Lausunnot 2019

SYSMÄ


13.11.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäsittelyalueen rajalla - Syrjälä, Sysmä
Lue koko lausunto

 

28.10.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Sysmä, Hovilan kartano 781-423-2-122
Lue koko lausunto

 

9.10.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueen rajalla - Sysmä Paavola 781-417-13-0
Lue koko lausunto

 

25.6.2019

Kalkkistentie 231 varaston rakennuslupa
Vanha-Olkkolan kartanon huonokuntoinen puuliiteri-vaja halutaan purkaa ja rakentaa tilalle uusi.
Uusi varasto on tyyliltään ja väritykseltään suunniteltu sopeutuvaksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön osaksi. Museo hyväksyy purkamisen ja uuden varaston suunnitelmat.
Lue koko lausunto


15.4.2019

Suopellontie 703 lupahakemukset
Peruskorjattavana olevan Suopellon kievarin edustan ranta-alue muuttuu lähes luonnontilaisesta rakennetuksi. Uudisrakennusten yksinkertainen moderni muoto ei kuitenkaan pyri kilpailemaan vanhan kievarin kanssa. Kivikorimuurit sekä laajat päällystetyt ja kivetyt alueet eivät sovi maaseutuympäristöön.
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2018

22.11.2018

Metsänkäyttöilmoitus Kallioinen - kasvatus- ja uudistushakkuu
Lue koko lausunto

 

31.10.2018

Keskisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, oas
Laadittaviin selvityksiin tulee lisätä kaava-alueella olevan Keskisen maatilan talouskeskuksen rakennusten inventointi rakennetun kulttuuriympäristön arvojen selvittämiseksi.
Lue koko lausunto


23.10.2018

Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutos
Museolla ole kaavamuutokseen huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Lue koko lausunto (arkeologia 28.9.2018)


6.9.2018

Metsänkäyttöilmoitus Avolahti - kasvatushakkuu
Lue koko lausunto


27.8.2018

Metsänkäyttöilmoitus Halkola - harvennushakkuu
Lue koko lausunto

Metsänkäyttöilmoitus Kangasmäyrä - harvennushakkuu
Lue koko lausunto

 

19.6.2018

Sysmän kirkon seudun asemakaavan muutos korttelissa 44, ehdotus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kelluvien majoitusta palvelevien rakennusten sijoittaminen tilan Markkinaranta vesialueelle (W/RM), johon rakennusoikeutta on osoitettu 250 k-m2. Leirintäalueelle (RL) osoitetaan matkailua ja majoitusta palvelevaa rakentamista yhteensä 2060 k-m2. Kelluvien rakennusten määrää on vähennetty luonnosvaiheen kymmenestä rakennuksesta neljään. Mikäli rakennuksia ei tehdä tyyppipiirustuksin, tulee yhtenäisestä rakennustavasta muutoin pitää kiinni. Havainnekuvissa esitetty moderni, eleetön malli vaikuttaa onnistuneelta. Museolla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia 14.6.2018)


4.6.2018

Sysmän taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus, luonnos
Kaavan tavoitteissa on huomioitu tärkeiden maisema-alueiden ja näkymien säilymisen sekä rakennetun ympäristön arvojen ja säilytettävien kohteiden turvaaminen. Yksittäisten rakennusperintökohteiden valinta kaavaan tulee perustella tarkemmin. Kaavamerkintöihin museo esittää joitakin tarkennuksia.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Museo esittää tarkennuksia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Lue koko lausunto (arkeologia 21.5.2018)


7.5.2018

Pohjois-Sysmän rantayleiskaavan osittainen muutos, ehdotus
Museo viittaa kaavaluonnoksesta 23.10.2017 antamaansa lausuntoon ja toteaa, ettei kaavaan ole huomautettavaa.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia 3.5.2018)

Päijänteen rantaosayleiskaavan osittainen muutos, ehdotus
Museo viittaa kaavaluonnoksesta 19.12.2017 antamaansa lausuntoon ja toteaa, ettei kaavaan ole huomautettavaa.
Lue koko lausunto
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia 3.5.2018)

 

13.3.2018

Hevoshiekan ranta-asemakaava, ehdotus

Museolla ei ole rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 5.3.2018)

 

20.2.2018

Suopellontie 703, Suopellon kievarin muutostyöt

1880-luvulla rakennettu Suopellon entinen kestikievari peruskorjataan sekä sisätilojen että ulkovaipan osalta. Sisätiloja on muutettu kulloisenkin käyttötarkoitusten mukaan ja ulkoasu on muutoksissa pelkistynyt. Rakennushistoriaselvityksen teettäminen olisi auttanut arviointia korjauksen vaikutuksista rakennuksen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

19.12.2017

Päijänteen rantaosayleiskaavan osittainen muutos, luonnos

Liikolanlahdella Verkkoniemen tilakeskuksen merkintä SR-17 on korjattu kaavaan todellisen sijainnin mukaisesti. Merkintä koskee koko tilakeskusta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museolla ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto (arkeologia 4.12.2017)

 

23.10.2017

Pohjois-Sysmän rantayleiskaavan osittainen muutos, luonnos

Museolla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 19.10.2017)


19.10.2017

Sysmä Pätikkälä harvennushakkuu

Hakkuualueen välittömässä läheisyydessä on kiinteä muinaisjäännös, joka on otettava huomiooon työkoneiden ajoreittejä suunniteltaessa.

Lue koko lausunto

Sysmän taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus, OAS

Sysmän taajaman alueelta tunnetaan poikkeuksellisen paljon kiineitä muinaisjäännöksiä ja alueelta on tehty useita uusia irtolöytöjä, joiden perusteella muinaisjäännösten rajoja joudutaan muuttamaan tulevaisuudessa. Tämä on syytä ottaa huomioon pohdittaessa kaavatyön vaikutuksia OAS:n kohdassa 6.

Lue koko lausunto


10.7.2017

Hevoshiekan ranta-asemakaava, luonnos

Museolla ei ole ranta-asemakaavaan huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 13.6.2017)


14.2.2017

Sysmän kirkon seudun asemakaavan muutos korttelissa 44, luonnos

Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa kymmenen kelluvan majoitusrakennuksen ja huoltorakennuksen sijoittaminen Päijänteen Majutveden rantaan Sysmän leirintäalueen kohdalle. Rakennusrivistön muurimainen estevaikutus tulisi minimoida ja rakennukset toteuttaa tyyppitaloina. Leirintäalueen päärakennuksen Kokkolan suojelu ja ympäristöllinen asema on huomioitu kaavassa.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa kaavaluonnokseen.

Lue koko lausunto (arkeologia 8.2.2017)


16.1.2017

Vähä Karhusaaren ranta-asemakaava, ehdotus

Museolla ei ole kaavaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 2.1.2017)

 

Lausunnot 2016

31.8.2016

Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos, luonnos

Museolla ei ole rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 1.9.)


9.2.2016

Sähköverkon maakaapelointi Sysmän kirkonkylässä

Lue koko lausunto (arkeologia)


1.2.2016

Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

Museolla ei ole rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (9.2. arkeologia)


Lausunnot 2015

1.7.2015

Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Museolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä kaavaluonnoksesta.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)


4.5.2015

Käenmaki Järvenpääntie, pientalonrakennushanke

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

9.4.2015

Sysmän tuulivoimapuisto

Lue koko lausunto (arkeologia)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 7.5.2015)

 

Lausunnot 2014

SYSMÄ

 

17.9.2014

Nuoramoinen, Kivimäki, suunnittelutarvehakemukset

Lue koko lausunto


12.6.2014

Ravioskorpi, Tapiola. Lausunto purkamislupahakemukseen

Museo ei puolla purkamislupaa.

Lue koko lausunto


26.5.2014

Lausunto saunamökin rakentamisesta Tietoniemeen

Lue koko lausunto

 

 

Lausunnot 2013

SYSMÄ

 

29.11.2013

Sähköverkon maakaapelointi Sysmässä

Lue koko lausunto (arkeologia)


30.10.2013

Terriniemen ranta-asemakaava

Päijänteen rannalla sijaitsevan Terriniemen lomarakennuspaikan kaava-aineistossa on puutteita ja sen kulttuuriympäristötiedoissa on korjattavaa. Muutoin kaavaratkaisu noudattaa Päijänteen rantaosayleiskaavan linjauksia. Arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta kaavahankkeelle ei ole estettä.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 30.10.)

Lue koko lausunto (arkeologia 10.10.)

 

30.10.2013

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutos

Museolla ei ole huomauttamista kaavamuutoksiin.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 30.10.)

Lue koko lausunto (arkeologia 10.10.)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 1.7.)

 

30.10.2013

Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutos

Museolla ei ole huomauttamista kaavamuutoksiin.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 30.10.)

Lue koko lausunto (arkeologia 10.10.)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 1.7.)

 

28.6.2013

Toimenpidelupa katon uusiminen Soiniemi, Kartano

Kulttuurihistoriallisesti arvokasta, Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavassa sr-merkittyä  Kartanon päärakennusta korjataan. Talon tiilikatto oli purettu ja tilalle esitettiin tiilikuvioitua peltiä. Museo ei hyväksy tiilijäljitelmää, vaan esittää ensisijaisena vaihtoehtona konesaumattua peltiä.

Lue koko lausunto


3.5.2013

Kortteli 14, tontit 11 ja 12 (S-Market) asemakaavan muutos, ehdotus

Sysmän keskustaajamassa Särkilahdentielle on laadittu asemakaavan muutos S-Marketia varten. Tarkoituksena on laajentaa keväällä 2012 valmistunut liikerakennus vähittäiskaupan suurmyymäläksi ja rakentaa tontille polttoaineen jakelupiste. Museo olisi kaivannut kaavaan tiukempaa ohjausta suurikokoisen rakennuksen sopeuttamiseksi ympäristöön.

Lue koko lausunto


29.4.2013

Tiesuunnitelma Suopellontielle (Mt 4131)

Suopellon sataman ja Pappilan väliselle osuudelle Suopellontiellä on laadittu tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi. Lähtötiedoissa on osin vanhentuneita ja puutteellisia tietoja rakennetun kulttuuriympäristön alueista ja kohteista. Tiesuunnitelman ratkaisuilla ei kuitenkaan näyttäisi olevan haitallisia vaikutuksia alueen kulttuuriympäristöarvojen säilymiselle. 

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

21.2.2013

Talasniemen asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Talasniemen entistä sahan aluetta ollaan kaavoittamassa pientaloalueeksi.  Asemakaava  on ehdotusvaiheessa lausunnolla.  Talasniementien varressa on pääasiassa sodanjälkeistä asutusta. Museon mielestä kaavaselostuksessa ei ole tietoja eikä kuvia alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä eivätkä tiedot valtakunnallisista arvoista ole ajantasaisia. Jälleenrakennuskauden rakentamisen mittakaavan vaaliminen ja vanhojen rakennusten korjaaminen tulee lisätä kaavamääräyksiin.  – Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museolla ei ole kaavaan huomautettavaa

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)