Lausunnot 2018

ORIMATTILA

 

18.9.2018

Metsänkäyttöilmoitus Rauhapelto - arvo- ja harvennushakkuu
Lue koko lausunto

 

21.8.2018

Wanhan Amiksen asemakaavan muutos, ehdotus
Opetustoiminnan loputtua ammattikoulun rakennukset ovat siirtyneet yksityisomistukseen ja kaavaa muutetaan vastaamaan nykytilannetta. Rakennustehokkuus ja ylin kerroskorkeus säilyvät nykyisen kaavan mukaisina. Eteläpuolisen männikkörinteen maakuntamuseo toivoo säilyvän kokonaan rakentamiselta vapaana puistovyöhykkeenä. Museo dokumentoi valokuvaamalla entisen ammattikoulun rakennukset ennen muutostöitä.
Lue koko lausunto


13.8.2018

Varsapuiston yleissuunnitelmaehdotus
Varsapuiston yhteydessä olevalla aukiolla on kuvanveistäjä Pentti Papinahon 1976 valmistunut Varsat-veistos. Sen ympärille tulee varata riittävästi tilaa. Huoltoajon ohjaamista muuta kuin aukion kautta kannattaisi selvittää. Laattamateriaalien kirjoon toivottaisiin yhtenäisyyttä.
Suurin osa veistosta ja UKK-muistomerkkiä koskevista suunnitelmista tarkentuu rakennussuunnittelun yhteydessä, jolloin suunnitelmiin tulisi pyytää museon lausunto/kommentit. Patsaan puhdistus- ja kunnostustarve tulee selvittää konservoinnin asiantuntijalla ennen mahdollisen siirron suunnittelua. Museo ei näe tarpeelliseksi veistoksen kääntämistä vinottain ja jalustan korottamista.
Lue koko lausunto


5.7.2018

Artjärven entisen kunnantalon asemakaavamuutos, ehdotus
Maakuntamuseo esittää Artjärven entisen kunnantalon suojelua kaavassa. Noin 50 vuotta kunnantalona toiminut hirsitalo on alkuaan rakennettu Artjärven tyttökouluksi 1877. Sen ulkoasu on jälleenrakennuskauden aikaisessa asussa. Vanha koulu- ja hallintorakennus on merkittävä osa Artjärven kulttuurihistoriaa ja paikallisesti arvokas. Museo esittää kunnantalolle sr-merkintää, jossa rakennuksen purkaminen kielletään.
Lue koko lausunto


5.4.2018

Wanhan Amiksen asemakaavamuutos, luonnos

Kaavamuutos koskee entisen ammattikoulun ns. Wanhan Amiksen kiinteistöä, jossa opetustoiminta on päättynyt ja rakennuksissa on muuta toimintaa. Asemakaava aiotaan muuttaa vastaamaan nykytilannetta. Museo esittää 1900-luvun loppupuolen koulurakennusten inventointia.

Lue koko lausunto

 

4.4.2018

Uotilanrinteen asemakaava, ehdotus

Asemakaavassa on osoitettu 24 uutta pientalotonttia kaupungin omistamalle alueelle Pennalassa. Kaavaan on lisätty vanhan Uotilan AP pihapiiriin /s-2 –merkintä. Laadittavan rakennustapaohjeiston noudattamisesta ja olemassa olevien puiden säilyttämispyrkimyksestä pitäisi mainita kaavamääräyksissä.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto (arkeologia 12.3.2018)

 

3.4.2018

Lausunto metsänkäyttöilmoituksesta Orimattila, Pappila -uudistushakkuu

Suunnitellulla alueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Hakkuutoimenpiteet on alueella mahdollista suorittaa lausunnossa annettujen ehtojen puitteissa. Ennen istutustöitä alueella suoritetaan katselmus.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

22.11.2017

Lausunto Orimattila - Nikkilä C 110kV johdon uusimisesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 16.10.2017)


7.11.2017

Lausunto Orimattila Rajametsä, metsänkkäyttöilmoitus - ensi- ja harvennushakkuu

Metsänkäyttöalueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös, rajamerkki. Tämän välitön ympäristö tulee jättää koskemattomaksi ja huolehdittava, ettei itse rajamerkki vahingoitu metsätöissä.

Lue koko lausunto

 

31.5.2017

Uotilanrinteen asemakaava, luonnos

Pennalassa maakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa on Lankilantien varressa Uotilan entisen tilan maille suunniteltu pientaloaluetta. Osayleiskaavassa Uotilan vanha pihapiiri on osoitettu arvokkaana rakennuksena tai rakennusryhmänä, asemakaavassa AP-alueella sijaitsevan pihapiirin säilyttävä merkintä puuttuu.

Lue koko lausunto (30.5., rakennuskulttuuri)

Museolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeeseen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto (arkeologinen kulttuuriperintö)

 

26.4.2017

Korttelin 0304 ja sen lähiympäristön asemakaavamuutos, luonnos

Kaavaluonnoksessa esitetään 2700 k-m2:n kokoisen päivittäistavarakaupan rakentamista Veteraanitien ja Lahdentien väliseen kortteliin. Paikka on kaupunkikuvallisesti ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen vuoksi vaativa, sillä kaavamuutosalue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään Orimattilan kirkonmäkeen (RKY2009). Kaupparakennus tulee toteuttaa tavanomaista markettia korkeatasoisempana ja rakennusmassan kokoa ja asemaa maisemassa tulisi esitellä havainnekuvin. 

Lue koko lausunto

 

5.4.2017

Keskustan kortteli 0304 lähiympäristöineen, asemakaavamuutoksen luonnos

Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2016

7.12.2016

Uuden urheilutalon asemakaavamuutos, ehdotus

Kaavassa uudelle kolmikerroksiselle urheilutalolle on annettu rakennusoikeutta yli 12000 k-m2. Uudisrakennuksen arkkitehtonisesta soveltuvuudesta ympäröivään rakennuskantaan ja maisemaan tulee kaavassa olla selkeät määräykset ja arvioida, mikä vaikutus uudisrakentamisella ja maiseman muutoksella on Opintien PY/s ja AP /s –alueiden kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Lue koko lausunto

 

17.11.2016

Vesikaton uusiminen, Pennalantie 74

Museo hyväksyy Mäkelän tilan päärakennuksen vanhan saumapeltikatteen korvaamisen vastaavalla uudella saumapellillä.

Lue koko lausunto


22.6.2016

Urheilutalon kaavamuutos, luonnos

Kokonaan uusi urheilutalo aiotaan rakentaa nykyistä 1978 rakennettua urheilutaloa vastapäätä sijaitsevalle virkistysalueelle. Museon mielestä kaavan lähtötiedoissa ja vaikutusten arvioinnissa on puutteita rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Paikallisesti arvokasta Opintien ympäristöä, jossa nykyinen urheilutalo sijaitsee, ei ole kaavassa otettu huomioon.

Lue koko lausunto

 

1.4.2016

Pennalan itäosan osayleiskaavan muutos, ehdotus

Museo esittää tarkennuksia ja lisäyksiä osayleiskaavan kulttuuriympäristömerkintöihin ja -määräyksiin.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 14.3.)


Lausunnot 2015

 

4.11.2015

Tiesuunnitelma Maantie 167 parantamiseksi Pennalantien ja Rautamäentien liittymissä

Museolla ei ole varsinaiseen tiesuunnitelmaan huomauttamista. Tiesuunnitelman selostusosaa tulee täydentää tiedoilla Pennalan maakunnallisesti arvokkaasta peltomaisemasta. Samoin vaikutusten arviointia tulee täydentää kohdan vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin osalta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museolla ei ole tiesuunnitelmaan huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto (arkeologia 20.11.2015)

 

12.8.2015

Pennala, Logistiikka-alueen laajennuksen asemakaavan ehdotus

Suunnittelualue sijaitsee Orimattilan kaupungin Pennalan kylässä. Noin 27 hehtaarin kokoinen kaava-alue sijoittuu peltoalueelle Lahdentien varteen. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Pennalan logistiikka-alueen laajentuminen.

Aikaisemmassa lausunnossaan museo oli erityisesti huolissaan korttelin 49 osalta. Vastineessaan kaavoittaja totesi, että korttelin 49 ”eteläpään rajausta tarkistetaan siten, että näkymä kevyen liikenteen väylältä Pennalantien suuntaan on laajempi”. Museo pitää tätä riittävänä täydennyksenä.

Muodostuvan uuden maiseman kannalta museo pitää merkittävänä sitä, että asemakaavassa on otettu hyvin huomioon näkymät Lahden tieltä suunnittelualueelle.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 14.8.2015)


6.8.2015

Hennan länsirinteen asemakaavan ehdotus

Vanhaa rakennuskantaa alueella ovat riihi ja varastorakennus, joiden kulttuurihistoriallinen arvo ei ole niin suuri, että kohteita tulisi vaalia kaavaprosessin yhteydessä. Päijät-Hämeen maakuntamuseon Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksiköllä / rakennuskulttuurilla ei ole kaavasta huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 13.8.2015)

 

25.3.2015

Pennala, Logistiikka-alueen laajennuksen asemakaava

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 29.4.2015)

 

10.3.2015

Henna, länsirinteen asemakaavaluonnos

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

26.2.2015

Hikiä-Orimattila 400+100 kv voimajohtohanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

 

Lausunnot 2014

 

ORIMATTILA


5.12.2014

Jokela, korttelin 0723 asemakaavan muutos

Lue koko lausunto (arkeologia)


28.8.2014

Hennan 1. vaiheen asemakaava, ehdotus

Museolla ei ole 1. vaiheen asemakaavaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 18.8.2014)

 

8.8.2014

Pennala, Kytöniityntien lämpölaitos

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 24.10.2014)

 

6.6.2014

Hikiä-Orimattila 400+100 kv voimajohtohanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 28.8.2014)


21.5.2014

Keskusta - Virenoja, osayleiskaavan muutos: Sampolan pohjoisosa, luonnos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


12.5.2014

Keskusta - Virenoja, osayleiskaavan muutos

Hankkeen toteuttamiselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta.

Lue koko lausunto (arkeologia)


11.3.2014

Pennalan itäosan osayleiskaavan muutos, luonnos

Luonnosaineisto karttoineen on keskeneräinen. Pennalan paikallisesti arvokkaita rakennushistoriallisia kohteita ei ole esitelty liitekartoilla eikä niitä ole merkitty kaavakartalle. Maankäytön muutosten arviointia parantaisi, jos uudet ja oleellisesti muuttuvat AP-alueet esitettäisiin kartalla selkeästi eri värillä kuin olemassa olevat AP-alueet.

Lue koko lausunto


23.1.2014

Hennan 1. vaiheen asemakaava, luonnos

Museolla ei ole 1. vaiheen asemakaavaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 23.1.2014)

Lue koko lausunto (arkeologia 9.12.2013)

 

 

Lausunnot 2013

ORIMATTILA

9.12.2013

Hennan 1. vaiheen asemakaavaluonnos

Lue koko lausunto (arkeologia)


3.5.2013

Letkupolun eteläosan asemakaavamuutos, ehdotus

Kaavamuutos koskee Pennalan kylässä Pennalantien varressa sijaitsevaa Mäkelän tilakeskusta ja sen luoteispuolella olevia erillispientalojen tontteja. Toteutumaton erillispientalojen korttelialue on tarkoitus muuttaa asuinpientalojen alueeksi ja samalla lisätä tonttien rakennusoikeutta. Museo pitää maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Mäkelän tilan nykyistä kaavamääräystä AM/s edelleen perusteltuna.

Lue koko lausunto


28.3.2013

Artjärven entisen kunnantalon asemakaavamuutos, ehdotus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Artjärven entisen kunnantalon myyminen osoittamalla se asuin-, liike- ja toimistokäyttöön. Noin 50 vuotta kunnantalona toiminut hirsitalo on 1877 rakennettu Artjärven tyttökouluksi. Nykyinen ulkoasu edustaa jälleenrakennuskautta. Museo esittää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen suojelemista kaavalla. 

Lue koko lausunto

 

Historiallinen museo kiinni remontin vuoksi

Museo on sulkenut ovensa yleisöltä 2.9.2018 alkaen. Kiitämme yleisöä kuluneesta vuodesta - seuraa tiedostusta korjaustöiden etenemisestä!

UUSI JULKAISU Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista

Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista esittelee komean valikoiman teoksia Lahden taidemuseon kokoelmista.

Radio- ja tv-museon museokauppa on nyt verkossa

Museokauppaan pääset netissä museon ollessa suljettuna.