Avustukset

Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat, Toni Kesti

Avustuksia paikallismuseoille myöntää pääasiassa Museovirasto. Museoille myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niiden tarkoituksena on museotoiminnan kehittäminen. Museoita ylläpitävät tahot ja muut yhteisöt tekevät myös paljon muuta kulttuuriperintötyötä, johon Museovirasto myöntää avustuksia.

Lisätietoja avustuksista voit kysyä museotoiminnan kehittämisestä vastaavalta tutkijalta tai suoraan avustuksen myöntäjältä. Alueellinen vastuumuseo toimii avustusasioissa neuvojana ja valtion myöntämien avustusten käyttöä opastavana ja valvovana tahona. Lahden museot ei myönnä avustuksia museoille tai kulttuuriperintötoimintaan.

Avustuksia museoille

 • Museoviraston vuosittain jakama avustus kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille, jotka eivät saa lakisääteistä valtionosuutta (Museolaki 314/2019).

  Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen liittyviin hankkeisiin.

  Avustuksen hakukelpoisuus edellyttää museolta museotoiminnan sääntömääräisyyttä, säännöllistä avoinnaoloa (ainakin kesäaikaan) sekä sääntöihn kirjattua pykälää museokokoelmien säilymisen turvaamisesta museon ylläpitäjän toiminnan lakatessa.

  Hankeavustuksen hakuaika on vuosittain syys-lokakuussa. Avustuksen hakemisen suunnittelussa ja hakemisen yhteydessä on hakijan hyvä olla yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon. Alueellinen vastuumuseo myös valvoo ja ohjaa myönnetyn avustuksen käyttöä.

  Tietoa hankeavustuksesta ja hakumenettelystä:


  Museoviraston paikallismuseoiden hankeavustus

 • Museot (ei kunnan omistamat) voivat hakea ELY-keskuksen avustusta ehtoihin soveltuvan museorakennuksen kunnostukseen tai pihapiirin hoitoon. Museo voi hakea avustusta tilanteessa, jossa tähän ensisijaisesti tarkoitetut valtionavustukset eivät ole museon haettavissa. Pääsääntöisesti museorakennusten hoitoon on tarkoitettu Museoviraston jakama paikallismuseoiden hankeavustus.

  Avustuksen hakuaika on vuosittain syksyisin loka-joulukuussa.

  Tietoa avustuksesta ja hakumenettelystä:


  ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon

Avustuksia muuhun kulttuuriperintötyöhön

 • Museovirasto myöntää avustuksia yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin.  Avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.

  Tavoitteena on avustuksin edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustuksen hakuaika on vuosittain marras-joulukuussa.

  Tietoa avustuksesta ja hakumenettelystä:


  Museoviraston avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön

 • Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin jakaman avustuksen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa, levittää tietoisuutta siitä sekä laajentaa yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia sopimuksen koskemasta kulttuuriperinnöstä. Avustusta voi hakea sopimuksen toimeenpanoa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

  Museovirasto painottaa erityisesti hankkeita, jotka tukevat Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimintaperiaatteita. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta.

  Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hakuaika on vuosittain alkusyksystä.

  Tietoa avustuksesta ja hakumenettelystä:


  Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin hankkeisiin

 • Museoviraston jakaman avustuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos raide-, ilma-, maantie- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin.

  Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö, ja hakuaika on vuosittain syksyisin loka-joulukuussa.

  Tietoa avustuksesta ja hakumenettelystä:


  Kulkuvälineiden avustukset

Jelena Postari
Vastuumuseotutkija

Alueellinen museotyö