Lausunnot 2018

PADASJOKI

 

27.8.2018

Rantaosayleiskaavan muutos Kesäranta ja Kesäranta II, ehdotus
Museolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.
Lue koko lausunto (rakennustutkimus)
Lue koko lausunto (arkeologia)


24.8.2018

Puistomuuntamo, Rantatie 52 Vesijako
Metallikuorinen puistomuuntamo tulee verhota peittomaalatulla laudoituksella joko tummanharmaaksi tai punamullan väriseksi, jotta se sopeutuu paremmin Vesijaon kylän valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Lue koko lausunto


13.8.2018

Vesijaonraitti 265, pihasauna
Museo ei hyväksy saunan katteeksi tiilikuvioitua eikä jyrkkäprofiilista peltiä vaan suosittelee perinteistä kolmiorimahuopaa. Museolla ei ole suunnitelmiin muuta huomautettavaa.
Lue koko lausunto


30.7.2018

Metsänkäyttöilmoitus Kauttiala - kasvatushakkuu
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto


2.7.2018

Metsänkäyttöilmoitus Vanha-Inkilä - ensiharvennus
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto

Metsänkäyttöilmoitus Huovari - avohakkuu
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto


21.6.2018

Metsänkäyttöilmoitus Pyykinmaa - avohakkuu
Hakkuualueella sijaitsee Muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös. Hakkuu on mahdollista toteuttaa lausunnossa annetuin ehdoin.
Lue koko lausunto


20.6.2018

Metsänkäyttöilmoitus Myllymäkelä - uudis- ja avohakkuu
Hakkuualueella sijaistee kaskiröykkiöalue, joka on Muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös. Hakkuu on mahdollista toteuttaa lausunnossa annetuin ehdoin.
Lue koko lausunto


4.5.2018

Kullasvuori – Mainiemen asemakaavan muutos, ehdotus
Museo esittää Mainiemen sahan maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön kuuluvalle ”konemestarin pytingiksi” kutsutulle asuinrakennukselle suojelumerkintää. LP-2 alueen kookkaalle veneiden huoltorakennukselle tulee antaa yksityiskohtaisemmat rakennustapaohjeet.
Lue koko lausunto


25.4.2018

Kesäranta rantaosayleiskaavan muutos, luonnos
Kaavaselostukseen tulee liittää kuvaus vanhan päärakennuksen historiasta sekä säilyneisyydestä valokuvien kera. Kaavan vaikutukset vanhaan rakennuskantaan tulee arvioida.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Kaavammuutokselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Lue koko lausunto (arkeologia 23.4.2018)

 

6.2.2018

Elenia Oy:n saneerauskohde Padasjoki Auttoinen – Aarnonkulma 
Suunnitelman mukaan suurin osa ilmajohdoista korvataan maakaapeleilla. Uusia puistomuuntamoita on tulossa 10 kpl. Auttoisten kylä on valtakunnallisesti merkittävä sekä maisema-arvoiltaan että rakennettuna kulttuuriympäristönä. Museo ei hyväksy metallikuorisia standardimuuntamoita vanhaan kyläkeskustaan ja arvokkaaseen peltomaisemaan. Muuntamoiden tulee olla peittomaalattua puuta punamullan sävyyn maalattuna.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Auttoisten kylätontin alueella kaapelointi ja pylväiden poisto tulee tehdä lausunnon ohjeistamalla tavalla arkeologin valvonnassa. Ennen työn aloittamista tulee olla yhteydessä museoon.
Lue koko lausunto (arkeologia 22.1.2018)

 

Lausunnot 2017

23.10.2017

Kaarinkorven – Rujalan – Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Museolla ole kaavamuutoksiin huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 24.10.2017)

 

19.10.2017

Padasjoki, Koivupohja - harvennushakkuu

Hakkuualueen rajalla sijaitsee Muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös. Harvennushakkuu on mahdollista toteuttaa lausunnossa annetuin ehdoin.

Lue koko lausunto


18.10.2017

Maisematyölupahakemus Kankaantien lehtikuusien kaatamisesta ja uudelleen istuttamisesta

Padasjoen kunta hakee maisematyölupaa Kankaantien iäkkäiden lehtikuusien kaatamiseksi. Alueelle laadittu tuore asemakaavamuutos mahdollistaa kujanteen uusimisen. Kaadettavien tilalle istutetaan uudet isohkot lehtikuuset sillä poikkeuksella, että kujanteen itäpuolelta kaadettaviin kymmeneen puuhun on tarkoitus jättää noin 1,5 metrin kannot moottorisahaveistoksia varten. Museon mielestä asiantuntijan tulee selvittää vanhojen puiden kunto. Tynkäpuut eivät sovi maisemallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Lue koko lausunto

 

16.10.2017

Sähkölinjan maakaapelointi Kaukela-Alho, Padasjoki

Maakaapelointilinjalla sijaitsee Alhon kartonon historiallisen ajan asuinpaikka, joka on lailla suojeltu kiinteä muinaisjöönnös. Muinaisjäännöksen alueella kaapelointityö on suoritettava arkeologin valvonnassa.

Lue koko lausunto


17.7.2017

Kaarinkorven-Rujalan-Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Museolla ei ole kaavamuutoksiin huomautettavaa.

Lue koko lausunto


13.7.2017

Kullasvuori – Mainiemen asemakaavan muutos, luonnos

Museon mielestä kaavassa tulisi ohjata RA-alueiden rakentamista esitettyä tarkemmin. Konemestarin pytingiksi kutsutun asuinrakennuksen säilyminen Mainiemessä tulee turvata.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Arkeologinen kulttuuriperintö on otettu huomioon kaavassa ja tausta-asiakirjoissa. Kaavan päivittämiselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto (arkeologia 29.6.2017)


6.7.2017

Rakennuksen sisätilojen muutos Auttoisilla

Museo ei puolla suunnitelmia rakentaa avoterassi Nuori-Kotkan tilan päärakennuksen kuistien väliin. Hyvin säilynyt asuinrakennus on vanhimmilta osiltaan 1700-luvun lopulta.

Lue koko lausunto


4.7.2017

Kesäkeittiön rakentaminen Auttoisille

Museo hyväksyy suunnitelman rakentaa kesäkeittiö pihapiiriin, värityksen tulee olla peittomaalattu, joko punamulta tai vaaleasävyinen.

Lue koko lausunto


8.5.2017

Keulainmetsän ranta-asemakaavan muutos, ehdotus

Museolla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (28.4.,arkeologinen kulttuuriperintö)


2.5.2017

Aitan pystytys Padasjoen kotiseutumuseolle

Nyystölän entiseltä museolta siirretään hirsinen aitta Saksalan kartanon maalla sijaitsevan esinemuseona toimivan lainajyvästön alueelle. Valtakunnallisesti merkittävän Saksalan kartanon mailla on useita muinaisjäännöksiä, joista Laivarantaan johtavan tien eteläpuolisella pellolla oleva laaja kiinteä muinaisjäännösalue ulottuu lähelle museota. Maakuntamuseo hyväksyy nurkkakivien varaan pystytettävän aitan paikan, mutta huomauttaa, että maan kaivaminen tai peittäminen edellyttää yhteydenottoa maakuntamuseon arkeologiin. 

Lue koko lausunto

 

22.3.2017

Varastokatoksen rakentaminen

Museo suosittaa katteeksi saumapeltiä tai huopaa ja väritys viereisten varastorakennusten mukaan.

Lue koko lausunto


7.3.2017

Keulainmetsän ranta-asemakaavan muutos, luonnos

Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa rakennuspaikan rakennusoikeus Päijänteen rantaosayleiskaavan linjauksen mukaisesti 250 k-m2:iin. Kaava-alueen vieressä on arvokas maisema-alue. Vaikutukset maisemakuvaan tulee arvioida.

Lue koko lausunto


17.1.2017

Tihjärven ranta-asemakaava, luonnos

Museo toeteaa lausunnossaan, että arkeologinen kulttuuriperintö on selvitetty ja otettu kaavassa huomioon, eikä kaavakarttaan ja sen määräyksiin ole näin ollen huomautettavaa.

Lue koko lausunto (arkeologia)

Museolla ei ole kaavaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 10.1.2017)

 

Lausunnot 2016

9.12.2016

Mustalahdenkärjen ranta-asemakaavan muutos, ehdotus

Museolla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 8.12.2016)

 

9.12.2016

Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos, Vaimolahti – Kalaranta, ehdotus

Museolla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lahden kaupunginmuseolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa, sillä OAS:ista annettu kommentti on lisätty kaavaehdotukseen.

Lue koko lausunto (arkeologia 14.11.2016)


30.9.2016

Maisematyölupahakemus Kankaantien lehtikuusien kaatamisesta

Merkittävän maisemallisen ja kulttuurihistoriallisen arvonsa vuoksi lehtikuusikujanteen kaatamiseen tarvitaan asiantuntijan laatima suunnitelma, mitä puille tehdään. Mikäli suunnitelmassa päädytään puiden poistamiseen, niin lupaan tulee liittää uusien lehtikuusien istutussuunnitelma, johon kunta maanomistajana sitoutuu. Museo ei puolla maisematyölupaa.

Lue koko lausunto


20.9.2016

Auttoinen, autotallin rakennuslupa

Auttoisten kylä on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja valtakunnallista maisema-aluetta. Aarnontielle suunniteltu autotalli sopeutuu massoittelultaan ja seinäväritykseltään tontin muihin rakennuksiin. Vihreän aaltopeltikatteen sijaan museo esittää tummaa kolmiorimahuopaa ja kippioven tilalle perinteisiä saranaovia.

Lue koko lausunto

 

19.9.2016

Auttoinen, autosuoja-varaston rakennuslupa

Auttoisten kylä on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja valtakunnallista maisema-aluetta. Hanaporin alueelle suunnitellun autosuoja-varaston uudisosa sopeutuu massoittelultaan ja väritykseltään tontin muihin rakennuksiin. Aaltopeltikatteen sijaan museo esittää koko rakennukseen tummaa kolmiorimahuopaa.

Lue koko lausunto


9.9.2016

Kankaantie – Koulukuja asemakaavan muutos, ehdotus

Museo toistaa jo aiemmin luonnoksesta lausumansa, että asemakaavan muutoksessa puukujannetta koskevassa määräyksessä tulee olla maininta kujanteen säilyttämisestä ja istuttamisesta lehtikuusikujanteena.

Lue koko lausunto

 

7.9.2016

Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos Vaimolahti - Kalaranta, luonnos

Virmailassa ei ole tehty rakennusinventointia. Kaavamuutoksen vaikutusten arviointia varten rakennukset on syytä inventoida. 

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Hanke ei koske arkeologista kulttuuriperintöä. Vaikutusten arviointeihin on silti syytä liittää  muinaisjäännöskannan selvittäminen muinaisjäännösrekisteristä.

Lue koko lausunto (arkeologia 1.9.2016)

 

7.9.2016

Maisematyölupa Kullasvuoren lähiliikuntapaikalla

Kullasvuoren koulun lähiliikuntapaikan laajennuksen yhteydessä on tarkoitus kaataa muutama kookas puu uuden kentän tieltä. Museo ei vastusta puiden kaatamista, mutta is-alueelle on istutettava uudet puut.

Lue koko lausunto


31.8.2016

Kirkonkylän asemakaavan päivitys Kankaantie-Koulukuja

Kaavamuutokselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta.

Lue koko lausunto


7.7.2016

Rautiolan asuinrakennuksen peruskorjaus

Kellosalmen kartanona aiemmin tunnetun Rautiolan vanha päärakennus Virmailassa aiotaan kunnostaa loma-asunnoksi. Huonokuntoinen, pitkään asumaton kookas asuinrakennus peruskorjataan kauttaaltaan. Museo hyväksyy suunnitelman.

Lue koko lausunto


12.5.2016

Kasiniemen ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, ehdotus

Kokkopirtin kylätalo on huomioitu kaavaehdotuksessa. Museo esittää täsmennystä kaavamääräykseen. Muutoin kaavaan ei ole huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

3.5.2016

Kasiniemen ranta-asemankaavan muutos ja osittainen kumoaminen

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

13.4.2016

Kirkonkylä Kankaantie – Koulukuja asemakaavan muutos, luonnos

2010-luvun alussa laadittua Kankaantien länsipuolen korttelin 26 asemakaavaa ollaan muuttamassa niin, että kulku uusille tonteille johdettaisiin Kankaantien kautta. Nykyisessä kaavassa Kankaantien historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaalla lehtikuusikujanteella on määräys ”Suojeltava puukuja”. Luonnoksessa uuden Kankaantien kadun viereisen kevyelle liikenteelle tarkoitetun väylän määräys on ”Säilytettävä tai istutettava puukuja”. Museo esittää, että kujanteen säilyminen juuri lehtikuusikujanteena turvataan ja sen vuoksi lehtikuuset on syytä mainita kaavamääräyksessä.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 9.2.2016)

 

24.2.2016

Mylly-Mäkelän ranta-asemakaavaehdotus

Museo totesi aiemmassa lausunnossaan, että Mylly-Mäkelän tilan vanhoja rakennuksia ei ole inventoitu. Tiedot rakennuksista eivät ole oleellisesti täydentyneet. Kaavamääräyksiin on tehty tarpeellinen lisäys museoviranomaisen kuulemisesta vanhaan rakennuskantaan kohdistuvissa toimenpiteissä.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 9.2.2016)

 

12.2.2016

Rakennuslupa Harila, Nyystölä

Museolla ei ole Harilan päärakennuksen ja navetan muutossuunnitelmiin huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

14.1.2016

Kasiniemen rantakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, luonnos

Maakuntamuseo esittää, että Kasiniemen kylätalo Kokkopirtti merkitään suojelumerkinnällä rakennushistoriallisen ja kyläkuvallisen arvonsa vuoksi.

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

Kaavaan ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.

Lue koko lausunto (arkeologia 15.1.2016)

 

Lausunnot 2015

1.12.2015

Mylly-Mäkelän asemakaavaluonnos

Maanomistajana Padajoen kunnan tavoitteena on kaavalla turvata alueella vuokralaisena toimivien karavaanareiden toiminta ja lisäksi osoittaa lisärakennusoikeutta uusina omarantaisina lomarakennuspaikkoina. Museon mielestä alueella oleva vanha rakennusryhmä tulee tutkia ja inventoida luonnoksessa esitettyä tarkemmin.

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

Lue koko lausunto (arkeologia 18.11.2015)


5.11.2015

Valokuitukaapeliverkon rakentaminen Auttoisten kylässä 

Auttoisten kylä on sekä kulttuuriympäristön että maiseman kannalta valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä. Osayleiskaavassa on osoitettu arvokkaat alueet mm. vanhan ryhmäkylän keskusta.Auttoisille aiotaan kaivaa valokuitukaapelia varten kaivantoja. Museo tähdentää kaivutyön huolellista suunnittelua ja toteutusta erityisesti kylän ydinkeskustan kyläteiden, pihapiirien, vanhan puuston ja rakennusten tuntumassa.

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

Lue koko lausunto  (arkeologia 6.11.2015)

 

4.11.2015

Varaston rakennuslupa, Vesijako Vanhanpaikanpelto

Rantayleiskaavan ak-rajauksen suunnittelumääräykseen sisältyy rakentamisen ohjausta Vesijaon valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä. Museo hyväksyy suunnitelman, mutta varaston katteen tulee olla joko kolmiorimahuovasta tai saumapellistä. Rakennus tulee sijoittaa tontilla sijaitsevan puuryhmän taakse, ei pellon reunaan.

Lue koko lausunto


16.6.2015

Padasjoki, Auttoinen, valokuitukaapelikaivannon rakennuslupa

Kaivaukset kulkevat pääosin teiden, kiinteistöjen piha-alueiden ja peltojen reunoja pitkin. Kaivausjäljet tullaan peittämään välittömästi. Näin ollen kaivauksista ei aiheudu kulttuuriympäristölle vahinkoja. Museo puoltaa Auttoisten kylään suunnitellun kaivannon toteuttamista

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

12.6.2015

Rakennuslupahakemus Auttoisten matkapuhelintukiasemalle

Matkapuhelintukiasemaa suunnitellaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella. Rakennushanke toteutetaan metsäalueelle ja melko kauaksi Auttoisten kylän arvokkaimmista rakennuskokonaisuuksista. Matkapuhelintukiaseman aivan välittömässä läheisyydessä ei ole rakennuksia eikä tukiaseman mastolla tule olemaan negatiivisia vaikutuksia kylän arvokkaimpien alueiden kulttuurimaisemaan. Metsäalue tulee suojaamaan rakennettavan laitetilarakennuksen näkyvyyttä läheiselle peltoalueella ja Hämeenlinnantien suuntaan. Museo puoltaa matkapuhelintukiaseman rakennuslupahakemusta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


10.3.2015

Sähköverkon maakaapelointi Padasjoki, Mainiemi. Uusittu suunitelma

Lue koko lausunto (arkeologia)


4.3.2015

Lausunto Hokan tilan kasvihuonesuunnitelmasta

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

30.1.2015

Vierunkosken kunnostus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri ja arkeologia)

Liitteet


Lausunnot 2014

8.12.2014

Jamointaustan rantaosayleiskaava, ehdotus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 5.12.2014)

 

Raulahden ranta-asemakaava, ehdotus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


17.10.2014

Mustalahdenkärjen ranta-asemakaavan muutos, luonnos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


14.10.2014

Jamointaustan rantaosayleiskaava, luonnos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

Pappilan kylä, ranta-asemakaavan muutos

Lue koko lausunto (arkeologia)


30.6.2014

Kokonsaari, ranta-asemakaavan muutos

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 10.6.2014)

 

26.5.2014

Lausunto rakennuksen purkamisesta ja siirrosta Skytän tilalla

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


14.5.2014

Aholan ranta-asemakaava, ehdotus

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 16.5.2014)


18.2.2014

Aholan ranta-asemakaava

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 7.3.2014)

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

Lausunnot 2013

9.12.2013

Kannasmetsän maisemalupahakemus puunkaato

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

3.12.2013

Raulahden ranta-asemakaava, luonnos

Päijänteen Virmailansaaren Raulahteen on tehty viisi rakennuspaikkaa käsittävä ranta-asemakaava. Alueella ei ole tiedossa rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Museolla ei ole huomauttamista kaavahankkeeseen.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 3.12.2013)

Lue koko lausunto (arkeologia 29.11.2013)


26.8.2013

Maantien 14173 parantaminen Padasjoella, tiesuunnitelma

Väylän loppuosa Kellosalmentiestä kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Mainiemen sahan kulttuuriympäristöön. Väylän rakentaminen ahtaaseen kohtaan lähes rakennuksiin kiinni tulisi tutkia tarkemmin ja esittää havainnekuvilla. 

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)


20.5.2013

Koveroniemen ranta-asemakaavan muutos, ehdotus

Toritun kylän Koveroniemestä ei ole tiedossa rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Museolla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

10.4.2013

Kankaantien Koivulan asuinrakennus

Koivulan asuinrakennus on siirretty Vierun ruukin alueelta ja pystytetty uudelleen 1900-luvun alussa Saksalan kartanon työväen asuintaloksi kartanolle johtavan kuusikujan varteen.  Kunta on Kankaantien tiealueen toimituksessa lunastanut tiealueella olevan asuinrakennuksen ja aikomuksena on purkaa se. Museo olisi toivonut asiassa säilyttävää ratkaisua ja esittää lausunnossaan paikallishistoriallisesti merkittävän rakennuksen säilyttämismahdollisuuksien tutkimista. Mikäli taloa ei voida säilyttää nykyisellä paikallaan, se tulisi myydä siirrettäväksi ja uudelleen pystytettäväksi. 

Lue koko lausunto

 

18.1.2013

Kullasvuori - Mainiemi, asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Kaava-alueesta osa kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Mainiemen sahan teollisuusympäristöön. Museo antoi kaavaluonnoksesta lausunnon 28.9.2012, jossa se esitti sahan työnjohtajan entiselle asuintalolle suojelumerkintää.  Laajennetussa kaavaehdotuksessa museon esitys suojelusta on otettu huomioon.

Lue koko lausunto

Historiallinen museo kiinni remontin vuoksi

Museo on sulkenut ovensa yleisöltä 2.9.2018 alkaen. Kiitämme yleisöä kuluneesta vuodesta - seuraa tiedostusta korjaustöiden etenemisestä!

UUSI JULKAISU Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista

Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista esittelee komean valikoiman teoksia Lahden taidemuseon kokoelmista.

Radio- ja tv-museon museokauppa on nyt verkossa

Museokauppaan pääset netissä museon ollessa suljettuna.