Nastola liitettiin Lahteen 1.1.2016.

Lausunnot 2015


17.12.2015

Uudenkylän osayleiskaavaehdotus

Maaseutualueiden kylien kulttuuriympäristöarvot on pääosin hyvin tunnistettu ja osoitettu kaavakartalla. Uudenkylän taajaman moderni rakennusperintö on jäänyt vähemmälle huomiolle. Valtatie 12:lle osoitettu uusi linjaus halkoo paikallisesti arvokkaan Arolan viljelymaiseman. Jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä minimoimaan tien estevaikutus.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 4.12.2015)


14.12.2015

Lausunto Nastolan Villähteen korttelin 31, tontin 1 asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoituksesta

Museo esittää, että kaavaa eteenpäin työstettäessä maamerkiksi tarkoitetun uudisrakennuksen suhde maaseutumaiseen ympäristöön tutkitaan tarkasti.

Lue koko lausunto


12.6.2015

Rakennuslupahakemus aurinkopaneelien asentamiseen Toivonojan kartanolle

Aurinkopaneeleita sijoitetaan kahteen rakennukseen, navettaan ja tallin. Molemmat kohteet ovat valmistuneet 1910-luvulla. Aurinkopaneelit sopeutuvat olemassa olevien katemateriaalien värimaailmaan eikä paneelien asentamisesta koidu maisemallisia haittoja. Paneelit asennetaan kiinni peltikattoihin, jotka eivät ole alkuperäisiä katemateriaaleja. Museo puoltaa aurinkopaneelien rakennuslupahakemusta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

21.4.2015

Villähteen entinen paloasema V105, Asemakaavan muutosehdotus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

8.4.2015

Asemakaavan muutos, Hähniemi V098

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 23.4.2015)

 

25.2.2015

Nastolan kierrätyspuisto, YVA

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

 

Lausunnot 2014

NASTOLA


16.12.2014

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie V104

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)


15.12.2014

Uudenkylän osayleiskaavan luonnos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 16.12.2014)


14.11.2014

Hattistenranta asemakaava, ehdotus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 31.10.2014)


30.9.2014

Ihanaistenrinne asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 22.9.2014)


24.6.2014

Vesitornin peruskorjaus ja julkisivumuutos

Lue koko lausunto


13.6.2014

Rantatie ja Orrilanmäki V076, asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Museolla ei ole kaavasta huomauttamista.

Lue koko lausunto


14.5.2014

Uusi konesuoja Uusitalo Villlähde

Lue koko lausunto


16.4.2014

Rantatie ja Orrilanmäki V076, asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnos

Museo puoltaa Pyrylän nuorisoseuran talon suojelua asemakaavalla. Museolla ei ole kaavasta huomauttamista.

Lue koko lausunto

 

21.3.2014

Aurinkola Oy:n julkisivukorjaukset

Entistä 1920-luvun Salpausselän parantolaa korjataan asunnoiksi ja osin liiketiloiksi. Omistajavaihdosten vuoksi kunnostustyöt ovat aiemmin jääneet pahasti kesken mm. vanhojen ikkunoiden kunnostus. Ikkunoiden uusiminen puualumiinipintaisina heikentää rakennuksen rakennushistoriallista arvoa, mutta on tulevan käytön vuoksi perusteltua. Malli-ikkuna paikalleen asennettuna on vielä hyväksytettävä.

Lue koko lausunto


21.2.2014

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi asemakaavaehdotus

Nastolan ja Lahden rajalle Kymijärven ja Kärkjärven väliselle alueelle on kaavoitettu uusi pientaloalue noin 800 asukkaalle. Kaavan tavoitteita tukemaan on tehty rakennustapaohjeet. Ohjeistusta tulisi täydentää maaston rakennettavuuteen liittyvillä ohjeille.

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

Lausunnot 2013

NASTOLA


18.10.2013

Etelätien asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Kaava-alue käsittää Eskolan pientaloalueen ja Luhdan teollisuuskorttelin ympäristöineen sekä niiden välisen rakentamattoman metsäisen harjun rinteen.  Rakennetun ympäristön kuvausta on täydennetty luonnosvaiheesta. Museolla ei ole kaavaan huomauttamista. 

Lue koko lausunto (18.10.)

Lue koko lausunto (7.3.)


15.10.2013

Uudenkylän osayleiskaavan alustava luonnos

Kaava-alue on laaja ja siellä sijaitsee kaksi keskiaikaista kylätonttia (Uusikylä ja Immilä), sekä kaava-alueen pohjoisosassa Sylvöjärvi, jonka rantoja ei ole arkeologisesti tutkittu. Lahden kaupunginmuseo esittää että Uudenkylän osayleiskaavan yhteydessä teettävien selvitysten joukkoon lisätään arkeologinen inventointi. - Rakennetun kulttuuriympäristön osalta tausta-aineistona on käytetty 2000-luvun alussa tehtyjä kulttuuriympäristöselvityksiä. Sodan jälkeisen rakennuskannan täydennysinventointia ei ole tehty. Erityyppisten inventointitietojen ja aluerajausten yhteensovittaminen ei ole osoittautunut helpoksi. Kohteiden ja alueiden suojelumerkintöjä on syytä täydentää ja selventää.

Lue koko lausunto (arkeologia 15.10.)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 12.11.)

 

26.9.2013

Arrajoen ns. mankelitalon purkamislupa

Arrajoen kartanon vanhoihin rakennuksiin kuuluvalle ns. mankelitalolle on haettu purkulupaa. Rakennus on tiettävästi 1840-luvulta ja se on ollut viimeksi asuntona, mutta vesivahingon vuoksi tyhjillään. Uudenkylän osayleiskaava on parhaillaan valmisteilla. Museon mielestä purkamislupaa ei tule käsitellä ennen kuin alueen maankäyttö ja suojelukysymykset on kaavassa selvitetty. 

Lue koko lausunto

 

30.7.2013

Uusikylä, korttelin 27 tontin 6 asemakaavan muutos, luonnos

Tontilla sijaitsevan entisen terveystalon käyttötarkoitus muutetaan asumiseen ja työtiloiksi soveltuvaksi ja naapurikiinteistö osoitetaan pientalotontiksi. Samalla entinen terveystalo merkitään suojeltavaksi.  Museo puoltaa kaavamuutosta ja suojelumerkintää.

Lue koko lausunto

 

30.7.2013

Nastolan siunauskappelin katon kunnostus

Nastolan hautausmaan 1954 valmistuneen siunauskappelin varttilevykatto on tarkoitus uusia tiilikatteeksi. Kattoikkunasta tehdään savunpoistoikkuna. Museo puoltaa muutossuunnitelmaa.

Lue koko lausunto


16.5.2013

Hattisenranta, asemakaava, luonnos

Iso-Kukkasen ranta-alueelle Pajulahdentien itäpuolelle on suunnitteilla 14 tontin pientaloalue. Näistä 12 on rantatontteja.  Alue ei ole rakennetun kulttuuriympäristön arvoaluetta, mutta rakentamisen sopeuttamista rantamaisemaan tulee ohjata tarkemmin. Museo pitää kaavamääräyksiä liian yleispiirteisinä.

Lue koko lausunto

 

8.4.2013

Harjutie 8, kattomuutos

Nastonharjun alueella Harjutiellä on joukko 1970-luvun matalia tummasävyisiä tiili- ja puuverhottuja pientaloja, joissa on joko loiva harja- tai aumakatto. Harjutie 8:n asuinrakennuksen loivaa aumakattoa on tarkoitus korottaa aumamuoto säilyttäen. Museolla ei ole suunnitelmaan huomauttamista. 

Lue koko lausunto

 

1.3.2013
Urheilutien asemakaavamuutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rakokiven liikekeskuksen koillispuolelle urheilukeskuksen ja pientaloalueen väliseen metsään suunnitellaan rivitaloja  ja / tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Alueelta ei tunneta rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Museolla ei ole kaavahankkeeseen eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto