suunnitelmaluonnokset. 

Lue koko lausunto

 

4.3.2013

Ruukintien asemakaavamuutos, ehdotus

Osuuskauppa Hämeenmaa on hakenut kaavamuutosta laajentaakseen Järvelän S-markettia.  Liike on rakennettu paikalle, jossa sijaitsi 1960-luvun lopulla purettu Järvelän tiilitehdas. Tiili sopisi edelleenkin luontevasti uudisrakennusten materiaaliksi. Lähistöllä olevan Vanhatien maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö on syytä huomioida kaavan vaikutusten arvioinnissa.

Lue koko lausunto