Muut lausunnot

 

15.5.2019

Uusimaa-kaava 2050, ehdotus
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto (arkeologia)
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 24.4.2019)

 

27.2.2019

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-hanke, arviointiohjelma (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Kierrätyspuiston neljästä vaihtoehtoisesta hankealueesta yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa.
Vaihtoehtojen tasapuolisen tarkastelun ja yhdenmukaisuuden vuoksi museo edellyttää, että kaikilla suunnittelualueilla teetetään arkeologinen inventointi osana vaikutusten arviointia.
Hankealueiden kohdekuvausta on syytä tarkentaa ja esittää lisäksi jokainen alue omalla kartalla, jossa näkyvät myös paikallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin kuuluvat rakennukset ja alueet. Kartallavoidaan samalla osoittaa, miten tieyhteydet kierrätyspuistoon johdetaan sekä arvioida teiden rakentamisen vaikutusta lähialueiden kulttuuriympäristöihin ja maisemaan. Ohjelmassa esitetty maiseman herkkyyden ja sietokyvyn tarkastelu maisema-analyysin avulla on tärkeässä osassa arviointia. Museo esittää tutkittavaksi suunniteltua matalampia loppusijoitettavien jätteiden kasoja.
Lue koko lausunto

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos (arkeologia ja rakennuskulttuuri)
Museovirasto antaa lausunnon vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunto on laadittu yhteistyössä maakuntamuseon kanssa.
Lue koko lausunto


21.11.2018

Lausunto Uusimaa-kaava 2050:n luonnoksesta
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

24.8.2018

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
Museo ei puolla lakimuutoksessa esitettyä poikkeamista suojelumerkinnästä rakennuksen toiminnallisissa muutoksissa. Museo kiinnittää lisäksi huomiota rakennussuojelutyön ja sen työkalujen vähenemiseen edellisellä ja nykyisellä hallituskaudella.
Lue koko lausunto

 

6.4.2018

Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta

Museo pitää kaavan valmisteluaineistoa asianmukaisena mutta esittää eräitä täydennyksiä.

Lue koko lausunto

 

2.2.2018

Lausunto ehdotuksessta Terveet tilat 2028 -toimintaohjelmaksi

Selvityksessä ja toimenpidesuosituksissa tulee ottaa huomioon kulttuurihistorialisesti arvokkaat rakennukset. 

Lue koko lausunto

 

27.10.2017

Hallituksen esitys muinaismuistolain muuttamisesta, luonnos

Museo toeteaa, että sillä ei ole huomautettavaa muinaismuistolain muuttamisesta annetttuun esitykseen.

Lue koko lausunto


29.3.2017

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotus

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


20.10.2016

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017 - 2010

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisempien suunnitelmien valmistuttua museo kommentoi niitä. Lausuntoon on kirjattu ne Päijät-Hämeen ja Mäntsälän hankkeet, jotka koskevat rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita alueita.

Lue koko lausunto


20.4.2016

Korjattu maakuntakaavaehdotus

Kulttuuriympäristön ja maiseman nostaminen kaavaselostuksessa omaksi luvukseen on selkeä parannus aikaisempaan. Museo esittää korjauksia ja täsmennyksiä rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemaa käsitteleviin liiteosan karttoihin ja teksteihin sekä esittää, että Päijät-Hämeen liitto käynnistäisi rakennusinventoinnit osana uuden maakuntakaavan valmistelua. – Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaan ei ole huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

17.3.2016

Korjattu maakuntakaavaehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

10.3.2016

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Maakuntamuseo on osallistunut Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointia ja arvotusta käsitelleen ns. maisemaryhmän työhön vuosina 2010 - 2011. Ympäristöministeriön lausunnolla oleva esitys Päijät-Hämeen kuudesta valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta vastaa maisemaryhmän esitystä. Tiirismaa – Salpausselkä maisemanähtävyys kuvaa paremmin Lahden ja Hollolan alueella sijaitsevaa aluetta kuin suppea Tiirismaan maisemat. Museolla on huomautettavaa tekstien historiakuvauksista.

Lue koko lausunto

 

26.2.2016

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Museo esittää joitakin täsmennyksiä kaava-aineiston tekstiosuuksiin.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 9.2.2016)

 

2.11.2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta poikkeamistoimivallan osalta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3§:n kumoamisesta 

Museo ei puolla maankäyttö- ja rakennuslain muutosta.

Lue koko lausunto

 

23.9.2015

Lausunto Sivistystoimialan palveluverkon muutosesityksestä 2016

Museo esittää olevansa kiinnostunut eräin varauksin siirtämään toimintojaan aikuiskoulutuskeskuksen rakennukseen.

Lue koko lausunto

Museo esittää, että palveluverkkoa suunniteltaessa kiinnitettäisiin huomiota rakennussuojelun pääperiaateeseen pitää rakennukset alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan sekä esimerkiksi rakennussuojelun sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökulmiin.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

7.9.2015

Lausunto Valtatie 12:n tiesuunnitelmasta ja hanke-esitteestä

Museo esittää kaikkien valtakunnallisten ja maakunnallisten arvokohteiden luetteloa sekä tiesuunnitelman vaikutusten arviointia arvokohteisiin. 

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 25.9.2015)

 

17.8.2015

ELY-keskuksen liikennesuunnitelma vuosille 2016 – 2019

Museo esittää, että sillä olisi mahdollisuus lausunnon antamiseen kaikista tulevista yksityiskohtaisemmista liikennesuunnitelmista.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

7.8.2015

MAAKUNTAKAAVA, EHDOTUS

Päijät-Hämeen maakuntamuseon Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö / rakennuskulttuurin mielestä kulttuuriympäristö tulee esittää maakuntakaavan selostuksessa omana lukunaan. Ehdotuksessa teemaa oli käsitelty useassa kohtaa, jolloin kulttuuriympäristön hahmottaminen on hankalaa.

Museon mielestä kaavaehdotuksen liiteosassa kulttuuriympäristöä ja maisema-alueita koskevan tieto tulee välittyä selkeämmin. Valtakunnallisten ja maakunnallisten arvoalueiden rajauksia ei pidä joutua tulkitsemaan, joten rakennettua ympäristöä ja maisema-alueita koskevien liitekarttojen tulee olla tarkkarajaisempia ja selkeämpiä.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet on yksilöity ja ne on luetteloitu erikseen liiteosassa. Museo pitää tärkeänä, että myös maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet yksilöidään ja niistä tehdään vastaava luettelo.

Museo otti laajasti kantaa tuulivoima-alueisiin ja niiden suhteesta arvoalueisiin. Museo näkee ongelmallisena muun muassa sen, että useat tuulivoima-alueet rajautuvat maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai rakennetun kulttuuriympäristön alueille. Kahta tuulivoima-aluetta museo ei puolla: Haukkakalliota ja Tornikallion-Leikkolankallion tuulivoima-aluetta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 14.8.2015)


19.3.2015

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

11.3.2015

Lausunto Uudenmaan maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen selvityksestä ”Missä maat on mainiommat”

Museo esittää eräiden teknisten korjausten lisäksi maakunnalliseen arvovalikoimaselvitykseen liitettäväksi Hietasen kartanon.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

28.8.2014

Lausunto Hikiä - Orimattila -voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 6.6.2014)


7.5.2014

Lausunto Päijät-Hämeen maakuntaohjelman 2014–2017 luonnoksesta

Museo esittää Päijät-Hämeen maakuntaohjelmaluonnosta täydennettäväksi muun muassa kulttuurimaisemaa, rakennussuojelua, korjausrakentamista ja museon hyvinvointitekijöitä analysoivilla teksteillä.

Lue koko lausunto


30.8.2013

Työryhmän esitys kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014 – 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön asettama työryhmä on laatinut kulttuuriympäristöstrategian, johon kirjatut 30 toimenpidettä ovat punnittuja ja erittäin kannatettavia. Valitettavasti strategiassa ei esitetä konkreettisia toimenpiteitä. Maakuntamuseoiden rooli kulttuuriympäristön tutkijana ja asiantuntijana on jäänyt strategiassa vähäiselle huomiolle.

Lue koko lausunto

Ihanasti laulettu -yhteislaulutilaisuus 6.8.klo 18.00

Radio- ja tv-museo Mastolan pihalla järjestetään yhteislaulutilaisuus, jossa kajautetaan Leevi and the Leavingsien rakastettua tuotantoa Minja Kosken, Mikael Saaren ja Niklas Hagmarkin johdolla.

Jussi Jokisen työ Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi 2021

Vuonna 2021 järjestettävän 21. Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi valittiin yksimielisesti Jussi Jokisen ehdotus.